Наукові спрямування

Державна мовна політика в контексті української національної ідеї, соціолінгвістика, психолінгвістика, культура української мови та мовлення. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону. Термінологія будівельної галузі.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор наук з державного управління, професор, проректор з навчально-виховної роботи

Євсєєва
Галина
Петрівна

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням більше

Культура наукового тексту

Історія української культури

Управлінське документознавство

Державотворення в Україні

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В607
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-98; міськ. 75-63-498

E-mail

evseeva@i.ua
yevsieieva.halyna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1987 році закінчила факультет української філології Дніпропетровського національного університету, спеціальність «Українська мова та література». Протягом 1998-2002 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 10.02.01 − українська мова. Аспірантуру закінчила достроково, захистивши успішно дисертацію у жовтні 2002 року. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Перифрази в мові сучасних газет ( на матеріалі українських газет 80-90 років ХХ століття» захищалася у спеціалізованій раді К.08.051.05. Дніпропетровського національного університету. У листопаді 2007 р. вступила до аспірантури Національної академії державного управління при Президенті України на кафедру права та європейської інтеграції, яку успішно закінчила, захистивши у 2012 році докторську дисертації за спеціальністю К.25.01.01. «Історія і теорія державного управління» Захист дисертації «Державна мовна політика в контексті української національної політики». У 2014 році присвоєно звання професора. Є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та спеціалізованої вченої К.08.051.05. українська та російська мови із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Євсєєвою Г.П. опубліковано понад 160 наукових праць, з них: 3 монографій та 3 навчальних посібників, 2 словники. Серед яких – монографія «Державна мовна політика в контексті української національної ідеї», «Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів», «Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону». Є керівником наукової теми кафедри «Розробка аксіологічних проблем щодо формування та реалізації української національної ідеї для консолідації української політичної нації в умовах глобалізації та Європейської інтеграції» (№ держреєстрації 0116U000774) (2016-2020 рр.). Статті Євсєєвої Г.П. індексуються у базах даних Scopus, Index Copernicus та РІНЦ

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 05/12/2022


Країна: Київ, Україна

Назва події:

Підвищення кваліфікації керівників закладів вищої освіти «Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану»


foto_qualification

Дата проходження: 15/12/2020


Країна: Київ, Україна

Назва події:

Навчально-методичний вебінар «Майстерність освітньої фасилітації» в онлайн форматі


foto_qualification

Дата проходження: 29/01/2021


Країна: м. Харків Україна

Назва події:

XVIII Міжнародний школа-семінар "Сучасні педагогічні технології в освіті"


foto_qualification

Дата проходження: 20/09/2020


Країна: Варшава

Назва події:

Академічна доброчесність


foto_qualification

Дата проходження: 01/11/2019


Країна: Кривий Ріг, Україна

Назва події:

Тренінг з викладацької майстерності


foto_qualification

Дата проходження: 26/11/2018


Країна: Україна, Львів

Назва події:

Впровадження квест-технологій в освітній процес ЗВО


foto_qualification

Дата проходження: 19/02/2019


Країна: Польща

Назва події:

New and innovative teaching methods


foto_qualification

Дата проходження: 19/04/2018


Країна: Україна

Назва події:

Problems and prospects of specialists' professional training in terms of European integration


foto_qualification

Дата проходження: 15/05/2018


Країна: Україна

Назва події:

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі


foto_qualification

Дата проходження: 04/02/2019


Країна: Польща

Назва події:

New and innovative teaching methods


foto_qualification

Дата проходження: 20/02/2019


Країна: Польща

Назва події:

New and innovative teaching methods


foto_qualification

Дата проходження: 13/05/2019


Країна: Україна

Назва події:

Як робити впливові презентації. Секрети наглядних, лаконічних та яскравих комунікацій


Трудова діяльність

З 1987 до 1994 року працювала в Дніпропетровській обласній науковій бібліотеці. З 1994 року працює у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (ПДАБА) на кафедрі українознавства: на посаді асистента, з 1995 року на посаді старшого викладача. З вересня 1999 року переведена в Інститут безперервної фахової освіти ПДАБА на посаду заступника декана факультету перепідготовки Інституту безперервної фахової освіти (ІБФО ПДАБА). З лютого 2003 року до 2007 очолювала новостворену кафедру гуманітарних дисциплін ІБФО ПДАБА. Читала та здійсню загальне науково-методичне керівництво таких дисциплін: «Українська мова професійного спрямування», «Культурологія», «Етика ділового спілкування», «Психологія і педагогіка», «Психологія управління», «Педагогіка вищої школи», «Університетська освіта», «Вища школа і Болонський процес». Голова профспілкової організації ІБФО ПДАБА з моменту створення інституту; голова предметної комісії з мови на вступних випробуваннях у ПДАБА; відповідальний секретар наукового збірника «Вісник ПДАБА». У 2007 – 2010 рр. навчання в аспірантурі Національної академії державного управління при Президенті України. З 2010 року працює на кафедрі українознавства на посаді доцента.. З квітня 2013 року і до сьогодні завідувач цієї кафедри.

Публікації

1. Євсєєва Г. П. Технології виведення стін українського народного житла (на прикладі придніпровського регіону) // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.– 2016.– №3 С. 69-80.

2. Євсєєва Г.П., Кахович О.О., Левченко Л.М. Особливості публічного адміністрування в країнах ЄС: уроки для регіонального менеджменту в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №114. C. 42-53.

3. Євсєєва Г.П., Залунін В.Ф., Мащенко С.О. Регіональна економічна політика в сфері енергозбереження: механізм фінансування заходів // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №111. С. 104-114.

4. Євсєєва Г.П., Орловська Ю.В., Гончарова К.В. Державна регіональна політика формування кластерів зеленого будівництва в Україні // Економічний простір. – 2016. – № 112. С. 76 – 88.

5. Євсєєва Г.П., Жак О.Д., Мірзоян К. Г. * Толока – вид колективної взаємодопомоги в українському хатобудуванні // Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. тр. / ГВУЗ «Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры». – Днепро: ГВУЗ ПГАСА, 2017. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку», (22 – 26 травня 2017 р., м. Львів) C. 51-59

6. Євсєєва Г.П., Єгорова В.С. Лексикографічні здобутки та перспективи будівельної галузі // Вісник ПДАБА. – 2016. – №9. С. 76 – 82

7. Євсєєва Г.П., Большаков В. І., Лисенко Г. І. Із витоків столітньої історії будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську // Вісник ПДАБА. – 2016. – №10-11. С. 12 -21

8. Євсєєва Г.П., Большаков В. І., Савицький М. В. Концептуальні підходи до визначення і дослідження наукових шкіл в історії будівельної освіти ПДАБА // Вісник ПДАБА. – 2016. – №10-11. С.125-134

9. Євсєєва Г.П., Большаков В. І., Перетокін А. Г. ІЧМ – науковий центр розвитку металургійної промисловості України // Вісник ПДАБА. – 2017. – №1. С.10 – 22

10. Євсєєва Г.П., Перетокін А. Г., Жак О.Д. Творча діяльність та перспективи розвитку архітектурної майстерні «Дольник і К» // Вісник ПДАБА. – 2017. – №1. С.85 – 99

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/02/Tema-3.pdfбільше

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/02/Tema-3.pdfПублікації для ознайомлення

?>
вверх