Підручники та навчальні посібники

EDUCATIONAL DIGITAL GAMES: FROM THEORY TO PRACTICE

EDUCATIONAL DIGITAL GAMES: FROM THEORY TO PRACTICE

Читати далі
X

Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius ISBN: 978 – 613 – 9 – 89052 – 1

Copyright Anastasiia Tokarieva

The book EDUCATIONAL DIGITAL GAMES: FROM THEORY TO PRACTICE (Guidelines for Teachers) describes the use of digital games as a learning tool, exemplifies possible scenarios of digital games’ integration into educational process, discusses the typical structure of a game and the context of the games’ selection for a specific educational context.

The reader will find a theoretical overview based on the analysis of scientific articles, project descriptions and web resources related to digital games. Also included are the interviews with people who have ‘hands-on’ experience in teaching about/with or designing games.

The book is intended for educators who are motivated to understand more about digital games or are thinking of applying games to their practice.

Медіапедагогіка, 2018

Медіапедагогіка, 2018

Читати далі
X

Медіапедагогіка: підручник для [для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти] / М.В. Загірняк, Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна, А.В. Токарєва. – 2-ге вид., перероблене і доповнене – Харків.: «Друкарня Мадрид», 2018. – 316 с. ISBN 978 – 617 – 7683 – 11 – 6

У підручнику розкрито загальні засади медіапедагогіки, медіадидактики, медіавиховання. Автори акцентують увагу на нових підходах до організації педагогічної діяльності викладача в умовах сучасного медіасередовища.

Підручник містить трактування основних дефініцій медіапедагогіки, у ньому показано значення сучасних медіазасобів в освіті, проаналізовано їх види і функції. Розглянуто основні положення медіадидактики, медіавиховання, акцентовано увагу на основних положеннях інформаційно-технологічної освіти.

Речі першої професійної необхідності = Professional Basics, 2016

Речі першої професійної необхідності = Professional Basics, 2016

Читати далі
X

Речі першої професійної необхідності = Professional Basics: ( підручник з англ. мови для студ. 1 курсу техн. та економ. спец.: книга для студента та робочий зошит) : підручник / О.Б. Тарнопольський, З.М. Корнєва, Ю.С. Авсюкевич, В.А. Жевага, Ю.В. Дегтярьова; за заг. та наук. ред.: О.Б. Тарнопольського, З.М. Корнєвої. – Вид. 2, перероб. та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 304с. ISBN 978 – 966 – 382 – 584 – 7

Підручник призначений для навчання англійської мови для спеціальних цілей студентів I курсу технічних та економічних спеціальностей. Може використовуватися з I курсу навчання в усіх групах, де студенти мають передсередній або близький рівень до нього – В1 або А2 – вихідний рівень володіння загальновживаною англійською мовою( General English). Підручник є повністю орієнтованим на комунікацію у професійних цілях у всіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні та письмі і навчає тим видам англомовної мовленнєвої комунікації, які неодмінно використовуються в професійній діяльності будь- якого фахівця у всіх технічних та економічних галузях.

Міжкультурна ділова комунікація, 2013

Міжкультурна ділова комунікація, 2013

Читати далі
X

Міжкультурна ділова комунікація (збірник завдань): навчальний посібник / А.В. Токарєва. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля, 2013. – 140 с. ISBN 978 – 966 – 434 – 272 – 5

У навчальному посібнику у систематизованому, дидактично витриманому вигляді представлено навчальні матеріали, спрямовані на розвиток міжкультурної компетентності (МК) студентів економічних спеціальностей.

Авторська добірка завдань спрямована на розвиток когнітивного, процесуального та афективного компонентів МК. Завдання, представлені у даному посібнику, подані англійською мовою.

Видання розраховано на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також кола користувачів, зацікавлених питаннями підготовки до міжкультурного спілкування.

Психологічні справи, 2011

Психологічні справи, 2011

Читати далі
X

Психологічні справи. Підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки « Психологія». Книжка для студента та робочий зошит. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2011. – 302 с.

ISBN 978 – 966 – 8347 – 98 – 6

Підручник присвячений для навчання англійської мови для спеціальних цілей студентів напряму підготовки «Психологія». Може використовуватися з II або III курсу навчання в усіх групах, де студенти досягли середнього рівня володіння- В2- загальновживаною англійською мовою( General English). Підручник є повністю орієнтованим на комунікацію у професійних цілях у всіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні та письмі.

Підручник комплектується Книгою для викладача та аудіододатком, які є невід’ємною частиною підручника.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для усіх технічних спеціальностей заочної форми навчання. Укладачі:Соколова К.В., Шашкіна Н.І., Дружиніна Л.В. Дніпро: ПДАБА, 2024.

38 с.

Запропоновані методичні вказівки з англійської мови до виконання контрольної роботи №1 включають 5 варіантів контрольної роботи з різноманітними завданнями з лексики і граматики англійської мови, контролюють рівень знань та результати самостійної роботи студентів у міжсесійний період навчання. Матеріали контрольної роботи апробовані у навчальному процесі заочної форми навчання ПДАБА.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська)

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська)

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання / Укладач: Ляпічева О.О. Дніпро: ПДАБА, 2023. 17 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу додатковим практичним матеріалом для перевірки оволодіння англійською мовою студентів 1 курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Може бути корисним для перевірки знання англійської мови професійної сфери (аудіювання, розуміння лексики та граматичних конструкцій).

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Міжнародна економіка та бізнес» заочної форми навчання. Укладачі: Соколова К.В, Шабанова К.І., Атрошенко І.І. Дніпро: ПДАБА, 2024. 32 с.

У методичних вказівках наведено завдання для контрольної роботи, якірозроблені на основі аутентичного матеріалу та орієнтовані на засвоєння та перевірку тематичної лексики та граматичного матеріалу для розвитку та формування продуктивних навичок мовного спілкування з ділової іноземної мови. Надано структуру, вимоги до виконання, критерії оцінювання та рекомендації щодо оформлення контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова».

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою ‘Ecology. General concepts and current issues’

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою ‘Ecology. General concepts and current issues’

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою ‘Ecology. General concepts and current issues’ («Екологія») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладач: Атрошенко І.І. Дніпро: ПДАБА, 2023. 35 с.

Методичні вказівки містять практичні заняття з англійської мови за професійним спрямуванням за темою ‘Ecology. General concepts and current issues’ («Екологія»), на основі яких студенти отримують знання професійної термінології, а також граматичні та комуникативні навички, з метою правильного розуміння матеріалу та вміння будувати речення та розмови на англійській мові щодо процесів взаємовідносин людини та природи, видів біосистем, структур біосфери та екосистеми, загальних законів функціонування екосистем різного ієрархічного рівня, вибору оптимальних способів збереження та примноження біорізноманітності, очищення води, повітря й грунтів, та інших сучасних нагальних проблем, що мають місце у навколишньому середовищі, та шляхів їх усунення.

Методичні вказівки мають професійну спрямованість і призначені для проведення практичних занять зі студентами ступеня магістра спеціальності 133

Методичні вказівки мають професійну спрямованість і призначені для проведення практичних занять зі студентами ступеня магістра спеціальності 133

Читати далі
X

Методичні вказівки мають професійну спрямованість і призначені для проведення практичних занять зі студентами ступеня магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання / Укладач: Суворова С. А. – Дніпро: ПДАБА, 2023. 14 с. 

Мета – систематизація знань і вдосконалення навичок студентів, збагачення їх словникового запасу в межах професійно-орієнтованої лексики, формування навичок правильного розуміння, перекладу і реферування текстів за фахом. Можуть також використовуватися для самостійного підвищення рівня володіння англійською мовою.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» (development of speech on the basis of colloquialisms, proverbs, songs, games) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної та заочної   форм навчання /  Укладач: Ляпічева О.Л. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 17  с. 

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу додатковим практичним матеріалом для швидкого та успішного оволодіння англійською мовою на різних етапах навчання. Може бути корисним для  студентів як з початковим  рівнем володіння англійською мовою, так і для  студентів, що продовжують вивчення англійської мови.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічних спеціальностей заочної форми навчання. /Укладачі: Соколова К.В., Щетинникова О.О. Дніпро: ПДАБА, 2023. 43 с.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт розроблені на основі аутентичного матеріалу та орієнтовані на засвоєння та перевірку тематичної лексики та граматичного матеріалу для розвитку та формування продуктивних навичок мовного професійного спілкування у межах економічної сфери.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Économie»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Économie»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Économie» для студентів ступенів бакалавра та магістра спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. / Укладач: Солонець Ю. Л. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 24 с.

Метою даної методичної розробки є оволодіння студентами вищого навчального закладу мовними засобами, зокрема лексикою та граматикою, необхідними для написання французькою мовою наукових матеріалів та розробки наукових проектів, пов’язаних з економікою.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Écologie»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Écologie»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Écologie» для студентів ступенів бакалавра та магістра всіх спеціальностей. / Укладач: Солонець Ю. Л. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 24 с.

Метою даної методичної розробки є оволодіння студентами вищого навчального закладу мовними засобами, зокрема лексикою, необхідними для написання французькою мовою наукових матеріалів та розробки наукових проектів, пов’язаних з однією з найважливіших тем сучасності – екологією.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Інженерна геологія» за темою «Мінерали»

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Інженерна геологія» за темою «Мінерали»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Інженерна геологія» за темою «Мінерали» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  денної форми навчання. Les indications méthodologiques sur les travaux pratiques du cours «La géologie de l’ingénieur» consacré au thème «Les minéraux» pour les étudiants étrangers inscrits dans le programme de baccalauréat de la spécialité 192 «Construction et génie civil» en formation continue / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю., Яковлєва І. С. –  Дніпро: ПДАБА, 2020 – 18 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення породотворних мінералів за їх фізичними властивостями, хімічним складом та впливом на міцність гірських порід, до яких вони входять.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи механіки ґрунтів»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи механіки ґрунтів»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи механіки ґрунтів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. Les indications méthodologiques sur les travaux pratiques du cours «Fondements de la mécanique des sols» pour les étudiants inscrits dans le programme de baccalauréat de la spécialité 192 «Construction et génie civil» en formation continue / Укладачі: Нажа П. М., Ковальов В. В., Грабовець О. М., Ковба В. В., Кононов Д. В., Яковлєва І. С.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 31 с.

Методичні вказівки містять матеріал з методики визначення фізичних та механічних властивостей ґрунтів, методики виконання розрахунків водопроникності.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерна графіка» за темою «Геометрія і графіка проекцій з числовими позначками елементів простору» для іноземних студентів

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерна графіка» за темою «Геометрія і графіка проекцій з числовими позначками елементів простору» для іноземних студентів

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерна графіка» за темою «Геометрія і графіка проекцій з числовими позначками елементів простору» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»   / Укладачі : Ярова Т. П., Задунай В.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – 2021. – 22 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення студентами матеріалу за темою «Геометрія і графіка проекцій з числовими позначками». Вони містять теоретичну частину з прикладами зображень елементів простору в проекціях з числовими позначками, приклади розв’язання задач, запитання для самоконтролю. Призначаються студентам для набуття практичних навичок при вирішенні різних задач  в проекціях з числовими позначками.

Методичні вказівки з підготовки до кваліфікаційного екзамену з російської мови як іноземної для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей. Частина 2.

Методичні вказівки з підготовки до кваліфікаційного екзамену з російської мови як іноземної для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей. Частина 2.

Читати далі
X

Методичні вказівки з підготовки до кваліфікаційного екзамену з російської мови як іноземної для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей. Частина 2. Методические указания по подготовке к квалификационному экзамену по русскому языку как иностранному для студентов степени бакалавра всех специальностей. Часть 2 / Укладачі: Задунай В. В., Ляпічева О. Л. – Дніпро: ПДАБА, 2020. –19 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу текстами для читання з підготовки до державного екзамену з російської мови для іноземних студентів. Методичні вказівки призначені для використання студентами-іноземцями усіх спеціальностей.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Didactique appliquée en classe du FOS» для студентів для студентів ступенів бакалавра та магістра всіх спеціальностей денної форми навчання. / Укладачі: Коваль Н. Б., Овсєєва М. О. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 24 с.

Методичні вказівки до вивчення французької мови «Didactique appliquée en classe du FOS»  містять автентичні тексти французьких фахових видавництв з різноманітними вправами щодо вірного використання як лексичного, так і граматичного матеріалу. Дають зразки впровадження в дію лексичного матеріалу стосовно щоденного спілкування у професійному середовищі, збагачують навички міжкультурної комунікації.

До структури методичних вказівок включено вправи для самостійної роботи для розвитку навичок усного спілкування, що є необхідним у впровадженні практичних вмінь студентів.

Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні тести) з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні тести) з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні тести) з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей / Укладачі: Чижикова І. В., Левицька С. І., Суворова С. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 30 с.

Мета методичних вказівок – перевірити лексико-граматичні знання студентів з англійської мови та оцінити рівень знань з вивчених тем. Методичні вказівки складаються з тестів, які підібрано згідно зі змістом навчальної програми курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою  «Майбутня професія . Фахівець з інформаційних технологій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / Укладачі:  Левицька С. І., Чижикова І. В. – Дніпро: ПДАБА, 2020. -20 с.

Мета методичних вказівок – ознайомити студентів з текстами професійної тематики, здобути навички перекладу, сформувати лексичний запас в межах тематичного циклу та закріпити знання з граматичних тем (Modal Verbs, Reported Speech, Passive Voice), які вивчаються у другому семестрі. Методичні вказівки містять базові тексти, лексичні мінімуми, лексичні та граматичні вправи.

Методичні вказівки до практичних занять (тексти та лексичні вправи за темою будівництва) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів   ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 3

Методичні вказівки до практичних занять (тексти та лексичні вправи за темою будівництва) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів   ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 3

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять (тексти та лексичні вправи за темою будівництва) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів   ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 3 / Укладачі: Тютюнник В. Ю.,  Нажа П. М., Кушнір Л.В.,  Ільєва К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. –26с.

 Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу додатковим комплексним матеріалом для інтенсивного оволодіння професійним словниковим запасом за темою «Будівництво» українською мовою на різних етапах навчання. Дані методичні вказівки призначені для використання студентами-іноземцями 3-5 курсів факультетів ПЦБ, будівельного та архітектурного факультетів.

Методичні вказівки до практичних занять (тексти та лексичні вправи за фахом  будівництва ) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 2

Методичні вказівки до практичних занять (тексти та лексичні вправи за фахом  будівництва ) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 2

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять (тексти та лексичні вправи за фахом  будівництва ) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 2 / Укладачі: Тютюнник В. Ю.,  Нажа П. М., Кушнір Л. В., Ільєва К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. –23 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу додатковим комплексним матеріалом для інтенсивного оволодіння професійним словниковим запасом за темою «Будівництво» українською мовою на різних етапах навчання. Дані методичні вказівки призначені для використання студентами-іноземцями 3-5 курсів факультетів будівельного та архітектурного факультетів.

Методичні вказівки по вивченню української мови як іноземної (лексико-граматичні завдання). Для студентів підготовчого відділення усіх напрямів підготовки. 2 частина

Методичні вказівки по вивченню української мови як іноземної (лексико-граматичні завдання). Для студентів підготовчого відділення усіх напрямів підготовки. 2 частина

Читати далі
X

Методичні вказівки по вивченню української мови як іноземної (лексико-граматичні завдання). Для студентів підготовчого відділення усіх напрямів підготовки. 2 частина ./ Укладач: Гуркіна Т.Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2021– 49 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами для швидкого та успішного оволодіння граматичними та лексичними навичками, а так само навичками говоріння, читання, слухання та письма з української мови. Може бути корисним для студентів початкового рівня володіння українською мовою як іноземною.

Методичні вказівки до практичних занять лексико-граматичні вправи, розмовні теми та граматичні таблиці) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів  підготовчого відділення. Частина 1

Методичні вказівки до практичних занять лексико-граматичні вправи, розмовні теми та граматичні таблиці) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів підготовчого відділення. Частина 1

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять лексико-граматичні вправи, розмовні теми та граматичні таблиці) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів  підготовчого відділення. Частина 1 / Укладач: Гуркіна Т.Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020– 45 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами для швидкого та успішного оволодіння граматичними та лексичними навичками, а так само навичками говоріння, читання, слухання та письма з української мови. Може бути корисним для студентів початкового рівня володіння українською мовою як іноземною.

Французька мова «Sur l’architecture», 2019

Французька мова «Sur l’architecture», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Sur l’architecture» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Укладач: Солонець Ю. Л. – Дніпро: ПДАБА, 2019 – 24 с.

Метою даної методичної розробки є оволодіння студентами лексикою, необхідної для написання наукових матеріалів та розробки і захисту архітектурних проектів французькою мовою.

При укладанні методичних вказівок були використані оригінальні тексти архітектурного спрямування та французькі довідники.

«Російська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра, 2019

«Російська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять (тексти та лексичні вправи за темою «Будівництво») з дисципліни «Російська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 191 «Архітектура та містобудування». Частина 3. Методические указания к практическим занятиям (тексты и лексические упражнения по теме «Строительство») по дисциплине «Русский язык как иностранный» для студентов степени бакалавра специальностей 192 «Строительство и гражданская инженерия»» и 191 «Архитектура и градостроительство». Часть 3./ Укладачі: Тютюнник В. Ю.,  Нажа П. М., Ільєва К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. –28 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу додатковим комплексним матеріалом для інтенсивного оволодіння професійним словниковим запасом за темою «Будівництво» російською мовою на різних етапах навчання. Дані методичні вказівки призначені для використання студентами-іноземцями 3-5 курсів факультетів ПЦБ, будівельного та архітектурного факультетів.

Німецька мова «Lesetexte mit Übungen. Deutsch als zweite Sprache», 2019

Німецька мова «Lesetexte mit Übungen. Deutsch als zweite Sprache», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» «Lesetexte mit Übungen. Deutsch als zweite Sprache» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей/ Укладач: Голяк В.І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 26с.

Метою вказівок є забезпечення навчального процесу додатковими матеріалами, які дають змогу ознайомити студентів з культурою народу, мова якого вивчається, мотивувати студента, викликати інтерес до мови і культури в цілому, що допоможе оволодіти необхідними навичками читання, мовлення, письма та аудиювання. Дані вказівки містять тексти для читання за темами основного підручника „DaFkompakt“курсу «Друга іноземна мова».

Підготовки до державного екзамену з російської мови як іноземної, 2019

Підготовки до державного екзамену з російської мови як іноземної, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену з російської мови як іноземної для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей. Методические указания по подготовке к государственному языку для иностранных студентов степени бакалавра всех специальностей / Укладачі Задунай В.В., Кушнір Л.В., Ляпічева О.Л. – Дніпро:ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 28 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу граматичними матеріалами та матеріалами текстів для читання з підготовки до державного іспиту з російської мови для іноземних студентів. Методичні вказівки призначені для використання студентами- іноземцями усіх напрямів підготовки.

Французька мова Apprendre le français en chansons, 2019

Французька мова Apprendre le français en chansons, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Apprendre le français en chansons» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 191 «Архітектура та містобудування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Частина 2. / Укладачі:  Овсєєва М. О., Коваль Н. Б., Яковишена Н. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2019 –  20 с.

Методичні вказівки до вивчення французької мови «Apprendre le français en chansons»  містять автентичні сучасні тексти французьких пісень з різноманітними вправами щодо вірного використання як лексичного, так і граматичного матеріалу. Дають зразки впровадження в дію лексичного матеріалу стосовно щоденного спілкування в сфері соціального життя, збагачують навички міжкультурної комунікації.

До структури методичних вказівок включено вправи для самостійної роботи для розвитку навичок усного спілкування, що є необхідним у впровадженні практичних вмінь студентів.

Французька мова «Terre vivante», 2019

Французька мова «Terre vivante», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни « Французька мова » «Terre vivante» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Частина 4 / Укладачі: Яковлєва В. С., Яковлєва  І. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 8 с.

Метою цих методичних вказівок є формування у студентів вищих навчальних  закладів лексичноï бази  з важливих тем, а саме :  екологія та охорона природи. Основу усіх завдань та вправ становлять автентичні тексти, взяті з французьких газет. Матеріал може бути використаний учнями, студентами, вчителями шкіл, викладачами вишів та всіма бажаючими вдосконалити свої знання при підготовці до іспитів ЗНО та DELF-DALF за Загальноєвропейською класифікацією. Методична розробка складається з двох частин.

«Французька мова» «Le vocabulaire terminologique», 2019

«Французька мова» «Le vocabulaire terminologique», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Французька мова» «Le vocabulaire terminologique» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Укладач: Мочайло С. О.– Дніпро: ПДАБА, – 2019 – 28 с.

Методичні вказівки до вивчення французької мови. «Vocabulaire terminologique pour les architectes» призначені для використання студентами 3 – 4 курсів, що навчаються у франкомовних проектах на Архітектурному факультеті. Методичні вказівки мають на меті дати можливість студенту ознайомитись з основними лексичними термінами та оволодіти необхідними знаннями та навичками для обговорення тематичного матеріалу в межах майбутньої професії. Подаються матеріали з урахуванням суто архітектурних понять з питань архітектурних ордерів. Головною метою підручника є освоєння основного лексичного матеріалу з охопленням термінів та вираз, вміння аналізувати їх та перекладати. Словник допоможе краще зорієнтуватися в архітектурної термінології пов’язаної з оволодінням знань по архітектурних ордерах.

Російська мова як іноземна, 2019

Російська мова як іноземна, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні вправи та розмовні теми) з дисципліни «Російська мова як іноземна» для слухачів підготовчого відділення. Частина 3. Методические указания к практическим занятиям (лексико-грамматические упражнения и разговорные темы) по дисциплине «Русский язык как иностранный» для слушателей подготовительного отделения. Часть 3. Укладач: Гуркіна Т.Ю. – Дніпро:  ДВНЗ ПДАБА, 2019. –   46 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу додатковими матеріалами для швидкого та успішного оволодіння граматичними навичками, а так само навичками говоріння, читання, слухання та пісьма з російської мови. Может бути корисним для студентів початкового рівня володіння російською мовою як іноземною.

«Improve Your Grammar: Conditionals», 2019

«Improve Your Grammar: Conditionals», 2019

Читати далі
X

Методичні методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «англійська мова» «Improve Your Grammar: Conditionals» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей / Укладач: Ільєва К. А. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 9 с.

Метою методичних вказівок є забезпечення навчального процесу додатковим комплексним матеріалом для інтенсивного оволодіння граматичним запасом на різних етапах навчання. Дані методичні вказівки призначені для використання студентами ступеня бакалавра всіх спеціальностей.

Складання міжнародного екзамену з французької мови (DELF A1), 2019

Складання міжнародного екзамену з французької мови (DELF A1), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до складання міжнародного екзамену з французької мови (DELF A1) для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей / Укладачі:  Тимченко  К. О.,  Яковлєва  І. С., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 31 с.

Метою цих методичних вказівок є формування у студентів вищих навчальних  закладів лексичноï бази  з важливих тем до складання міжнародного екзамену (DELF A1). Матеріал може бути використаний учнями, студентами, вчителями шкіл, викладачами вишів та всіма бажаючими вдосконалити свої знання при підготовці до іспитів ЗНО та DELF-DALF за Загальноєвропейською класифікацією.

Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою – Комп’ютерна архітектура. Апаратне та програмне забезпечення, 2019

Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою – Комп’ютерна архітектура. Апаратне та програмне забезпечення, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за темою «Комп’ютерна архітектура. Апаратне та програмне забезпечення» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання / Укладачі: Білінська Л. І., Божок О. І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 28 с.

Мета методичних вказівок – сприяти взаємозв’язаному розвитку навичок читання та мовлення студентів. Дана розробка включає тексти середнього рівня складності до спеціальної теми. Тексти супроводжуються додатковими завданнями на розуміння тексту, пошук синонімів, питання для дискусії, а також переказ або доповідь на дану тему. Подані тексти та завдання сприяють поглибленому засвоєнню лексичного матеріалу, а також формуванню навичок читання текстів мовою оригіналу.

Наукова іноземна мова, 2019

Наукова іноземна мова, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Наукова іноземна мова» для студентів ступеня магістра всіх спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Шашкіна Н. І., Дружиніна Л. В., Соколова К. В. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 31 с.

Запропоновані методичні вказівки з англійської мови підготовлені згідно з програмою ВТНЗ для студентів ступеня магістра заочної та дистанційної форми навчання. Усі завдання контрольної роботи детально пояснюються і включають як теоретичний матеріал, так і тренувальні і тестові вправи для письмового та усного спілкування. Передбачено повторення  основ граматики, введення нової лексики в текстах, складання термінологічного словника, підготовка презентацій, написання анотацій та анкет.

 

Будівельні елементи, 2018

Будівельні елементи, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Будівельні елементи» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання / Укладач: Щетинникова О. О., – Дніпро: ПДАБА, 2018.- 22 с.

Методичні вказівки складені з урахуванням вимог професійно орієнтованого навчання іноземним мовам у немовному вузі. Мета даних вказівок – навчити студентів читати та перекладати тексти за фахом, сформувати певний лексичний запас в межах тематичного циклу. Методичнi вказiвки складаються з сучасних автентичних текстiв будівельної спрямованості  як  для аудиторної так і самостійної роботи.

Наука і сучасність, 2017

Наука і сучасність, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наука і сучасність» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Дружиніна Л.В.,Шашкіна Н.І.,Соколова К.В.-Дніпро: ПДАБА, 2017. – с. 39.

Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи магістрів на основі програми курсу «Наукова іноземна мова» і складаються з тематично структурованих частин, які включають лексичний та граматичний матеріал з тем «Магістратура», «Наукова діяльність», «Наука у сучасному світі».

Читання текстів та виконання різноманітних вправ  з лексики, граматики, письма та мовлення  сприяють розвитку навичок монологічного і діалогічного висловлювання та готують магістрів до фахового спілкування.

Наукова конференція, 2017

Наукова конференція, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наукова конференція» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей / Укладачі: Дружиніна Л. В., Шашкіна Н. І., Соколова К. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – с.32.

Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи магістрів на основі програми курсу «Наукова іноземна мова» і складаються з тематично структурованих частин, які включають лексичний та граматичний матеріал з тем «Наукова конференція», «Телеконференція», «Успішні презентації».

Читання текстів та аудіювання, виконання різноманітних вправ сприяють розвиток навичок монологічного і діалогічного висловлювання та готують до фахових доповідей (презентацій) на наукових конференціях.

Збірники наукових праць

Матеріали II дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття»

Матеріали II дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття»

Читати далі
X

Матеріали II дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття» (Дніпро, 4   квітня 2024р.). Дніпро. ДВНЗ «ПДАБА», 2024. – 209 с.

 

У збірнику матеріалів дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених розглядаються питання будівництва та архітектури, матеріалознавства та машинобудування, людини та довкілля, охорони праці, економіки, новітніх тенденцій в розвитку науки і техніки, лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Робочі мови конференції – англійська,  французька.

Для викладачів, вчених, аспірантів, магістрів, студентів технічних та гуманітарних факультетів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться динамічними змінами, які відбуваються у сучасному світі

Матеріали дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття»

Матеріали дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття»

Читати далі
X

Матеріали дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття» (Дніпро, 24 березня 2022р.). Дніпро. ДВНЗ «ПДАБА», 2022. – 143 с.

У збірнику матеріалів дистанційної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених розглядаються питання будівництва та архітектури, матеріалознавства та машинобудування, людини та довкілля, охорони праці, економіки, новітніх тенденцій в розвитку науки і техніки, лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Робочі мови конференції – англійська,  французька.

Для викладачів, вчених, аспірантів, магістрів, студентів технічних та гуманітарних факультетів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться динамічними змінами, які відбуваються у сучасному світі.

Будівництво, архітектура та економіка – 2019

Будівництво, архітектура та економіка – 2019

Читати далі
X

« Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: Круглий стіл іноземними мовами / під ред. д.т.н., проф. М.В. Савицького. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА»,2019. – 120 с.

До збірника увійшли тези доповідей студентської науково-практичної конференції іноземними мовами, які освітлюють актуальні питання у галузі будівництва, архітектури та економіки в міжнародному контексті.

Наука і техніка: перспективи XXI століття, 2019

Наука і техніка: перспективи XXI століття, 2019

Читати далі
X

Наука і техніка: перспективи XXI століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 р.): матеріали / упорядники А.О. Плахтій, К.В. Соколова, О.О. Щетинникова – Д.: ДВНЗ «ПДАБА»,2019. – 323 с.

У збірнику матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених розглядаються питання будівництва та архітектури, матеріалознавства та машинобудування, людини та довкілля, охорони праці, економіки та фінансів, лінгвістики та методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу, новітніх тенденцій в розвитку науки і техніки.

?>
вверх