Наукові спрямування

Стратегічне управління підприємствами. Логістично-маркетингова діяльність підприємств. Корпоративне управління. Інвестиційна привабливість регіонів. Інвестиційна привабливість житлового будівництва.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моварівень В1

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Божанова
Вікторія
Юріївна

Дисципліни

Адміністративний менеджмент

Корпоративне управління

Маркетингові дослідження в галузі будівництва

Основи управлінського консультування

Інтегроване управління ланцюгами поставок

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

bozhanova.viktoriia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення оцінки ефективності управління інвестиційним проектом». У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні основи підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва». Є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА». Божановою В.Ю. опубліковано більш ніж 140 наукових робіт, 4 монографії та 2 навчальних посібника. Є керівником одного з розділів науково-дослідної тематики кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ «ПДАБА» на 2016-2020 р.р.: «Вдосконалення менеджменту, логістика та управління проектами українських підприємств». Член редакційної колегії двох наукових видань, включених до переліку наукових видань України: «Економічний простір» та «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА»). Статті Божанової В.Ю. індексуються у наукометричних базах даних: Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 02/08/2019


Країна: м. Ла-Корунья, Іспанія

Назва події:

Міжнародна наукова програма: «Real Estate Management» («Управління нерухомістю»


foto_qualification

Дата проходження: 15/09/2017


Країна: ДВНЗ УДХТУ. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Вдосконалення методики проведення курсового та дипломного проектування із застосуванням сучасного програмного забезпечення (Microsoft Project)


Трудова діяльність

У 1998 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію економіста. З 1998 по 2001 рр. - аспірант кафедри планування та організації виробництва, з 2001 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2003 р. – доцент кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами. У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. З 2012 р. по теперішній час – професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики. У 2013 р. отримала вчене звання професора кафедри менеджменту, управління проектами і логістики.

Публікації

1. Bozhanova V. Strategic approach to the management of modern construction enterprises / Bozhanova, O. Kononova // European Journal of Humanities and Social Sciences. – № 2. – Vienna, Austria, 2018. – р. 81-90. – Режим доступу: https://doi.org/10.29013/EJHSS-18-2-81-90

2. Божанова В.Ю. Матричний інструментарій менеджменту та його апробація в будівельній корпорації / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Економічні науки”. – 2018. – №5(13). – С. 14-20. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-5-3808

3. Божанова В. Legal support of accounting in Ukraine corporations [Текст] / В. Божанова, О. Кононова, Т. Іваницька // Innovative approach to the development of science: зб. наук. праць «ΛΟΓΟΣ». – Dublin, Ireland, 2018. – Ч. 1. – С. 14-17.

4. Bozhanova V. Corporate structures and their impact on development of bookkeeping and accounting / V. Bozhanova, O. Kononova, T. Ivanytska // Journal Association 1901 “SEPIKE” Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, den 30.06.2018. Edition 20. – С. 84-93.

5. Божанова В.Ю. Концептуальні основи та принципи менеджменту якості житлово-комунальних послуг для споживачів / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова, О.А. Овєчкіна, О.Л. Шпатакова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №7(15). – С. 16-22. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4024

6. Божанова В.Ю. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства з метою запобігання їх депривації / В.Ю. Божанова, В.Т. Вечеров, В.Є. Редька // Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 37-40.

7. Божанова В.Ю. Антидеприваційна система управління персоналом підприємства / В.Ю. Божанова, В.Т. Вечеров, О.Є. Кононова, В.Є. Редька // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №10(18). – С. 8-15. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4224

8. Божанова В.Ю. Теоретико-методологические основы антикризисного управления предприятиями в аспекте устойчивого эволюционного развития / В.Ю. Божанова, Е.А. Овечкина, В.В. Вахлакова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєдонецьк, 2018. – № 4 (245). – С. 36 – 41.

9. Bozhanova V. Formation of socio-economic development strategy of construction enterprises / Bozhanova, O. Kononova // Scientific journal «EUREKA: Social and Humanities». – Tallinn, Eesti, 2018. – №6 (18). – С. 10-18. –  Режим доступу: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2018.00810

10. Божанова В.Ю. Методологія формування екологічної стратегії будівельного підприємства / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, ООО ДКС Центр. 2019. – № 18. – С. 14 – 21. –  Режим доступу http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6820&i=2

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх