Наукові спрямування

Логістичний менеджмент Проектний менеджмент Інновації Управління бізнес-процесами

Володіння мовами

Українська мовавільно

Польська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

В.о. завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Черчата
Анжела
Олексіївна

Дисципліни

Логістичний менеджмент

Управління ланцюгами постачань

Проектний менеджмент

Інновації

Управління бізнес-процесами

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

cherchata.anzhela@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Логістизація бізнес-процесів будівельних підприємств». У 2018 році приймала участь у міжнародному проекті UNESCO за індивідуальною грантовою програмою та пройшла науково-педагогічне стажування у Польщі (м. Варшава) у Варшавському університеті наук про життя. Має понад 80 публікацій (з них 4 монографії), у т. ч. наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus. Є автором 7 авторських свідоцтв.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 11/09/2017


Країна: НМетАУ. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Опанування сучасних педагогічних технологій. Основні форми і напрями організації науково-дослідницької роботи на кафедрі


foto_qualification

Дата проходження: 01/09/2018


Країна: Варшавський Університет суспільних наук, м. Варшава, Польша

Назва події:

Наукове стажування на факультеті економічних наук: «Логістичний менеджмент бізнес-процесів будівельних підприємств


Трудова діяльність

З 2009 року працювала старшим викладачем кафедри економіки та управління Інституту безперервної фахової освіти Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З 2015 року – старший викладач кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З 2016 року по теперішній час – доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики.

Публікації

1. Черчата А. О. Використання логістичної концепції «точно-в-строк» на будівельних підприємствах / А. О. Черчата, Д. В. Щербак // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: матеріали I Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 14 – 15 лютого 2013 р. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – С. 61 – 63.

2. Черчата А. О. Управління логістичними витратами на основі сучасних інформаційних технологій / І. В. Поповиченко, А. О. Черчата // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес-розвідка: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 11 – 13 квітня – Харків : ХНУМГ, 2013 р. – С. 89 – 91.

3. Черчата А. О. Логістичне управління як елемент логістичної стратегії будівельних підприємств / А. О. Черчата, О. М. Басок // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: сборник докладов ХІ Международной науч.-практ. конф., 25 – 26 октября г. – Киев : Логос, 2013. – С. 542 – 545.

4. Черчата А. О., Сєдін Ю. С. Формування логістичної інфраструктури та її роль в функціонуванні підприємств / А. О. Черчата, Ю. С. Сєдін // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: сборник докладов ХІ Международной науч.-практ. конф., 25 – 26 октября г. – Киев : Логос, 2013. – С. 546 – 549.

5. Черчатая А. А. Формирование показателей эффективности логистики на строительном предприятии / И. В. Поповиченко, А. А. Черчатая, Е. М. Басок // Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф., 5 – 8 травня 2014 р.– Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 71 – 74.

6. Черчата А.О., Погоріла А.О. Застосування логістики в управлінні проектами / А.О.Черчата, А.О. Погоріла // Проблеми підготовки професійних кадрів з логистики в умовах глобального конкурентного середовища: м-ли ХIV Міжнар. наук. -практ. конф., 27 – 28 жовтня 2016 р. – Київ : НАУ. – С. 445 – 448.

7. Черчата А.О. Особливості застосування основних підходів до управління підприємствами / А. О. Черчата // Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики // м-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 жовтня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – С.137-138.

8. Черчата А. О. Особливості формування інвестиційної політики транспортних підприємств / В. Т. Вечеров, І. В. Поповиченко, А. О. Черчата // Проблеми економіки транспорту: тези доповідей ХV Мiжнaрoднoї нaук.-прaкт. кoнф., 20-21 квітня 2017 р. – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – С. 103 – 104.

9. Черчата А. О. Управління ланцюгами постачань: застосування інтегрованої логістики на будівельних підприємствах / І. В. Поповиченко, А. О. Черчата // Нові технології в будівництві: тези доповідей VI Мiжнaрoднoї нaук.-прaкт. кoнф., 24-26 травня 2017 р. – Київ : ДП «НДІБВ». – С. 228 – 231.

10. Черчата А. О. Подходы к измерению эффективности управления цепями поставок / И. В. Поповиченко, М. Р. Подалюк, А. А. Черчатая // Проблеми підготовки професійних кадрів з логистики в умовах глобального конкурентного середовища:: м-ли ХV Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовтня 2017 р. – К.: НАУ, 2017. – С. 134 – 138.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх