Наукові спрямування

Методика викладання іноземних мов, російської мови як іноземної, прагматичні та лінгвокультурологічні аспекти сучасної лінгвістики, особливості мови ЗМІ. Розробка матеріалів для проведення практичних занять з французької мови за професійним спрямуванням, а також з російської мови для іноземних студентів.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Російська мова вільно

Французька мова рівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Викладач

Задунай
Вероніка
Валеріївна

Дисципліни

Французька мова за професійним спрямуванням

Російська мова для іноземних студентів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09; моб. 097-220-21-42

E-mail

zadunay.veronika@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2000-2004 - Аспірантура (заочна форма), спеціальність «Російська мова», Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З вересня 2017 р. – ПДАБА, кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам викладач; 2009-2017 – ССЗШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови, учитель французької мови; 2005-2009 – ДНУ ім. О. Гончара, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців, викладач; 2004-2009 – ДНУ ім. О. Гончара, факультет безперервної освіти, інтенсивні курси іноземних мов, викладач (за сумісництвом). 2000-2005 - ДНУ ім. О. Гончара, кафедра романської філології, викладач.

Публікації

1. Иноязычные единицы как средство реализации прагматического эффекта в газетных заголовках) / В.В. Задунай // Наукові записки. – Вип. 73. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Ч. 2.– С. 182-191. (стаття).

2. Природа и механизмы реализации прагматических эффектов иноязычных единиц в газетных заголовках / В.В. Задунай // Наукові записки Луганського національного університету. Вип. 7. Т. 1. Сер. «Філологічні науки»: Зб. наук. праць. – Луганськ: “Альма-матер”, 2008. – С. 157-166. (стаття).

3. Прагматический эффект парадоксальных высказываний в газетных заголовках / В.В. Задунай // Лингвистика. Лингвокультурология: сб. науч. тр. – Д.: Изд-во ДНУ, 2009. – С. 53-60. (стаття).

4. Интерпретация понятия «прагматический эффект» в лингвистике / В.В. Задунай // Наукові записки Луганського національного університету. Вип. 8. Т. 1. Серія “Філологічні науки”: Зб. наук. праць [Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття] / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2009. – С. 260-268. (стаття).

4. Метафора как средство создания художественного психологизма в произведениях Ги де Мопассана / В.В. Задунай // Культура народов Причерноморья. – 2009 – № 162 – С. 142-144. (стаття).

5. К вопросу об определении понятия «прагматический эффект» / В.В. Задунай // Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції «Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харків:ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 105–106. (тези).

6. О полифункциональности газетного заголовка / В.В. Задунай // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. XIII Міжнародна конференція: Матеріали / Упорядник Л.В.Пономарьова. – Дніпропетровськ: Пороги, 2009. – С. 70-72. (тези).

9. Тестирование туркменских студентов І курса экономического факультета на уровень владения русским языком / В.В. Задунай // Викладання мов у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції. 4-5 червня 2009 року. – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 85-86. (тези).

10. О некоторых структурных и морфологических особенностях названий современных французских песен / В.В. Задунай // Філологічні науки. Збірник матеріалів підсумкової наукової конференції викладачів / Упорядник О.І. Панченко.– Дніпропетровськ: Пороги, 2009. – С. 34-35. (тези).

11. Особенности обучения русскому языку туркменских студентов на основных факультетах / В.В. Задунай // Актуальные проблемы обучения иностранных студентов. Материалы юбилейной X межвузовской научно-практической конференции. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 39-40. (тези).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх