Передумови для створення механічних факультетів у будівельних інститутах склалися наприкінці 30-х рр. ХХ ст. у зв’язку зі зростанням обсягів будівництва, збільшенням кількості та різноманіття будівельної техніки. Виникла нагальна потреба підготовки фахівців у галузі будівельних машин, які б уміли на високому фаховому рівні організувати їх експлуатацію та ремонт. Уряд СРСР прийняв рішення створити у будівельних ВНЗ механічні факультети з профільними кафедрами будівельних машин.

Історія механічного факультету розпочинається 1 липня 1939 р., коли у ДІБІ було створено факультет механізації будівельних робіт. На основі цього факультету в 1945 р. було засновано механічний факультет інституту. Перший декан новоствореного факульте. ту – викладач будівельного факультету К. А. Таран. Надалі деканами факультету були: П. Ф. Мацепон (1940), Н. Є. Митичкін (1941), проф. С. П. Гомеля (1943). У 1944 р. факультет очолив І. М. Коломієць – висококваліфікований виробничник із великим практичним стажем, випускник Київського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. Роки його роботи на посаді декана (1944 – 1948) співпали із завершенням Великої Вітчизняної війни, зі складним періодом відбудови країни. Але І. М. Коломієць, завдяки великому виробничому стажу, власному досвіду, зміг належно організувати навчальний процес на факультеті, брав участь у відбудові інституту.

1944 р. ознаменувався відкриттям базової кафедри факультету – кафедри будівельних машин. ЇЇ завідувачем став к. т. н., доц. Н. І. Казанський, який здійснював перші наукові дослідження в галузі вібраційного ущільнення ґрунту, підвищення ККД будівельних машин, удосконалення вагоноперекидачів.

У 1945 р. освітній процес на механічному факультеті розпочався із переведення на навчання за механічним профілем двох груп студентів старших курсів факультету промислового та цивільного будівництва, що дозволило суттєво збільшити кількість випускників механічного профілю у післявоєнні роки.

1945 р. – дата заснування кафедри технології металів, завідувачем якої став доц. Г. Ф. Дьогтев. За його сприяння були створені нові лабораторії, розпочато науково-дослідницьку роботу в галузі теорії теплообміну нагрівальних пристроїв. А в 1948 р. Г. Ф. Дьогтев став деканом факультету (серед викладачів факультету – перший професор). В роки його керівництва (1948–1954) педагогічна робота кафедр спрямовувалася на методичне відпрацювання дисциплін, перебудову та вдосконалення лабораторної бази.

У 1950-ті рр. значно збільшилася кількість абітурієнтів механічного факультету, було вдосконалено лабораторії та покращено практичну підготовку студентів. Тоді ж були започатковані різні наукові напрями.

У 1956 р. деканом факультету став доц. С. М. Ткачов. Під його керівництвом на кафедрі деталей машин розвивався напрям досліджень, пов’язаних із розробкою механічних засобів для виконання важких робіт у будівництві.

У 1960-ті рр., в зв’язку зі зростанням чисельності студентів, проводилася реорганізація кафедр факуль. тету. Так, у 1965 р. створено кафедру експлуатації та ремонту машин, а в 1967 р., з ініціативи завідувача кафедри електротехніки, доц. А. Й. Танатара – кафедра автоматики і автоматизації будівельного виробництва. В 1960–1970 рр. здійснювалася активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів з числа випускників факультету. Серед них: д. т. н., проф. Л. А. Хмара, к. т. н., проф. М. П. Колісник, д. т. н., проф. В. П. Штепа, д. т. н., проф. С. В. Шатов, к. т. н., доц. Л. М. Волчок та ін. М. П. Колісник у 1971 р. був обраний деканом факультету. Під його керівництвом виконувалася вагома робота з удосконалення навчальних планів та програм, а також методів викладання.

У 1980.ті рр. розпочався перехід на нові форми організації навчального процесу, покращилася виробнича практика студентів. З 1983 р. деканом механічного факультету працює д. т. н., проф. В. Г. Заренбін.

За роки існування викладацький колектив факультету значно підвищив свою кваліфікацію, збільшився контингент студентів. Сьогодні у складі факультету функціонують п’ять кафедр: будівельних та дорожніх машин, інформаційно-вимірювальних технологій та систем, експлуатації та ремонту машин, автоматики та електротехніки, матеріалознавства та обробки металів.

Механічний факультет розвивається і в міжнародному напрямі. Так, у 2001 р., за сприяння міжнародного відділу, було здійснено перший набір студентів до англо-українського проекту за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство». Студенти мають можливість поглибленого вивчення іноземних мов, участі у міжнародних грантах, міжнародних програмах обміну студентами (TEMPUS), стажування за кордоном, отримання диплома магістра згідно з освітньою програмою, узгодженою зі стандартами Франції, Швеції та Німеччини. Випускники факультету можуть отримувати кваліфікацію наукового співробітника в галузях машинобудування, автоматизації, автомобільного транспорту та матеріалознавства. Серед випускників – відомі керівники, виробничники, вчені та винахідники, а саме: В. П. Пустовойтенко, М. О. Сасим, Є. Й. Уріх, В. Д. Хмилевський, В. З. Обух та ін.

Зліва направо: заступник декана механічного факультету по навчально-виховній роботі О. А. Пономарьова, секретар механічного деканату Ю. Слубська, декан механічного факультету В. Г. Заренбін, заступник декана механічного факультету О. І. Голубченко, секретар механічного деканату Т. Босакевич

Сьогодні механічний факультет – це один із провідних наукових центрів України, який здійснює підготовку фахівців за п’ятьма спеціальностями: «Автомобільний транспорт», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Матеріалознавство», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання».

?>
вверх