Наукові спрямування

Публічне управління та адміністрування економічних систем в умовах глобалізації.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат наук з державного управління, доцент

Кахович
Олена
Олександрівна

Дисципліни

Адміністративно-територіальний устрій держави

Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві

Публічне управління та адміністрування

Територіальне управління та сучасний місцевий розвиток

Методологія публічного управління

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

kakhovych.elena@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання структурно-інвестиційної політики України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Кахович О.О. опубліковано понад 100 наукових робіт, з них: 48 наукових статей у фахових виданнях, 5 навчальних посібників, монографія та понад 30 навчально-методичних праць

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Освіту здобула у Національній металургійній академії України, отримавши диплом магістра менеджменту з відзнакою. Закінчила магістратуру ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримавши диплом магістра з відзнакою. У 2010 році після захисту кандидатської дисертації присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління. У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

Публікації

1. Вечеров В.Т.,Орловська Ю.В., Кахович О.О. Управління державними підприємствами: перегляд цінностей як відповідь на вимоги цифрової економіки.//Економічний простір: Збірник наукових праць. – №166. – Дніпро: ПДАБА, 2021.

2. Орловська Ю. В., Кахович О. О. Необхідність публічного управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування світової цифрової економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1841 (дата звернення: 01.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.1

3. Elena Kakhovych, Veronika Chala, Svetlana Maschenko, Kristina Dryhola. Selection of indicators for the assessment of national bioeconomies in Ukraine. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, 2019, volume 6, Issue 4, 599-606. (Scopus)

4. Орловська Ю. В., Кахович О.О., Квактун О.О. Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні.// Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА №147- 2019. – с.103-114.

5. Кахович О.О., Тимченко Л.М. Роль і місце адміністративних послуг у системі публічних послуг у західноєвропейській доктрині адміністративного права.//«Держава та регіони. Серія: Право». – 2018. – № 1. – С.83-88.

6. Кахович О.О. Проблематика реформування адміністративно-територіального устрою та функціонування органів територіального управління./ Держава та регіони. Серія: Право. – 2017., № 1 (55). – с. 56-60

7. Квактун О.О., Кахович О.О., Мащенко С.О. Проблематика адміністративно-територіального устрою в сучасних теоріях державного й територіального управління // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №114. – Дніпропетровськ: ПДАБА. -2016. – 247с.

8. КвактунО.О., ОрловськаЮ.В, Кахович О.О., Варламова О.А. Проблеми децентралізації та регіоналізації економічної діяльності в Україні в контексті інтеграції до ЄС // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №114. – C. 65-76.

9. Кахович О.О. Економічна теорія : практикум / О.О. Кахович. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014.

10. Кахович О.О. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2012.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх