Наукові спрямування

Публічне управління та адміністрування економічних систем в умовах глобалізації.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат наук з державного управління, доцент

Кахович
Олена
Олександрівна

Дисципліни

Адміністративно-територіальний устрій держави

Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві

Публічне управління та адміністрування

Територіальне управління та сучасний місцевий розвиток

Методологія публічного управління

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

kakhovych.elena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання структурно-інвестиційної політики України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Кахович О.О. опубліковано понад 100 наукових робіт, з них: 48 наукових статей у фахових виданнях, 5 навчальних посібників, монографія та понад 30 навчально-методичних праць

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Освіту здобула у Національній металургійній академії України, отримавши диплом магістра менеджменту з відзнакою. Закінчила магістратуру ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримавши диплом магістра з відзнакою. У 2010 році після захисту кандидатської дисертації присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління. У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

Публікації

1. Маляр Д.В., Кахович О.О., Кахович Ю.О. Електронна демократія як основа розвитку державного управління: функціональний підхід.// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання.- Випуск 4 (31) . – 2021.- Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-31-2021

2. Вечеров В.Т.,Орловська Ю.В., Кахович О.О. Управління державними підприємствами: перегляд цінностей як відповідь на вимоги цифрової економіки.//Економічний простір: Збірник наукових праць. – №166. – Дніпро: ПДАБА, 2021.

3. Орловська Ю., Кахович О.,  Квактун О. Електронна демократія як інструмент публічного управління та адміністрування: теоретичний базис  // Економіка та суспільство. – №28.-  2021 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-53

4. Орловська Ю. В., Квактун О. О., Кахович О. О., Дригола К. В. Державне управління зеленими інвестиціями як фактор сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С.70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.70

5. Orlovska Yu.V. Kakhovych O.O. Kakhovych Yu.O. (2020) Необхідність управління інноваційним потенціалом розвитку ІКТ в цифровій економіці.The need to manage the innovative potential of ICT development in the digital economy. Intellectual capital is the foundation of innovative development: economics, management, marketing, tourism. Karlsruhe: ScientificWorldNetAkhatAV, pp. 146-152.

6. Орловська Ю. В., Кахович О. О. Необхідність публічного управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування світової цифрової економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1841 (дата звернення: 01.12.2020). DOI: 32702/2307-2156-2020.11.1

7. Elena Kakhovych, Veronika Chala, Svetlana Maschenko, Kristina Dryhola. Selection of indicators for the assessment of national bioeconomies in Ukraine. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, 2019, volume 6, Issue 4, 599-606. (Scopus)

8. Орловська Ю. В., Кахович О.О., Квактун О.О. Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні.// Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА №147- 2019. – с.103-114.

9. КаховичО.О., ТимченкоЛ.М. Роль і місце адміністративних послуг у системі публічних послуг у західноєвропейській доктрині адміністративного права.//«Держава та регіони. Серія: Право». – 2018. – № 1. – С.83-88.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх