?>

Підручники та навчальні посібники

40 порад для тих, хто хоче вивчити українську мову, 2018.

40 порад для тих, хто хоче вивчити українську мову, 2018.

Читати далі
X

Євсєєва Г. 40 порад для тих, хто хоче вивчити українську мову. Теоретичні та практичні поради. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2018.

Методичні вказівки розроблено в допомогу державним службовцям та всім охочим опанувати українську мову. Видання містить поради щодо найактуальніших особливостей української мови.

Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс, 2018

Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс, 2018

Читати далі
X

Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс / В.І. Большаков, Г.П. Євсєєва, Г.І. Лисенко та ін. ; за ред. В. І. Большакова. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2018.

У монографії висвітлюються архітектурно-історичні й промислові забудови Придніпровського регіону, починаючи з часів його активного заселения до сьогодення.

Висвітлення характерних особливостей архітектури, будівництва i промисловості на теренах регіону на різних етапах його розвитку дозволить залучати цей матеріал до викладання краєзнавства, зокрема, для студентів архітектурно-інженерних спеціальностей.

Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів, учителів та всіх, хто цікавиться icтopiєю Придніпровського регіону.

Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону

Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону

Читати далі
X

Євсєєва Г. П. Історія та традиції  українського народного житла  Придніпровського  регіону  / Г.   П.   Євсєєва,  М.   В.   Савицький.  –Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 269 с. : ілюстр.

Пропонований навчальний посібник з історії українського народного житла відзначається широким розмаїттям тем, котрі стосуються Придніпровського регіону. Він висвітлює питання історії технології возведення українського народного житла на території Дніпропетровщини, сакральних традицій, які пов’язані з народним житлом, аналізує фіто- зоосимволіку.

Розрахований   на   науковців,   студентів   і   всіх,   хто   цікавиться   питаннями   історії українського народного житла та історією Дніпропетровщини.

Промисловий   розвиток   та   інженерне   підприємництво   Донецько-Придніпровського регіону (1880 – 1917 pp.)

Промисловий розвиток та інженерне підприємництво Донецько-Придніпровського регіону (1880 – 1917 pp.)

Читати далі
X

Чекушина Ю.М. Промисловий   розвиток   та   інженерне   підприємництво   Донецько-Придніпровського регіону (1880 – 1917 pp.): монографія Юлія Чекушина, Андрій Перетокін; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2013. – 119 с.

На основі широкої джерельної бази показано місце і роль гірничозаводської преси в технічній журналістиці України наприкінці XIX – на початку XX ст. Визначено та докладно проаналізовано етапи розвитку гірничо-металургійного комплексу Донецько-Придніпровського регіону у 1880 – 1917 pp. і персоніфіковано інженерне підприємництво України.

Монографія розрахована на студентів і краєзнавців, які цікавляться історією та культурою рідного краю, а також учених, дослідження яких присвячені історії України.

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Читати далі
X

Бабенко В. А. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / В.А. Бабенко,  А.П. Лимар. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 153 с.

Містить аналіз сучасного стану права інтелектуальної власності в Україні, який охоплює широке коло питань щодо становлення і розвитку інституту інтелектуальної власності, системи й організації охорони та захисту інтелектуальної власності; питання і завдання для самоконтролю, що забезпечують як засвоєння термінології, так і сприяють ефективному розвитку практичних навичок і вмінь.

Призначений для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», «Управління проектами», які використовуватимуть інтелектуальну власність у практичній діяльності в галузі менеджменту організацій та управління проектами, а також для тих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються вирішенням питань охорони та захисту інтелектуальної власності.

Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія

Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія

Читати далі
X

Євсєєва Г.П. Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія / Г.П. Євсєєва. – Д. : ДРГДУ НАДУ, 2010. – 337 с.

У монографії вперше досліджено державну мовну політику сучасної України. На основі широкої джерельної бази, державних законодавчо-нормативних документів проаналізовано основні засади державної мовної політики України та європейських країн (Франції, Чехії, Росії).

Розрахована на науковців, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями мовної політики в державі.

Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія.

Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія.

Читати далі
X

Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. –  Д.: Акцент ПП, 2014. – 416 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні основи педагогіки вищої школи, питання дидактики та теорії виховання студентів вищих навчальних закладів. Значну увагу приділено проблемам формування педагогічної культури викладача та аспектам його наукової організації праці. Висвітлено послідовність та особливості формування й розвитку вищої освіти в Україні та вплив на неї передової педагогічної думки.

Адресований студентам магістратури, аспірантам, науково-педагогічним працівникам ВНЗ.

Основи інтелектуальної власності, 2011

Основи інтелектуальної власності, 2011

Читати далі
X

Основи інтелектуальної власності / В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта. –Дніпропетровськ: Видавництво ПДАБА, 2011. – 140 с. (в обл.)

Навчальний посібник підготовлено для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів та магістрів. У посібнику розглянуті питання, які передбачені програмою курсу «Інтелектуальна власність», із урахуванням форм і методів вивчення права інтелектуальної власності, що перевірені досвідом роботи.

Посібник допоможе студентам засвоїти основні положення програми стосовно основ інтелектуальної власності, об’єктів та суб’єктів права, охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні, а також основні міжнародні договори щодо цієї охорони.

Навчальний посібник буде корисний для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання.

Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій, 2011

Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій, 2011

Читати далі
X

Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій: Навчальний посібник / за редакцією доц. O.K. Степаненко, колектив авторів: Акастьолова О.Г., Баранник О.Ю., Ганжа С.А., Майборода Н.Г., Онищенко Г.А, Степаненко О.К., Тупиця О.С. – Дніпропетровськ: Пороги, 2011. – 216 c.

ISBN 978-617-518-141-6

Навчальний посібник укладений на основі діючої вузівської програми для студентів вищих навчальних закладів. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із таких розділів: законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування; професійна та наукова комунікація; ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів, 2007

Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів, 2007

Читати далі
X

Буряк М.П., Мартиненко В.О., Євсєєва Г.П. Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – 136 с.

Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів призначений для студентів, аспірантів, наукових працівників та спеціалістів будівельної індустрії, що мають справу з сучасними німецькими технологіями та підтримують ділові стосунки з підприємствами німецькомовних країн, а також для тих, хто бажає поглибити свої знання як рідної, так і іноземної мови.

Словник розрахований на тих, хто добре володіє як українською, так і російською мовами.

Методичні вказівки

Педагогіка вищої школи для студентів ступеня магістра, 2016

Педагогіка вищої школи для студентів ступеня магістра, 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Педагогіка вищої школи» для студентів ступеня магістра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 056 «Міжнародні економічні відносини». 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І. – Дніпро: ПДАБА, 2016. – 15 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій і контрольні запитання до курсу «Педагогіка вищої школи» та призначені для викладачів і магістрів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

завантажити
Історія та культура України для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання , 2015

Історія та культура України для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання , 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Історія та культура України» для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г. П., Перетокін А. Г., Лисенко Г. І. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – 49 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій, завдання для самостійної роботи з курсу «Історія та культура України», орієнтовні тести для поточного контролю, питання до екзамену та призначені для викладачів і студентів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

завантажити
Історія та культура України для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання, 2015

Історія та культура України для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія та культура України» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І., Волкова С. П. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.- 23 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій, завдання для самостійної роботи з курсу «Історія та культура України», орієнтовні тести для поточного контролю, питання до екзамену та призначені для викладачів і студентів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

завантажити
Історія та культура України для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, 2016

Історія та культура України для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія та культура України» для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І., Волкова С. П., Перетокін А. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2016. – 23 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій, завдання для самостійної роботи з курсу «Історія та культура України», орієнтовні тести для поточного контролю, питання до екзамену та призначені для викладачів і студентів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

завантажити
Практичні заняття з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2017

Практичні заняття з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О. Ю, Єгорова В. С., Колесник А. В., Омелян-Скирта Н. Г., Ткач О. В. – Дніпро, 2017. – 52 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до вузівської програми. До кожної теми подан список рекомендованої літератури, наводяться питання для самоперевірки, а також система тренувальних вправ.

завантажити
Українська нова за професійним спрямуванням, 2017

Українська нова за професійним спрямуванням, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Українська нова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавр: галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні га поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г. Г., Баранник О. Ю., Богуславська Л. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 55 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій, ключові поняття та основний теоретичний матеріал до кожної теми з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», питання для самоконтролю, питання до екзамену і призначені для викладачів і студентів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

завантажити
Українська мова за професійним спрямуванням для бакалаврів «Управління та адміністрування» та «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання

Українська мова за професійним спрямуванням для бакалаврів «Управління та адміністрування» та «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О. Ю, Єгорова В. С., Колесник А. В., Омелян-Скирта Н. Г., Ткач О. В. – Дніпро, 2017. – 31 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до вузівської програми. До наводяться питання для самоперевірки, а також система вправ, виконання яких допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і вдало скласти екзамен.

завантажити
Українська мова за професійним спрямуванням для студентів технічних напрямів підготовки заочної форми, 2017

Українська мова за професійним спрямуванням для студентів технічних напрямів підготовки заочної форми, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів технічних напрямів підготовки заочної форми навчання / Укладач: Євсєєва Г. П. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 56 с.

Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам заочної форми навчання за напрямом «Будівництво». Видання містить комплекс контрольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Самостійна робота допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці також подається перелік екзаменаційних питань і загальний список навчальної та довідкової літератури з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

завантажити
Українська мова (за професійним спрямуванням), розділ «Писемна професійна комунікація», 2015

Українська мова (за професійним спрямуванням), розділ «Писемна професійна комунікація», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», розділ «Писемна професійна комунікація» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г. П., Єгорова В. С. – Д.: ПДАБА, 2015. – 38 с.

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», розділ «Оформлення ділової документації» допоможе студентам опанувати основні правила ведення діловодства й оформлення документів у будівельній галузі, глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці подаються зразки і загальні вимоги до оформлення основних видів ділових документів в офіційно-діловій діяльності та у сфері наукового спілкування.

завантажити
Практичні заняття з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2015

Практичні заняття з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів економічного факультету денної форми навчання. Частина І / Укладач: Акімова В. С. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.-22 с.

Методичні вказівки допоможуть студентам опанувати практично теоретичний матеріал з відповідних тем, дотримуватися правил мовленнєвого етикету

завантажити
Українська мова за професійним спрямуванням для студентів напряму «Архітектура» денної форми, 2015

Українська мова за професійним спрямуванням для студентів напряму «Архітектура» денної форми, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. Частина 2.1 Укладач: Омелян-Скирта Н. Г. – Д. : ПДАБА, 2015. – 46 с.

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» допоможуть студентам опанувати основні технології професійно-ділової комунікації, правила ведення діловодства й оформлення документів, глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденному професійному спілкуванні. Пропонована методична розробка має на меті допомогти студентам правильно вживати мовні засоби, застерегти від найпоширеніших помилок, навчити оцінювати мовні варіанти і знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби для конкретної мовленнєвої ситуації.

Система практичних вправ дасть змогу студентам краще опанувати новий матеріал, закріпити і деталізувати його, визначати, які слова, словосполучення і речення найдоцільніше вживати в ділових паперах, які помилки трапляються в них і як їх уникнути.

завантажити
Інтелектуальна власність для студентів ступеня магістрів всіх спеціальностей, 2017

Інтелектуальна власність для студентів ступеня магістрів всіх спеціальностей, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Інтелектуальна власність» для студентів ступеня магістра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», і 32 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 274 «Автомобільний транспорт» та 101 «Екологія» денної форми навчання / Укладачі: Бабенко В.А., Омелян-Скирта Н. Г. – Д.: ПДАБА, 2017.- 42 с.

Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів вивчення інтелектуальної власності, шо перевірені досвідом роботи. Матеріали нададуть допомогу студентам у засвоєнні основних положень програми, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу і отримати залік за підсумками вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність». Матеріали для студентів ступеня магістра технічних спеціальностей денної форми навчання та можуть бути корисними для всіх, хто цікавиться курсом.

завантажити
Інтелектуальна власність для «Архітектура» денної форми навчання, 2015

Інтелектуальна власність для «Архітектура» денної форми навчання, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Інтелектуальна власність» для студентів напряму підготовки 6. 060102 «Архітектура» денної форми навчання / Укладач: Бабенко В.А. – Д.: ПДАБА, 2015. – 44 с.

Методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів викладання курсу інтелектуальна власність, що перевірені досвідом роботи.

Методичні вказівки нададуть допомогу студентам у засвоєнні основних положень навчальної програми, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу і отримати залік за підсумками вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність».

Матеріали для студентів архітектурних спеціальностей денної форми навчання та можуть бути корисними для всіх, хто цікавиться курсом.

завантажити
«Демографія» для студентів напрямів «Фінанси і кредит», 2016

«Демографія» для студентів напрямів «Фінанси і кредит», 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу  «Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Укладачі: Бабенко В. А., Волкова С. П. – Д.: ПДАБА, 2016. 43 с.

Методичні вказівки призначені студентам з метою надання їм допомоги у підготовці до поточних навчальних занять, контролю та заліку з демографії. Пропонується література до навчальних тем, зразки тестів Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться питаннями демографії.

завантажити
«Демографія» для студентів «Економіка підприємства», 2015

«Демографія» для студентів «Економіка підприємства», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Частина IV. / Укладач: Волкова С. П. – Д.: ПДАБА, 2015. – 22 с.

Матеріали розраховані для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання, проте можуть бути корисними для всіх, кого цікавлять питання означеного курсу.

завантажити
Демографія, 2015

Демографія, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Частина III. / Укладачі: Бабенко В. А., Волкова С. П. – Д.: ПДАБА, 2015. – 35 с.

Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів вивчення демографії, що перевірені досвідом роботи. Матеріали нададуть допомогу студентам у засвоєнні основних положень програми, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу і отримати залік за підсумками вивчення дисципліни «Демографія».

завантажити
Вища освіта і Болонський процес, 2015

Вища освіта і Болонський процес, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Вища освіта і Болонський процес» для студентів технічних спеціальностей, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» денної форми навчання / Укладач: Лисенко Г. І. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015,- 18 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій, контрольні запитання до семінарських занять, завдання для самостійної роботи з курсу «Вища освіта і Болонський процес» та призначені для викладачів і магістрів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

завантажити
Страноведение, 2018

Страноведение, 2018

Читати далі
X

Методические указания к изучению программного материала по дисциплине «Страноведение» для иностранных студентов всех специальностей подготовительного отделения. Часть IІ / Составители: Лысенко Г. И., Волкова С. П. – Д.: ПГАСА, 2018. – 28 с.

Материалы рассчитаны для иностранных студентов всех специальностей подготовительного отделения,  но могут быть полезными всем, кто интересуется вопросами определенного курса.

 

завантажити
Страноведение, 2018

Страноведение, 2018

Читати далі
X

Методические указания к изучению программного материала по дисциплине «Страноведение» для иностранных студентов всех специальностей подготовительного отделения. Часть I / Составители: Лысенко Г. И., Волкова С. П. – Д.: ПГАСА, 2018. – 38 с.

Материалы рассчитаны для иностранных студентов всех специальностей подготовительного отделения,  но могут быть полезными всем, кто интересуется вопросами определенного курса.

завантажити

Збірники наукових праць

?>
вверх