Наукові спрямування

Інтенсифікація робочих процесів будівельних машин, розробка методів формування високоефективних робочих органів будівельних та дорожніх машин, а також наукове супроводження на етапах визначення областей ефективного використання машин.

Володіння мовами

Українська мовавільне

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, академік АБ України

Хмара
Леонід
Андрійович

Дисципліни

Машини для земляних робіт

Спецкурс «Теорія і розрахунок робочих процесів»

Учбовий практикум з дорожніх машин

Оцінка ефективності БДМ

Гідравлічний, гідро-, та пневмопривід

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 3008 (третій поверх)

Телефон:

вн. 3-73; міськ. 47-12-39; моб. 067 585 26 59

E-mail

khmara.leonid@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 1972 року – аспірант Московського автомобільно-дорожнього інститута (науковий керівник д.т.н., професор В.І.Баловнєв). У 1984 р. в МІСІ ім. В.В. Куйбишева захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи формування багатокомпонентних робочих органів землерийних машин» за спеціальністю 05.05.04 «Будівельні і дорожні машини». У 1985 р. ВАК СРСР затвердив у вченому званні професора кафедри «Будівельні і дорожні машини».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Історія роботи.

ХМАРА Леонід Андрійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, завідуючий кафедрою "Будівельних та дорожніх машин" Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА) - фахівець в області різання та копання грунтів землерийними машинами, інтенсифікації робочих процесів будівельних машин, розробив наукові основи формування високоефективних робочих органів землерийних машин з інтенсифікаторами комбінованої дії, наукові основи землерийно-маніпуляторних робочих органів багатоцілього призначення, наукові основи машин для виконання заглиблень методом виштамповування, наукові основи машин та обладнання для виконання аварійно - рятувальних та поновлювальних робіт в екстремальних умовах під час ліквідації наслідків стихійних лих. Основна область досліджень – інтенсифікація робочих процесів будівельних машин, розробка методів формування високоефективних робочих органів будівельних і дорожніх машин, а також наукове супроводження на етапах визначення областей ефективного використання машин.

Народився 19 липня 1946р. 1946р. в с. Марково Ново –Архангельського р-ну Кіровоградської області. Д.т.н., проф. Хмара Л.А. є членом УМО по спеціальності 7.090214 "Підйомно - транспортні, будівельні та дорожні машини і обладнання", член Спеціалізованих Рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій з спеціальності 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт" (м.Дніпропетровськ, м.Київ, м.Харків), членом ради технічних програм, членом координаційної Ради Міносвіти та науки України по розділу “Будівництво, дизайн, архітектура”, член редакційних колегій журналів та збірників “Механізація будівництва”, “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини”, «Підвищення ефективності будівництва”, “Механізація та автоматизація будівництва”, “Будівництво України”, член Президії Міжнародної Асоціації з екології, механізації та автоматизації земляних робіт в господарській діяльності людини ("МАЗР"), член експертної Ради ВАК України. З 1984р. по 1994 р. професор Хмара Л.А. - проректор з наукової роботи ДІБІ. З 1982р.и по теперішній час д.т.н.,проф. Хмара Л.А. працює завідуючим кафедри "Будівельні та дорожні машин" ПДАБА . Читає на високому науково-методичному рівні лекції з дисциплін "Машини для земляних робіт", "Будівельні машини","Спецкурс", "Теорія та розрахунок машин для земляних і дорожніх робіт", “Моделювання робочих процесів взаємодії з середовищем РО землерийних машин”.

Освіта

Творча і практична діяльність професора Хмари Л.А. почалась після закінчення в 1969р. механічного факультету ДІБІ. Працював в ДІБІ інженером, асистентом. Пройшов строкову службу в збройних силах (м.Севастополь). З 1972 року - аспірант Московського автомобільно-дорожнього інституту (науковий керівник д.т.н., професор В.І.Баловнєв). З 1975 року працює в ДІБІ. В 1984 р. в МІБІ ім. В.В.Куйбишева захистив докторську дисертацію "Наукові основи формування багатокомпонентних робочих органів землерийних машин" за спеціальністю 05.05.04 "Будівельні та дорожні машини". В 1985 р. ВАК СРСР затвердив в науковому званні професора кафедри "Будівельні та дорожні машини".

Публікації

За результатами наукових досліджень опублікував 20 книг, 5 монографій, видав більше 500 робіт з різних питань науки та техніки, має більше 1000 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Нагороди

В 1987 році за видатні заслуги по впровадженню в народне господарство винаходів, які стосуються розробки та створення високоефективних робочих органів розпушувачів, ковшів екскаваторів, відвалів бульдозерів, робочих органів багатоцільового призначення маніпуляторного типу присвоєно почесне звання "Заслужений винахідник України". Нагороджений знаком "Винахідник СРСР". В 1994 р. обраний дійсним членом академії будівництва України. В 2008 р. обраний дійсним членом підйомно-транспортної академії наук України. Дослідження професора Л.А.Хмари пов’язані з промисловістю. Ним впроваджені в виробництво більше 50 винаходів та патентів: робочі органи розпушувачів, ковші екскаваторів скреперів, відвали бульдозерів, робочі органи багатоцільового призначення маніпуляторного типу, стенди для проведення досліджень будівельних машин, та їх робочих органів, методики розрахунку та визначення ефективності будівельних машин з робочими органами інтенсифікуючої дії.

Досягнення

Л.А. Хмара підготував більше 100 учнів в області винахідництва та раціоналізації, 15 кандидатів технічних наук, 3 доктора технічних наук. В теперішній час готує 3-х аспірантів и 3-х пошукачів. Під його керівництвом готуються 3 докторські дисертації. Л.А. Хмара є керівником наукового семінару "Підвищення ефективності , технічного рівня та якості будівельних та дорожніх машин і обладнання". Приймає активну участь та регулярно виступає з доповідями на наукових семінарах, виставках-ярмарках, міжнародних и республіканських науково-технічних конференціях і симпозіумах. Д.т.н., професор Хмара Л.А. - активний опонент при захистах кандидатських та докторських дисертацій в Спеціалізованих Радах. Часто виступає з лекціями в різних вузах нашої країни і за кордоном. Д.т.н., проф. Хмара Л.А. вніс суттєвий внесок в науку про землерийні машини, є видним вченим, наукова та практична діятельність якого спрямована на підвищення ефективності будівельного виробництва, будівельного и дорожнього машинобудування України, інтенсифікацію робочих процесів машин для земляних робіт, створення високоефективних землерийно-маніпуляторних робочих органів, підготовку науково-педагогічних кадрів.

Публікації

1. Хмара Л.А., Голубченко О.І. Комбінований спосіб копання грунту ковшем скрепера та його теоретичне  дослідження. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C.10-17.

2. Хмара Л.А.,  Голубченко О.І. Теоретичне дослідження геометричних та кінематичних параметрів процесу транспортування грунту різально-метальним робочим органом. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C.18-26.

3. Хмара Л.А., Кроль Р.М. Теоретичні основи розрахунку геометричних параметрів відвала бульдозера телескопічного типу. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C.27-33.

4. Хмара Л.А., Крекнін К.А. Формування і створення високоефективного бульдозера з шарнірно з’єднаним секційним відвалом. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C.34-40.

5. Хмара Л.А., Крекнін К.А. Експериментальні дослідження інноваційного бульдозера з трисекційним відвалом з нахиленими осями шарнірів з’єднання бокових секцій. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C.41-46.

6. Хмара Л.А., Дахно О.О., Тріфонов І.В. Телескопічне робоче обладнання одноківшевих гідравлічних екскаваторів. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C.62-75.

7. Хмара Л.А., Холодов А.П. Метод определения общего КПД землеройно-транспортных машин по технико-экономическим показателям. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C.76-80 .

8. Хмара Л.А., Шатов С.В., Карпушін С.О. Удосконалення конструкції самохідних котків. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C. 105-111.

9. Шатов С.В., Хмара Л.А. Визначення складу машин для розбирання уламків будівель з транспортних мереж при ліквідації наслідків техногенних аварій. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. C. 112-117.

10. Хмара Л.А., Дахно О.О.,  Тріфонов І.В. Формування і оцінка інноваційних технічних рішень одноківшевих екскаваторів з телескопічним робочим обладнанням. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъемно-транспортные машины, строительные и дорожные машины и оборудование. ГВУЗ ПГАСА, Выпуск №97, Днепр,2017. С.47-61

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх