Передумови запровадження економічної освіти виникли понад 100 років тому та були пов’язані із заснуванням у Катеринославі Політехнічного інституту. Статут, підписаний графом Ігнатієвим у квітні 1916 року, проголошував, що в інституті планується створити три факультети: електромеханічний, інженерний та економічний, кожен з яких буде поділятися на два відділення: електротехнічне та механічне; інженерно-будівельне та архітектурне; економічне та комерційне. Тоді вдалося налагодити діяльність лише двох факультетів. Та потреба у фахівцях економічного профілю залишалася актуальною як для розвитку міста, так і для подальшого становлення будівельної освіти в Придніпровському регіоні.

30 січня 1933 р., після прийняття Постанови ЦВК СРСР «Про вищу школу», у Дніпропетровську відбулася міська виробнича конференція вузів та втузів. На конференції від будівельного інституту з доповіддю про підготовку кадрів в умовах розвитку промисловості виступив С.І.Шерешевський (директор будівельного інституту з 1937 р.). Окресливши завдання, що стояли перед будівельною галуззю, вчений наголосив на великій потребі «спеціалістів з широким світоглядом: інженерів-будівельників, інженерів-будівельників-архітекторів, інженерів-будівельників з внутрішньозаводського транспорту та інженерів-будівельників-економістів» (Державний архів Дніпропетровської області, Ф.19, Оп.1, СПр.996, Л.53). Відповідаючи на запитання присутніх щодо останньої названої ним спеціальності, С.І. Шерешевський підкреслив: «Щодо економічного факультету. Ми не вирішували, що у кожному втузі обов’язково має бути факультет інженера-економіста, але ми зафіксували, що в умовах будівництва необхідно готувати інженера-економіста – спеціаліста у будівництві. Де він буде готуватися – в будівельному втузі чи спеціальному економічному втузі, це питання буде вирішувати ННТП» (Державний архів Дніпропетровської області, Ф.19, Оп.1, СПр.996, Л.58).

Питання підготовки економістів, як бачимо, обговорювалося на досить високих нарадах, та ідея створення економічного факультету була втілена в життя значно пізніше. Складні передвоєнні роки та суворі воєнні роки не дали можливості тодішньому керівництву інституту реалізувати цей проект. Лише 1956 р. у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті була заснована кафедра організації та економіки будівництва (згодом перейменована на кафедру планування і організації виробництва). Кафедра стала кузнею кадрів для майбутнього економічного факультету. 1975 року від кафедри організації та економіки будівництва була відокремлена група викладачів на чолі з к.е.н. В.В. Нагорним та заснована нова кафедра – економіки будівництва, яка надалі стала основною кафедрою новоствореного економічного факультету. З 1985 по 1987 р. кафедрою економіки будівництва керувала д.е.н., проф. Р.Ф. Самусєва. Протягом 1987-2003 рр. завідувачем кафедри був відомий учений у галузі економічного аналізу та ефективного використання ресурсів підприємств, д.е.н., проф. Л.М. Драгун.

Драгун Леонід Миколайович (1932 – 2004) – доктор економічних наук, професор, талановитий педагог. Основним напрямом наукової діяльності цього видатного вченого була система управління ефективністю виробництва на прикладі ремонтних служб промислових підприємств будіндустрії. За безпосередньої участі Л. М. Драгуна відбулося народження та становлення економічного факультету. 1993 року кафедра економіки будівництва була перетворена на кафедру економіки підприємства. Саме в цей період, уже в складі новоствореного економічного факультету, на кафедрі розпочалася робота з вивчення й впровадження до навчального процесу та практики будівництва передового економічного досвіду світової та вітчизняної ринкової економіки.

Економічний факультет був офіційно заснований згідно з Наказом ректора № 170 від 16 липня 1992 р. На факультет були переведені дві групи студентів стаціонарної форми навчання (за власним бажанням), які 1991 р. вступили на факультет промислового та цивільного будівництва за економічною спеціальністю «Економіка і управління будівництвом». Також на економічний факультет були переведені студенти заочної форми навчання тієї ж спеціальності. З перших років існування факультету його керівництво (декан, к.е.н., доц. В.Ф. Левченко, заст. декана, ст. викл. С.Д. Гавриш, заст. декана з вих. роб., к.і.н., доц. В.А. Бабенко) та весь колектив розпочали велику роботу щодо організації навчального процесу, відкриття нових спеціальностей та кафедр, наукової роботи викладачів та студентів, виховної роботи зі студентами, підготовки висококваліфікованих кадрів як для економіки України, так і фахівців-науковців для подальшої роботи на економічному й інших факультетах рідної академії.

Результатом концентрації наукової діяльності в цьому напрямі була підготовка і подальший успішний захист дисертацій на здобуття кандидатів економічних наук аспірантами і здобувачами кафедр факультету. Зокрема, наукова школа, що сформувалася на кафедрі економіки підприємства (проф. Л. М. Драгун), забезпечила підготовку викладачів, аспірантів і здобувачів на базі найкращих випускників ПДАБА. Серед них: С. В. Каламбет, яка стала д.е.н. і професором, а нині завідує кафедрою фінансів і кредиту Дніпровського державного технічного університету; Ю. В. Орловська – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки ПДАБА;
О. Б. Ватченко – к.е.н., доц., завідувач кафедри економіки підприємств Університету митної справи та фінансів; О. М. Вакульчик – д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту Університету митної справи та фінансів. Також у цей період кандидатські дисертації захистили О. Ю. Щеглова,
О. Л. Герасимова та П. А. Фісуненко. Ці вчені сьогодні успішно працюють у стінах академії.

Іншу потужну наукову школу, яка більше двадцяти років плідно працює на економічному факультеті, заснував доктор технічних наук (1973 р.), професор (1976 р), доктор економічних наук (1989 р) Тян Р. Б.

Тян Рево Борисович (1933 – 2013) – видатний учений, один із засновників економічного факультету, який пройшов славний трудовий шлях від інженера до завідувача кафедри організації та управління будівництвом Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1977 – 1994 рр.), а потім завідувача кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (2003 – 2013 рр.).

Ім’я академіка Р. Б. Тяна занесено до книги «Велич та пошана. Всеукраїнська книга. Україна 1991 – 2011 р.». Він створив наукову школу, підготував 80 кандидатів технічних та економічних наук, 15 докторів технічних та економічних наук. Серед них к. е. н. Дятлова Н. В., д. е. н. Іванов С. В. (нині член-кореспондент НАН України, завідувач каф. фінансів і маркетингу).

Наукова школа Тяна Р. Б. надала економічному факультету ПДАБА статус потужного наукового осередку серед економічних факультетів технічних ВНЗ.

Від перших днів і донині факультет злагоджено функціонує, постійно розширює та удосконалює сферу наукової та навчальної роботи. Без перебільшення можна сказати, що економічний факультет став у будівельній академії одним з провідних у навчальній, науковій та виховній роботі. Завдяки численним напрацюванням, успіхам, досягненням і звершенням сформовано власні традиції в галузі економічної освіти. За час існування на факультеті відкрито сім спеціальностей та кілька спеціалізацій.

Значний внесок у розвиток факультету, відкриття нових спеціальностей, наукову та навчальну діяльність, свого часу зробили його засновники та фундатори Левченко В. Ф., Нагорний В. В., Гавриш С. Д.

Левченко Владислав Федорович був деканом економічного факультету з 1992 р. по 2015 р. Кандидат економічних наук, доцент. Основний напрям його наукової роботи – удосконалення економічних методів управління в будівництві.

Нагорний Валерій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, ветеран академії та економічного факультету, член-кореспондент Академії будівництва України.

У 1975-1986 р.р. був завідувачем кафедри економіки будівництва, у 1980-1990 рр. – деканом факультету підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів будівельного виробництва. З 1991 року – завідувач кафедри економіки підприємства.

Гавриш Сергій Дмитрович (1951-2018) – старший викладач кафедри фінансів та маркетингу, з моменту заснування економічного факультету(з 1992 р.) був незамінним заступником декана факультету з навчальної роботи.

Сьогодні факультет має потужний професорсько-викладацький склад – колектив творчих людей, які вдало поєднують як традиційні, так й інноваційні освітні технології. Триває підготовка докторів та кандидатів економічних наук. На базі факультету створено спеціалізовану вчену раду
К 08.085.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Спеціалізована вчена рада плідно працює вже майже десять років поспіль під керівництвом д.е.н., проф., проректора академії з науково-педагогічної та навчальної роботи Н. І. Верхоглядової. Лише за останні роки захищено понад 30 кандидатських дисертацій.

Верхоглядова Наталя Ігорівна – відомий учений, засновник та керівник наукової школи, академік Академії економічних наук України, дійсний член Академії будівництва України. З 2008 р. працює в ПДАБА на посаді проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи. З 2009 р. — завідувач кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства академії. Є головою спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Сьогодні на факультеті проводить викладацьку та наукову роботу 53 його випускники, це половина всього викладацького складу факультету. Більшість із них уже захистили кандидатські дисертації. Докторські дисертації захистили С. В. Іванов, Т. С. Кравчуновська, В. Ю. Божанова, Д. Л. Левчинський, Д. В. Вітер.

За 25 років існування факультету було здійснено 22 випуски кваліфікованих фахівців. Освіту на економічному факультеті здобуло майже три тисячі спеціалістів та магістрів.

Бiльшiсть конкретних проблем повсякденного життя має важливі економiчнi аспекти. Зокрема, знання економічних наук має велике практичне значення для бiзнесу, політики та інших сфер життя. Саме тому роль економiстiв, їхній вплив на сучасне суспільство дуже значний. Звичайно, майбутнє кожної молодої людини залежить, насамперед, від самої людини, але навчання на економічному факультеті допомогло багатьом випускникам відчути свої сили, розкрити потенційні можливості, втілити глибокі та міцні знання в розвиток економіки України.

Багато випускників економічного факультету ПДАБА обіймають керівні посади на провідних підприємствах, у банках та фінансових установах, бізнесових структурах країни та міжнародних компаніях. Серед них: С. В. Іванов – д.е.н., академік АЕН України, заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент НАН України, генеральний директор ООО «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», магістр права, бакалавр психології, нагороджений Срібною зіркою Української технологічної академії, очолює кафедру фінансів та маркетингу; Д. В. Дзензерський, окрім магістерського диплому ПДАБА, отримав диплом з економіки у м. Бонн (Німеччина), став першим віце-президентом з фінансово-економічних і комерційних питань ПАТ «Міжнародна науково-промислова корпорація «ВЕСТА», народний депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань; Д. С. Нікітін, який отримав диплом з економіки в Університеті Лейкхед (Канада), став виконавчим директором «WESTA ISIC SA»; Р. С. Шостак – український бізнесмен, співвласник парфумерно-косметичної мережі «Eva» і продовольчої мережі «Varus»; С. О. Берлянд – генеральний директор ТОВ «Техбудкомпанія»; А. А. Баранник – директор ТОВ «Дніпропласт»; В. В. Дунін – заступник директора з економіки ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Атол»; Л. О. Турко – к.т.н., віце-президет «T. Bay Trade Inc.», докторант Університету Лейкхед (Канада); Я. О. Новодон (Сорока) – живе і працює в Торонто (Канада) старшим радником з програм та політики в Міністерстві економічного розвитку та інновації; А. Л. Поліщук – керівний партнер продюсингового агентства «Бізнес-Альянс «Міленіум»», співзасновник Співтовариства успішних онлайн-підприємців та власників малого бізнесу «Liftmarketing», власник тренінг-центру «Powerschool», автор книги «От идеи до прибыли. Система продаж через Интернет» (2016); брати А. Н. Циглін та Д. Н. Циглін, які є співзасновниками та директорами консалтингової компанії ТFC, видали книгу про сучасну біржову торгівлю «Біржа.UA»; П. С. Харковець – співзасновник та директор «ARSengineering» (виробництво та реалізація елеваторного обладнання), спікер Міжнародного науково-практичного форуму, учасник економічних конференцій та дискусій, лауреат премії Л.Д. Кучми за роботу «Україна ХХІ століття. Цивілізаційний вибір» (2013); Є. О. Воронцова – фінансовий директор національної компанії  «925 SILVER JEWELLERY»; Н. Г. Васютіна – головний бухгалтер ТОВ «Каммон»; Г.О. Сатановська – бухгалтер-експерт ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит-Інвест»». І. Латиш – головний спеціаліст управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Цей перелік можна ще довго продовжувати. Але найбільшою гордістю економічного факультету є те, що 2015 року його деканом став випускник факультету 1999 р. зі спеціальності «Економіка підприємства» Фісуненко П. А.

Фісуненко Павло Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, фахівець у сфері економіки підприємств будівельної галузі, фінансування будівництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Економічний факультет під керівництвом Фісуненко П. А. продовжує розвиток наукових шкіл та напрямів, започаткованих фундаторами факультету. Зокрема, факультет працює над збільшенням обсягу публікацій, що мають відповідний статус у наукометричних базах Scopus, Web of Science та низці інших і цитуються вітчизняними та зарубіжними вченими, над підготовкою публікацій відповідного рівня у виданнях, що зареєстровані в міжнародних базах даних. За ініціативи декана Фісуненко П. А. та зважаючи на нові вимоги до формування рейтингу ВНЗ України, уже кілька років поспіль на базі економічного факультету за участю іноземних партнерів (Університет м. Ле-Ман (Франція), Вища школа бізнесу Національного університету Луїса (Польща), Опольський державний університет (Польща), проводяться Міжнародні науково-практичні конференції. На факультеті засновано й зареєстровано в Міністерстві юстиції України та Міністерстві освіти і науки України фахові періодичні видання: збірник наукових праць «Економічний Простір» (випускається з 2007 року), який включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science Index, а також електронне видання економічного факультету «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» (випускається з 2016 року). Ці фахові видання не тільки публікують результати наукових досліджень з усіх напрямів економічної науки, але й інформують про події наукового життя та економічної освіти в Україні; подають рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. До складу редколегій наукових журналів входять провідні українські та іноземні фахівці. З грудня 2015 р. працює інтернет-сторінка економічного факультету (econom.dp.ua.). Цей ресурс дає можливість докладно ознайомитися з діяльністю та здобутками професорсько-викладацького складу та наших студентів.

Пишаючись своїми випускниками, факультет упевнено крокує в майбутнє, продовжуючи працювати над основними стратегічними напрямами свого розвитку: підготовкою висококваліфікованих фахівців, розвитком науково-дослідної роботи викладачів та студентів, вихованням високоморальних особистостей задля розвитку Української держави.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу факультету здійснюється згідно з перспективним планом наукової діяльності факультету та планами кафедр. Свої наукові здобутки економічний факультет формує під керівництвом та за активної участі професорів та завідувачів кафедрами: д.е.н. Верхоглядової Н. І., д.е.н., зав. кафедрою «ЕОіУПП» Левчинського Д. Л., д.е.н. Каховської О. В., д.е.н., зав. кафедрою «ФіМ» Іванова С. В., д.н.з держ. управл., зав. кафедрою «Українонавство» Євсєєвої Г. П., д.е.н., зав. кафедрою «МЕ» Орловської Ю. В., д.т.н., зав. каф. «МУПіЛ» Вечерова В. Т., д.е.н. Божанової В. Ю., д.е.н. Поповіченко І. В., д.т.н. Млодецького В. Р., зав. кафедрою «ЕТіП», доц. Кобзар Н. І.

Сучасні процеси у вітчизняній науці передбачають значне підвищення якості та оперативності наукових досліджень. Відповідно, одним із важливих завдань, над якими працює колектив факультету, є підготовка монографій, підручників, посібників, які б віддзеркалювали світові тенденції в економіці та були корисними під час вирішення різноманітних практичних проблем. Професорсько-викладацький склад факультету завжди активно поєднував і поєднує  викладацьку роботу з науковою діяльністю. Це сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання, упровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Серед основних форм наукової діяльності професорсько-викладацького складу факультету варто зазначити такі, як:

  • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
  • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата й доктора наук економічного спрямування;
  • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • участь професорсько-викладацького складу факультету у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
  • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
  • залучення студентів до наукової роботи та ін.

За час існування факультету за результатами наукової роботи професорсько-викладацьким складом факультету світ побачили 16 підручників загальним обсягом 1157 друкованих аркушів, 65 навчальних посібників (371 д.а.), 65 монографій (1435 д.а.), 2663 наукові статті.

Економічний факультет сьогодні – це, насамперед, колектив науковців, фахівців своєї справи, що ставлять перед собою важливі завдання роботи зі студентською молоддю. Уже другий рік поспіль (з 2017 р.) економічний факультет є базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» та з дисципліни «Фінанси», продовжуючи роботу з розвитку студентської науки.

Важливу роль в організації виховного процесу в академії та на факультеті продовжує відігравати виховання політичної культури та громадянських якостей студентів шляхом заохочення до суспільно-політичної та громадської активності, оволодіння навичками управлінської діяльності в органах студентського самоврядування: активах груп, студентській раді гуртожитку тощо. Цей напрямок роботи протягом 25 років існування факультету розвиває заступник декана економічного факультету з виховної роботи Бабенко В. А. – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, неодноразовий переможець конкурсів на кращого заступника декана з виховної роботи в академії.

Залучаючи студентство до організації виховних заходів, керівництво факультету прагне зробити життя студентів на факультеті цікавішим та яскравішим, розкрити таланти й здібності студентів та викладачів, показати їх неординарність, активність, відкритість до всього нового. При підготовці та проведенні наукових конференцій, олімпіад, круглих столів та інших наукових і навчальних заходів якнайкраще виявляються всі позитивні якості студентського самоврядування.

Таким чином, усі зусилля колективу факультету спрямовані на пошук нових ефективних форм і методів навчальної, наукової та виховної роботи, на формування духовних та культурних цінностей студентської молоді, а також на створення умов для становлення нової особистості в Українській державі. Економічний факультет, кадровий склад якого є органічним сплавом відомих в Україні вчених, професорів та досвідчених доцентів, а також потужна команда випускників факультету – молодих, креативних, енергійних та працездатних фахівців, – може і надалі бути своєрідним майданчиком у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, на базі якого запроваджуються інноваційні технології освітнього процесу. Факультет і надалі вирішуватиме нові завдання із вдосконалення всебічної підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки для незалежної України.

?>
вверх