Наукові спрямування

Креативна економіка, когнітивна економіка, економічна конвергенція, європейські економічні політики, економіка мегаполісів, глобальні міста

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова сертифікат В2

Французська мова рівень вище середнього

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Чала
Вероніка
Сергіївна

Дисципліни

Креативна економіка

Глобалізація та цивілізаційні виклики

Міжнародна економіка

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Розвиток мегаполісів та малих міст

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

chala.veronika@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини - в Київському Національному Економічному Університеті (КНЕУ) ім. В. Гетьмана під керівництвом д.е.н., проф. Чужикова В. І. Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток мегаполісів в структурі європейської економіки». З того ж року працює доцентом кафедри міжнародної економіки та, за сумісництвом, кафедри менеджменту, управління проектами та логістики ДВНЗ «ПДАБА». В 2015 році отримала індивідуальний грант AUF BECO для проходження наукового стажування на французькій мові у Центрі Європейських Досліджень Ж. Моне в Університеті ім. А.І. Куза (м. Ясси, Румінія) під керівництвом професора Г. Паскаріу. По результатам стажування продовжено співпрацю з німецьким видавництвом Lambert Academic Publishing, на замовлення якої в тому ж році опублікована друга англомовна монографія доц. Чалої В.С. «Прискорений розвиток мегаполісів у економіці Східної та Центральної Європи». Відповідальний виконавець грантового проекту молодих вчених, що фінансувався за рахунок коштів державного бюджету протягом 2016-2018 р.р. на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» (ДР № 0116U006047). На сьогодні є автором понад 140 публікацій, з них 5 монографій, 89 наукових та 45 навчально-методичного характеру. Після захисту має 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science. Взяла участь у понад 30 міжнародних науково-практичних конференціях у Франції, Німеччині, Великобританії, Польщі тощо.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2009 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури» за спеціальністю «Міжнародна економіка». Протягом навчання стажувалася у Страсбурзькому Національному Університеті (м. Страсбург, Франція), працювала та керувала напрямом брендінгу представництва всесвітньої НДО “AIESEC” в Україні, проходила стажування у PRP Weber Shanwick. Після випуску працювала аналітиком зовнішньоекономічного відділу ТОВ «Агромашінвест». З 2009 по 2012 рік навчалась в аспірантурі ДВНЗ «ПДАБА». З 2012 року працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, з 2013 року – доцент кафедри міжнародної економіки. У 2017 році отримала вчене звання доцента кафедри. Викладає дисципліни «Міжнародна економіка» та «Мікроекономіка» англійською та французькою мовами. У січні 2017 року пройшла стажування з французької мови та економіки у Франкомовній школі економіки в Бурньоф-ан-Може за спільною програмою обміну науковцями «UKR`NGO» Україна-Франція. Особливу увагу приділяє позаучбовій активності, розвитку особистих професійних навичок у студентів, міжнародній науковій та освітній мобільності молоді. Протягом 2013 - 2016 років відповідала на кафедрі за наукову діяльність, з 2017 року – відповідальна за міжнародну співпрацю з іноземними академічними партнерами

Публікації

1. Chala, V and Orlovska, Y Green economy development: methodological approach// Baltic journal of economic studies (Web of Science) – Volume 7 (3) , 2021 – pp. 203-208

2. Чала В.С., Ротко А.О. Вплив економічної глобалізації на експортний потенціал агропромислового комплексу України// Економічний простір: Збірник наукових праць. – №163. – Дніпро: ПДАБА, 2020.- С.67-73

3. Чала В.С., Барбуль Є.С. Міжнародна конкурентноспроможність агропромислового сектору України в умовах сучасної економічної глобалізації// Економічний простір: Збірник наукових праць. – №163. – Дніпро: ПДАБА, 2020.- С.62-67

4. Чала В. С., Глущенко А. В. Особливості інтеграції нових членів ЄС до багаторівневої системи фінансування програм сталого розвитку // Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №147– 2019. – С.49 – 63.

5. Чала В. С., Рибіна К. В. Стратегіїї стимулювання експорту продукції креативних індустрій в країнах ЄС // Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №147– 2019. – С.64 – 75.

6. Чала В. С., Хлівецька М. О. Сучасні глобалізаційні моделі країн центральної та східної Європи // Економічний простір: збірник наукових праць. –  Дніпро, ПДАБА. – №147– 2019. – С.76-89

7. Kakhovych, E.,Chala, V.,Mashchenko, S.,Dryhola, K. Selection of indicators for the assessment of national bioeconomies in the EU countries //Procedia Environmental Science, Engineering and Management (SCOPUS) – Volume 6, Issue 4 – 2019 – P.599-606

8. Чала В.С., Орловська Ю.В., Квактун О.О., Вовк М.С. Програми зелених інвестицій як елемент міжнародної конкурентоспроможності галузі         (на прикладі будівництва) // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2017-  Вип. 3 – С. 366-377 (Thomson Reuters –  Web of Science)

9. Чала В.С. Особливості розвитку телекомунікаційних послуг в постіндустріальній економіці// Економічний простір: Збірник наукових праць. – №121. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.- С.58 – 67

10. Чала В.С. Принципи побудови веб-ресурсу інформаційно-аналітичного забезпечення вибору та фінансування програм зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України// Економічний простір: Збірник наукових праць. – №121. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.-  С.213 – 233

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх