Наукові спрямування

Облікова інформація в системі фінансового контролінгу. Регіональний менеджмент в умовах децентралізації влади.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Бойко
Тетяна
Юріївна

Дисципліни

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Звітність підприємства

Бухгалтерський облік

Місцеві фінанси

Бюджетний менеджмент

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-404 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-23; міс. 756-33-23

E-mail

boiko.tetiana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2014 році Бойко Т.Ю. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Кластерні ініціативи регіонального менеджменту підприємницької діяльності (на прикладі будівельних кластерів)» в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. З 2016р. по 2019р. була керівником розділу «Шляхи розвитку підприємницької діяльності регіону» науково-дослідної роботи кафедри економіки та менеджменту Західнодонбаського інституту ПрАТ ВНЗ МАУП на тему: «Проблеми та перспективи регіонального соціально-економічного розвитку» (2016-2021 рр.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/02/2020


Країна: м.Люблін, Польща

Назва події:

програма «Освіта та наука без меж»


Трудова діяльність

З липня 1990р. по вересень 2007р. працювала на посадах бухгалтера, заступника головного бухгалтера та головного бухгалтера на підприємствах Західнодонбаського регіону різних галузей господарювання (хімічний завод, шахтобудівельні управління та комбінат Дніпрошахтобуд, підприємство роздрібної торгівлі – аптечна торгівельна межа, страхова компанія, вищий навчальний заклад). У 2004р. закінчила ВНЗ ПрАТ МАУП за спеціальністю «Фінанси». З вересня 2007 р. – старший викладач кафедри «Облік і аудит», з 2010 р. – на посаді доцента кафедри обліку і аудиту, з 2011 р. – на посаді доцента кафедри фінансів, з 2015 р. завідувач кафедри управління персоналом та менеджменту, з 2017р. завідуючий кафедри економіки та фінансів, з 2018р. завідуючий кафедри економіки та менеджменту, з вересня 2019р. доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

Наукові статті

1. Бойко Т. Ю. Методичний підхід до оцінки ефектів кластерної взаємодії від утворення підприємницького кластеру на регіональному рівні / Т.Ю. Бойко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2016. – випуск №17. – С.106-110

2. Бойко Т.Ю. Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні / Т.Ю. Бойко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2017. – випуск №27. Частина 2.- С.147-151

3. Бойко Т.Ю. Оцінка привабливості регіонів для реалізації кластерних ініціатив підтримки підприємництва. Регіональна економіка та управління. 2019. № 4 (26). С. 39-44

4. Бойко Т.Ю. Механізм контролінгу грошових потоків суб’єкта господарювання: необхідність формування та реалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Випуск 42. С.166-171 (фахове видання)

5. Dmytro Kovalenko, Olga Afanasieva, Tetiana Boiko, Nani Zabuta, Rosen Rosenov Baltov Model of Assessing the Overdue Debts in a Commercial Bank Using Neuro-Fuzzy Technologies J. Risk and Financial Manag. 2021, 14, 216. (видання з бази Web of science) https://www.mdpi.com/1911-8074/14/5/216

 Конференції

1. Бойко Т. Ю. Оцінка привабливості регіонів України для реалізації кластерних ініціатив / Т. Ю. Бойко // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 15-16 травня 2015р.) / відп. За випуск д.е.н. С.О. Якубовський. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 115-118

2. Бойко Т. Ю. Вибір методу калькулювання витрат задля управління результатами діяльності регіонального кластеру / Т. Ю. Бойко // Збірник матеріалів XVІ регіональної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку» 20 листопада 2015 року – Дніпропетровськ: ІМА-прес., 2015 – С. 7-13

3. Бойко Т. Ю. Необхідність регіонального менеджменту в умовах децентралізації влади / Т. Ю. Бойко // збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 листопада 2016 року. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 1. – С.156-161

4. Бойко Т. Ю. Вимоги до облікової інформація в системі управління господарською діяльністю підприємницького кластеру / Т. Ю. Бойко // Збірник матеріалів XVІІ регіональної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку» 20 грудня 2016 року – Дніпропетровськ: ІМА-прес., 2016

5. Бойко Т.Ю. Напрямки підвищення рівня кредитоспроможності підприємств залізничного транспорту/ Т.Ю. Бойко// Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 11 листопада 2017р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – С. 41-44

6. Бойко Т.Ю. Удосконалення процесу фінансування видатків місцевого бюджету на житлово-комунальне господарство Інвестиційно-інноваційні моделі розвитку підприємств в умовах сучасної нестабільності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27 жовтня 2018р.,2018. С. 115-118

7. Бойко Т.Ю., Каширина І.О. Облік фінансових результатів за програми знижок на підприємствах роздрібної торгівлі Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 7-8 грудня 2018 року), 2018. С. 66-70

8. Бойко Т.Ю. Механізм формування та реалізації політики управління оборотним капіталом підприємства. Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 вересня 2019 року). Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. С.48-52

9. Бойко Т.Ю. Напрямки підвищення ефективності управління грошовими потоками суб`єкта господарювання. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.). Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 204-208

10. Бойко Т.Ю. Умови привабливості інвестиційного ринку України. The XIII International Science Conference «Tasks and problems of science and practice», May 10 – 12, 2021, Berlin, Germany. Р. 57-60

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх