Наукові спрямування

Економіка підприємства, інноваційний потенціал

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Каширнікова
Ірина
Олександрівна

Дисципліни

Економіка підприємства

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007 (десятий поверх висотного корпуса)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

kashyrnikova.iryna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка підприємства на тему: «Управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства». Керівник кандидатської дисертації – д.е.н., д.т.н., професор Верхоглядова Н.І. Каширнікова І.О. бере участь в наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем: розробка стратегії управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства» (2016-2020 рр.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 27/03/2020


Країна: Польша, г. Лодзь

Назва події:

EUROPEAN INNOVATIVE APPROACHES TO RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT


foto_qualification

Дата проходження: 02/09/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

Каширнікова І.О. у 2011 році закінчила економічний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури та отримала диплом магістра з менеджменту. Під час навчання займалась науковою роботою. З 2011 по 2016 роки навчалась в аспірантурі на кафедрі при ПДАБА. Після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА». У вересні 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

1. Collective monograph STRUCTURAL RISKS AND SYSTEMIC DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY: THE EUROPEAN VECTOR, VOLUME 2, Bydgoszcz – 2017 – “Natalia Verkhoglyadova, Yuliia Lysenko, Iryna Kashyrnikova – Methodological Tools of Evaluating Factors that Influence Innovative Development of Companies”

2. Н. І. Верхоглядова, І. О. Каширнікова Методичний підхід до визначення інноваційного потенціалу підприємства: [Електронний ресурс] / // Ефективна економіка. – 2013. – № 11. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2458.

3. Каширнікова І. О. Принципи та функції управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства / І. О. Каширнікова // Економічний простір. – 2014. – № 81. – С. 206 – 215.

4. Каширнікова І. О. Обґрунтування рішень щодо управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства / Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Т.20, Вип. 4. – С. 40 – 44.

5. Каширнікова І. О. Методичний підхід до управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства / Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 90 – 95.

6. Каширнікова І. О. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу та його апробація на будівельних підприємствах Дніпропетровської області / Економічний простір. – 2016. – № 108. – С. 203 – 214.

7. Каширнікова І.О. Алгоритм прийняття управлінських рішень щодо формування та використання інноваційного потенціалу будівельного підприємства / Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали ІІ Міжнародної конференції. – Одеса: ОДАБА, 2016. – 73-76 с.

8. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Верхоглядова Н.І., Попова В.В., Фісуненко П.А., Кірнос О.І., Каширнікова І.О. Дні-ськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2016.

9. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання (Частина 1). Верхоглядова Н.І., Фісуненко П.А., Ступнікер Г.Л., Каширнікова І.О. Дні-ськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2016.

10. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання (Частина 2). Верхоглядова Н.І., Фісуненко П.А., Ступнікер Г.Л., Каширнікова І.О. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2017.

11. Методичні вказівки щодо підготовки до державного екзамену для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. Верхоглядова Н.І., Фісуненко П.А., Кірнос О.І.,Бородін М.О.,Каширнікова І.О. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2017.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх