Історія кафедри, з одного боку дуже цікава, з іншого – наразі складна.

Повернімося до 30-х років 20 століття.

Після вiдкриття в 1930 р. Днiпропетровського будiвельного iнституту Наркомважпрому СРСР, кiлька викладачiв-мовників прийшли працювати до iнституту з вечiрнього Робiтничого будiвельного технiкуму. Тодi вони вiдносились до кафедри соцiальних та економiчних наук “Соцек”. Але вже в груднi 1932р. було створено сектор мов. В кiнцi 1933р. викладач нiмецькоï мови Гланц М.Т. очолив цей сектор. В 1940р. сектор мов перетворився на кафедру iноземних мов. У квiтнi 1944 р. повернулися з Новосибiрську Гланц М.Т. i Кисельгоф С.Б., якi почали вiдновлювати кафедру. У травнi 1945 р. на кафедру прийшов викладач французькоï мови Стус Iван Семенович. Дорогами вiйни вiн пройшов шлях вiд рядового до офiцера – старшого лейтенанта, став iнвалiдом Другої Світової Війни, на його долю дiсталась юнiсть, яка просякла порохом боïв. З 1951р. вiн вже виконує обов’язки завiдувача кафедри. А з вересня 1954 р., ставши старшим викладачем, його було обрано за конкурсом завiдувачем кафедри. На цiй посадi вiн працював до 1978 р.

З 1978 до 1989 р. кафедрою iноземних мов завiдувала Юшина Л.Б., – доцент, кандидат фiлологiчних наук. Як завiдувачка кафедри, вона зумiла виховати покоління викладачiв, передати ïм свiй досвiд, знання, сприяла зросту молодих кандидатiв наук. З 1989р. до 2019р. кафедру iноземних мов очолювала Шашкiна Наталiя Iванiвна, доцент, кандидат фiлологiчних наук. Викладачі кафедри здійснювали підготовку студентів з англійської, французької та німецької мови за всіма спеціальностями академії. З кожним роком колектив кафедри вдосконалював систему вивчення мов,  навчальні програми з іноземної мови за професійним спрямуванням, наукової іноземної мови, ділової іноземної мови постійно розроблялись з урахуванням освітніх та сучасних вимог до підготовки фахівців технічного профілю. Велика увага на кафедрі приділялась молодим науковцям. Щорічно на кафедрі складались кандидатські іспити з  англійської, французької та німецької мов. Щорічно проводилась міжвузівська наукова-практична конференція «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття», яка об’єднувала науковий потенціал не тільки нашого міста, усієї країни та навіть за її межами. З 2015 року кафедра іноземних мов плідно та тісно співпрацювала з міжнародним освітнім центром Пірсон-Дінтернал. Було проведено значну кількість семінарів, воркшопів, тренінгів за участю носіїв англійської мови з питань методики та технологій викладання мови та міжнародної сертифікації. Це дало змогу консультувати, готувати та проводити на базі академії мовні іспити Pearson Test of English. Мовну сертифікацію успішно проходили науковці, викладачі та студенти різних вищих навчальних закладів міста та регіона. Зокрема, викладачі нашої академії  серед перших отримали міжнародні мовні сертифікати B2 та C1 (доц.Соколова К.В., доц. Плахтій А.О., Ринкевич Н. С., доц. Нечепуренко Д.С., доц.Чала В.С.)

Поряд з цим, у 2002 році було засновано кафедру інтенсивного навчання іноземним мовам. Завідувала кафедрою до 2019 року кандидат філологічних наук, доцент Яковишена Наталія Юріївна.

Викладачі кафедри ІНІМ здійснювали підготовку з декількох іноземних мов (англійська, французька, німецька, російська), вели спеціальні курси з ділової та науково-технічної іноземної мови. Авторською розробкою колективу кафедри є навчальні програми з іноземних мов, що ґрунтуються на сучасних комунікативних методиках і посібниках провідних видавничих будинків Європи, а також власних розробках і авторських заняттях. Кафедра підготувала чисельних переможців та лауреатів Всеукраїнських Олімпіад з французької та англійської мов, призерів Всесвітньої Інтернет Олімпіади з французької мови «Olyfran», різних міжнародних мовних конкурсів, стипендіатів французького уряду, переможців та призерів престижних Міжнародних Фестивалів франкомовних театрів, сотні студентів та викладачів, які пройшли стажування у європейських університетах в рамках різноманітних програм. Щорічно студенти проєктів успішно складали міжнародні екзамени з іноземних мов та отримували сертифікати, визнані в усіх країнах світу.

У 2013 році в результаті участі кафедри у міжнародному конкурсі за підтримки Всесвітньої Агенції Франкофонних університетів (AUF) в Академії було створено Франкомовний Центр університетського розвитку (CRU) – сучасний Центр європейського рівня, у якому для всіх бажаючих відкрита медіатека, щоденно проводяться заняття з використанням інтерактивної дошки та Інтернету, а також є найсучасніше обладнання для організації он-лайн вебінарів, наукових конференцій, співбесід та міжнародних екзаменів.

З вересня 2019 р. підрозділ отримав назву кафедри інтенсивної лінгвістичної підготовки та навчання іноземних студентів, а з листопада 2019 р. кафедру іноземних мов було об’єднано  з кафедрою інтенсивної лінгвістичної підготовки та навчання іноземних студентів

Таким чином було утворено єдину кафедру під назвою «Кафедра іноземних мов та підготовки іноземних студентів», яку з лютого 2019 по червень 2021 р. очолила к. пед. н., доц. Токарєва Анастасія Вікторівна. З липня 2021 р. кафедру очолює к.філ.н., доцент Соколова Катерина Володимирівна.

Сьогодні кафедра надає такі освітні послуги: викладання англійської та  французької мов для студентів освітнього рівня «Бакалавр» та «Магістр», також поглиблене вивчення  англійської та французької мов для проєктних груп архітектурного, економічного та будівельного факультетів. Вже декілька років набираються проєктні групи ПДАБА+, де студенти різних спеціальностей отримують поглиблені знання з англійської та французької мов, куди входять як і загальний курс вивчення мов, так і  фаховий; починаючи з третього курсу, йде підготовка студентів до складання міжнародних іспитів для отримання сертифікатів (рівні В2 та С1). Кафедра також проводить вступні та кандидатські іспити для аспірантів та здобувачів. Для іноземних студентів проводяться заняття з української мови на підготовчому відділенні та підготовка до складання ЗНО з української мови, а також для українських студентів кафедра забезпечує проведення курсів з англійської мови  до підготовки складання вступних іспитів до магістратури. Під егідою кафедри функціонують Франкомовний центр університетського розвитку CRU, розмовний англійський клуб, театральна студентська група «ФЛЕШ», де проводиться підготовка до фестивалів франкомовних театральних студентських груп Центральної та Східної Європи. Також викладачі кафедри проводять профорієнтаційну роботу у середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах міста Дніпро та області, виховна робота виконується кураторами підопічних груп.

У рамках міжнародних проєктів ПДАБА, кафедра організовує і проводить зустрічі з представниками міжнародних освітніх центрів, провідними зарубіжними вченими, іноземними послами та дипломатами, представниками великих європейських компаній та асоціацій.

Щороку кафедра організовує проведення студентських науково-практичних конференцій іноземними мовами. Кафедра бере активну участь у розвитку міжнародного співробітництва академії.

Спрямовуючи зусилля на розробку методів інтенсифікації навчально- методичного процесу , кафедра активно працює над темою удосконалення комунікативної спрямованості програм з іноземних мов у технічному ЗВО будівельного профілю.

З 02 листопада 2021 року назву змінено на “кафедра іноземних мов”.

Девіз кафедри:

«ДО ПОБУДОВИ БАГАТОМОВНОЇ, ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ, СПРЯМОВАНОЇ НА ДОСЛІДЖЕННЯ, СУЧАСНОЇ АКАДЕМІЇ».

?>
вверх