Наукові спрямування

Розробка устаткування, дослідження міцності, ефективних коефіцієнтів концентрації та кінетики руйнування конструкційних пластмас при повторно-ударних навантаженнях,поляризаційно-оптичний метод досліджень,обстеження та розробка методів підсилення сталевих конструкцій промислових будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Журба
Іван
Петрович

Дисципліни

Металеві конструкції

Конструкції з дерева та пластмас

Інженерні конструкції

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-1101а (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Телефон:

вн. 4-61; міс. 756-34-61

E-mail

zhurba.ivan@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 1972 року після закінчення аспірантури виконував науково-дослідницькі роботи в лабораторії кафедри. По замовленню ЦНДІСК ім. Кучеренко м. Москва проводив випробування зразків для контролю характеристик міцності сталі металургійних заводів України. В 1975 р. Журба І.П. - асистент кафедри металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій, продовжує виконувати науково-дослідницькі роботи по вивченню кінетики руйнувань пластмас при повторно-ударних навантаженнях, використовуючи методи фотопружності та енергетичні теорії міцності матеріалів. З 1985 р. виконує роботи по аналізу дійсних умов експлуатації різних типів вантажопідйомних кранів, ремонту, випробуванню та введенню їх в експлуатацію по замовленню Держтехнагляду.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1965 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут по спеціальності «інженер-будівельник», працював інженером в «Дніпропроект-стальконструкції», перебував на військовій службі, з 1968 по 1972 р. навчався в аспірантурі ДІСІ. З 1972 по 1975 рік старший інженер науково-дослідного центру. В 1976 році Журбу І.П. обрано по конкурсу асистентом кафедри металевих конструкцій. Значне педагогічне навантаження (курсові та дипломні проекти, лабораторні роботи, секретар ДЕК №4, куратор групи,консультації для студентів заочного факультету в різних містах України, вечірній факультет, керівництво групами студентів на сільськогосподарських ро-ботах) Журба І П. поєднує з активною громадською роботою: командир ДНД факультету, відповідальний за навчання по цивільній обороні. Під керівництвом Журби І.П. бакалавр-ські роботи та дипломні проекти захистили понад 150 студентів. Крім навчальної роботи, Журба І.П. приймає активну участь в роботах по обстеженню та ремонту металевих кон-струкцій промислових підприємств, дерев яних конструкцій будівель. Обстежено, відре-монтовано, випробувано та введено в експлуатацію більше 500 мостових, баштових, авто-мобільних, козлових та портальних кранів на підприємствах області. Крім того, обстежено, виконано розрахунки , розроблені креслення по ремонту та паспорти для промислових будівель ОАО ДЗМК ім..І.В.Бабушкіна.

Публікації

Іван Петрович Журба є автором понад 20 наукових праць,методичних вказівок, зокрема:

1. Методы совершенствования  испытаний  конструкционных  материалов на  ударные нагрузки.  Егоров  Е.А. , Журба И.П. / Вісник  Придніпровської  державної  академії будівництва  та  архітектури –  Дніпропетровськ;  ПДАБА, 2001, №3,-С.20-26.

2. Методичні вказівки до розрахунку арки із прямолінійних клеєних елементів/ Укладач І.П.Журба – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2006-15с.

3. Методичні вказівки до техніко-економічного оцінювання конструкцій з деревини і пластмас в бакалаврських роботах та дипломних проектах студентами спеціальності 7.092101  /Укладачі; І.П.Журба, Н.В.Нікольська-Дніпропетровськ, ПДАБА, 2005-22с.

4. Методичні вказівки до визначення розрахункових зусиль в розрізних підкранових балках за напрямом підготовки  6.092100  «Будівництво»,  «Промислове та цивільне будівництво» для студентів денної та заочної форм навчання /Укладачі: Журба І.П. , Хлібородов В.П. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2009, -15с.

5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Будівельні конст-рукції» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Єгоров Є.А., Журба І.П., Коцюба Т.В.- Дніпропетровськ, ДВНЗ ПДАБА, 2014,- 48с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх