Наукові спрямування

Креативна економіка, когнітивна економіка, економічна конвергенція, європейські економічні політики, економіка мегаполісів, глобальні міста

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова сертифікат В2

Французська мова рівень вище середнього

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Чала
Вероніка
Сергіївна

Дисципліни

Сучасна економічна глобалізація

Міжнародна економіка

Розвиток мегаполісів та малих міст

Iнвестування зовнiшньоекономічної дiяльностi

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

chala.veronika@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини - в Київському Національному Економічному Університеті (КНЕУ) ім. В. Гетьмана під керівництвом д.е.н., проф. Чужикова В. І. Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток мегаполісів в структурі європейської економіки». З того ж року працює доцентом кафедри міжнародної економіки та, за сумісництвом, кафедри менеджменту, управління проектами та логістики ДВНЗ «ПДАБА». В 2015 році отримала індивідуальний грант AUF BECO для проходження наукового стажування на французькій мові у Центрі Європейських Досліджень Ж. Моне в Університеті ім. А.І. Куза (м. Ясси, Румінія) під керівництвом професора Г. Паскаріу. По результатам стажування продовжено співпрацю з німецьким видавництвом Lambert Academic Publishing, на замовлення якої в тому ж році опублікована друга англомовна монографія доц. Чалої В.С. «Прискорений розвиток мегаполісів у економіці Східної та Центральної Європи». Відповідальний виконавець грантового проекту молодих вчених, що фінансувався за рахунок коштів державного бюджету протягом 2016-2018 р.р. на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» (ДР № 0116U006047). На сьогодні є автором понад 140 публікацій, з них 5 монографій, 89 наукових та 45 навчально-методичного характеру. Після захисту має 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science. Взяла участь у понад 30 міжнародних науково-практичних конференціях у Франції, Німеччині, Великобританії, Польщі тощо.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2009 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури» за спеціальністю «Міжнародна економіка». Протягом навчання стажувалася у Страсбурзькому Національному Університеті (м. Страсбург, Франція), працювала та керувала напрямом брендінгу представництва всесвітньої НДО “AIESEC” в Україні, проходила стажування у PRP Weber Shanwick. Після випуску працювала аналітиком зовнішньоекономічного відділу ТОВ «Агромашінвест». З 2009 по 2012 рік навчалась в аспірантурі ДВНЗ «ПДАБА». З 2012 року працювала асистентом кафедри міжнародної економіки, з 2013 року – доцент кафедри міжнародної економіки. У 2017 році отримала вчене звання доцента кафедри. Викладає дисципліни «Міжнародна економіка» та «Мікроекономіка» англійською та французькою мовами. У січні 2017 року пройшла стажування з французької мови та економіки у Франкомовній школі економіки в Бурньоф-ан-Може за спільною програмою обміну науковцями «UKR`NGO» Україна-Франція. Особливу увагу приділяє позаучбовій активності, розвитку особистих професійних навичок у студентів, міжнародній науковій та освітній мобільності молоді. Протягом 2013 - 2016 років відповідала на кафедрі за наукову діяльність, з 2017 року – відповідальна за міжнародну співпрацю з іноземними академічними партнерами

Публікації

1. Чала В.С., Орловська Ю.В. Квактун О.О., Вовк М.С. Програми зелених інвестиційяк елемент міжнародної конкурентоспроможності галузі         (на прикладі будівництва) // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2017-  Вип. 3 – С. 366-377 Thomson Reuters (Web of Science)

2. Чала В.С., Орловська Ю.В., Вовк М.С., Мащенко С.О. Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва. Монографія – Дніпро, 2017. – 148 с.  ISBN–978-966-323-169-3

3. Чала В.С., Клімчук О. До питання морфології креативної бізнес-моделі України// EURINT proceeding: The eastern partnership under strain – Time for a rethink? –Вип.3. – 2016.- P.235-252 (мова оригіналу- англійська) Thomson Reuters (Web of Science)

4. Чала В.С., Квактун О.О., Вовк М.С. Політика ревіталізації міст в Східній та Центральній Європі: еколого-економічний контекст інтеграції України Економічний простір: Збірник наукових праць. – №115.-Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С.41-55

5. Чала В.С. Телекомунікаційні послуги в контексті формування та розвитку креативної економіки Східна Європа: економіка, бізнес та управління.- 2016. – №5(05).

6. Чала В.С. Можливості розвитку креативної функції метрополісів в країнах Центральної та Східної Європи / В. С. Чала / L’Association 1901 “SEPIKE”, Пуатье. – 2015. – c. 104-111. (мова оригіналу- французька)

7. Чала В.С. Особливості міжнародної торгової спеціалізації креативних індустрій в країнах Центральної і Східної Європи// EJES. – 2015.- Вип. 6., ч.1. – 2015. – с.91-109 (мова оригіналу- англійська) Thomson Reuters (Web of Science)

8. Чала В.С. Мегаполіси в європейській економіці: особливості та перспективи розвитку. Монографія. — Дніпропетровськ, ПДАБА, 2014.  — 178 с. (мова оригіналу – англійська)

9. Чала В.С. Прискорений розвиток креативної економіки в метрополісах Центральної та Східної Європи: кейс із України. Монографія. – Саарбрюхен, Lambert Academic Publishing, 2015. – 121 c. (мова оригіналу – англійська)

10. Чала В.С. Базові моделі конвергенції креативного розвитку метрополій в ЄС та Україні. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №79.  – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх