Підручники та навчальні посібники

Робочий зошит з української мови для іноземних студентів, 2020

Робочий зошит з української мови для іноземних студентів, 2020

Читати далі
X

Євсєєва Г.П., Богуславська Л.Г., Рощина Ю.М. Робочий зошит з української мови для іноземних студентів. – Дніпро: ПДАБА, 2020. –  65 с.

 Робочий зошит розроблено відповідно до робочої програми і навчальних планів дисципліни «Українська мова як іноземна». Запропоновані завдання розраховано на студентів-іноземців, які попередньо навчалися на підготовчих курсах української мови і володіють азами граматики та культури мовлення. Кожне заняття побудовано за  такою схемою: граматичний блок; комунікативно-граматичні вправи на закріплення вивченого матеріалу; розмовна тема; текст; запитання до тексту; засоби стилістичного увиразнення мовлення.

 Підручник орієнтований на досягнення комунікативно-професійної компетентності студентів-іноземців, достатньої для осмисленого опрацювання прочитаної інформації, запам’ятовування нових слів, висловлювань, граматичних закономірностей побудови української мови.

Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» від 28 листопада 2019 р.

Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» від 28 листопада 2019 р.

Читати далі
X

Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» 28-29 листопада 2019 року / упорядники М. В. Савицький, Г. П. Євсєєва, В. А. Бабенко.  – Київ-Дніпро: НДІ ІВНАПрНУ − ПДАБА. – 424 с.

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» з метою обговорення проблем та напрямів розвитку інтелектуальної власності в Україні; гармонізації національного та міжнародного законодавства, пошук рішень охорони та захисту інтелектуальної власності в умовах інтелектуальної економіки задля економічної безпеки України; розвиток інтелектуальної власності будівельної галузі, проблеми та перспективи розвитку; встановлення контактів між вченими, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Практикум з правопису української мови, 2019

Практикум з правопису української мови, 2019

Читати далі
X

Практикум з правопису української мови / Євсєєва Г.П.,     Богуславська Л. Г., Рощина Ю.М. – Дніпро: ПДАБА, 2019. –  182 с.

 Навчальний посібник «Практикум з правопису української мови» допоможе студентам активізувати базові знання з фонетики, орфографії, морфології та лексики української мови. Система практичних вправ дасть змогу закріпити і деталізувати знання правописної системи та особливостей українського слововживання. Комплекси тестових завдань дозволять перевірити рівень засвоєння системи основних мовних правил. Практикум призначений для студентів, що вивчають українську мову, а також для всіх, хто зацікавлений у підвищенні рівня мовної грамотності.

40 порад для тих, хто хоче вивчити українську мову, 2018.

40 порад для тих, хто хоче вивчити українську мову, 2018.

Читати далі
X

Євсєєва Г. 40 порад для тих, хто хоче вивчити українську мову. Теоретичні та практичні поради. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2018.

Методичні вказівки розроблено в допомогу державним службовцям та всім охочим опанувати українську мову. Видання містить поради щодо найактуальніших особливостей української мови.

Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс, 2018

Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс, 2018

Читати далі
X

Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий екскурс / В.І. Большаков, Г.П. Євсєєва, Г.І. Лисенко та ін. ; за ред. В. І. Большакова. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2018.

У монографії висвітлюються архітектурно-історичні й промислові забудови Придніпровського регіону, починаючи з часів його активного заселения до сьогодення.

Висвітлення характерних особливостей архітектури, будівництва i промисловості на теренах регіону на різних етапах його розвитку дозволить залучати цей матеріал до викладання краєзнавства, зокрема, для студентів архітектурно-інженерних спеціальностей.

Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів, учителів та всіх, хто цікавиться icтopiєю Придніпровського регіону.

Українознавство: короткий курс для іноземних студентів, 2019

Українознавство: короткий курс для іноземних студентів, 2019

Читати далі
X

Українознавство: короткий курс для іноземних студентів / Євсєєва Г. П., Перетокін А. Г., Лисенко Г. І., Волкова С. П. – Дніпро: Вид-во ПДАБА, 2019. – 127 с.

У підручнику стислою  доступною мовою розглядаються найважливіші віхи та події української історії з давніх часів до сьогодення. До кожного розділу подано перелік контрольних запитань. Посібник має список літератури, призначений для кращого засвоєння програмного матеріалу. Навчальний посібник розрахований для іноземних студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону

Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону

Читати далі
X

Євсєєва Г. П. Історія та традиції  українського народного житла  Придніпровського  регіону  / Г.   П.   Євсєєва,  М.   В.   Савицький.  –Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 269 с. : ілюстр.

Пропонований навчальний посібник з історії українського народного житла відзначається широким розмаїттям тем, котрі стосуються Придніпровського регіону. Він висвітлює питання історії технології возведення українського народного житла на території Дніпропетровщини, сакральних традицій, які пов’язані з народним житлом, аналізує фіто- зоосимволіку.

Розрахований   на   науковців,   студентів   і   всіх,   хто   цікавиться   питаннями   історії українського народного житла та історією Дніпропетровщини.

Промисловий   розвиток   та   інженерне   підприємництво   Донецько-Придніпровського регіону (1880 – 1917 pp.)

Промисловий розвиток та інженерне підприємництво Донецько-Придніпровського регіону (1880 – 1917 pp.)

Читати далі
X

Чекушина Ю.М. Промисловий   розвиток   та   інженерне   підприємництво   Донецько-Придніпровського регіону (1880 – 1917 pp.): монографія Юлія Чекушина, Андрій Перетокін; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2013. – 119 с.

На основі широкої джерельної бази показано місце і роль гірничозаводської преси в технічній журналістиці України наприкінці XIX – на початку XX ст. Визначено та докладно проаналізовано етапи розвитку гірничо-металургійного комплексу Донецько-Придніпровського регіону у 1880 – 1917 pp. і персоніфіковано інженерне підприємництво України.

Монографія розрахована на студентів і краєзнавців, які цікавляться історією та культурою рідного краю, а також учених, дослідження яких присвячені історії України.

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Читати далі
X

Бабенко В. А. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / В.А. Бабенко,  А.П. Лимар. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 153 с.

Містить аналіз сучасного стану права інтелектуальної власності в Україні, який охоплює широке коло питань щодо становлення і розвитку інституту інтелектуальної власності, системи й організації охорони та захисту інтелектуальної власності; питання і завдання для самоконтролю, що забезпечують як засвоєння термінології, так і сприяють ефективному розвитку практичних навичок і вмінь.

Призначений для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», «Управління проектами», які використовуватимуть інтелектуальну власність у практичній діяльності в галузі менеджменту організацій та управління проектами, а також для тих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються вирішенням питань охорони та захисту інтелектуальної власності.

Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія

Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія

Читати далі
X

Євсєєва Г.П. Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія / Г.П. Євсєєва. – Д. : ДРГДУ НАДУ, 2010. – 337 с.

У монографії вперше досліджено державну мовну політику сучасної України. На основі широкої джерельної бази, державних законодавчо-нормативних документів проаналізовано основні засади державної мовної політики України та європейських країн (Франції, Чехії, Росії).

Розрахована на науковців, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями мовної політики в державі.

Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія.

Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія.

Читати далі
X

Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. –  Д.: Акцент ПП, 2014. – 416 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні основи педагогіки вищої школи, питання дидактики та теорії виховання студентів вищих навчальних закладів. Значну увагу приділено проблемам формування педагогічної культури викладача та аспектам його наукової організації праці. Висвітлено послідовність та особливості формування й розвитку вищої освіти в Україні та вплив на неї передової педагогічної думки.

Адресований студентам магістратури, аспірантам, науково-педагогічним працівникам ВНЗ.

Основи інтелектуальної власності, 2011

Основи інтелектуальної власності, 2011

Читати далі
X

Основи інтелектуальної власності / В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта. –Дніпропетровськ: Видавництво ПДАБА, 2011. – 140 с. (в обл.)

Навчальний посібник підготовлено для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів та магістрів. У посібнику розглянуті питання, які передбачені програмою курсу «Інтелектуальна власність», із урахуванням форм і методів вивчення права інтелектуальної власності, що перевірені досвідом роботи.

Посібник допоможе студентам засвоїти основні положення програми стосовно основ інтелектуальної власності, об’єктів та суб’єктів права, охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні, а також основні міжнародні договори щодо цієї охорони.

Навчальний посібник буде корисний для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання.

Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій, 2011

Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій, 2011

Читати далі
X

Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій: Навчальний посібник / за редакцією доц. O.K. Степаненко, колектив авторів: Акастьолова О.Г., Баранник О.Ю., Ганжа С.А., Майборода Н.Г., Онищенко Г.А, Степаненко О.К., Тупиця О.С. – Дніпропетровськ: Пороги, 2011. – 216 c.

ISBN 978-617-518-141-6

Навчальний посібник укладений на основі діючої вузівської програми для студентів вищих навчальних закладів. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із таких розділів: законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування; професійна та наукова комунікація; ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів, 2007

Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів, 2007

Читати далі
X

Буряк М.П., Мартиненко В.О., Євсєєва Г.П. Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – 136 с.

Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів призначений для студентів, аспірантів, наукових працівників та спеціалістів будівельної індустрії, що мають справу з сучасними німецькими технологіями та підтримують ділові стосунки з підприємствами німецькомовних країн, а також для тих, хто бажає поглибити свої знання як рідної, так і іноземної мови.

Словник розрахований на тих, хто добре володіє як українською, так і російською мовами.

Методичні вказівки

Методичні  вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним  спрямуванням», 2019

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2019

Читати далі
X

Методичні  вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним  спрямуванням»  для  студентів  ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладач:    Богуславська Л. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 50 с.

Методичні рекомендації з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» допоможуть студентам опанувати основні технології професійно-ділової комунікації, правила ведення діловодства й оформлення документів, глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання в повсякденному професійному спілкуванні.Система практичних вправ дасть змогу студентам краще засвоїти новий матеріал, закріпити і деталізувати отримані знання, визначитися з правильним слововживанням у діловому та професійному мовленні. Призначені для викладачів і студентів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Інтелектуальний бізнес», 2019

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Інтелектуальний бізнес», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Інтелектуальний бізнес» для студентів ступеня магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання / Укладач: Бабенко В. А. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 26 с.

Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів вивчення інтелектуального бізнесу, що перевірені досвідом роботи. Матеріали нададуть допомогу студентам у засвоєнні основних положень програми, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу і скласти іспит за підсумками вивчення дисципліни «Інтелектуальний бізнес».

Матеріали можуть бути використані для студентів  ступеня магістра спеціальності «Економіка підприємства» заочної форм навчання.

Педагогіка вищої школи для студентів ступеня магістра, 2016

Педагогіка вищої школи для студентів ступеня магістра, 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Педагогіка вищої школи» для студентів ступеня магістра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 056 «Міжнародні економічні відносини». 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І. – Дніпро: ПДАБА, 2016. – 15 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій і контрольні запитання до курсу «Педагогіка вищої школи» та призначені для викладачів і магістрів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

Історія та культура України для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, 2016

Історія та культура України для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія та культура України» для студентів ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І., Волкова С. П., Перетокін А. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2016. – 23 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій, завдання для самостійної роботи з курсу «Історія та культура України», орієнтовні тести для поточного контролю, питання до екзамену та призначені для викладачів і студентів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

Практичні заняття з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2017

Практичні заняття з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О. Ю, Єгорова В. С., Колесник А. В., Омелян-Скирта Н. Г., Ткач О. В. – Дніпро, 2017. – 52 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до вузівської програми. До кожної теми подан список рекомендованої літератури, наводяться питання для самоперевірки, а також система тренувальних вправ.

Українська нова за професійним спрямуванням, 2017

Українська нова за професійним спрямуванням, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Українська нова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавр: галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні га поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г. Г., Баранник О. Ю., Богуславська Л. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 55 с.

Методичні вказівки містять плани лекцій, ключові поняття та основний теоретичний матеріал до кожної теми з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», питання для самоконтролю, питання до екзамену і призначені для викладачів і студентів, а також усіх, кого цікавлять теми означеного курсу.

Українська мова за професійним спрямуванням для бакалаврів «Управління та адміністрування» та «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання

Українська мова за професійним спрямуванням для бакалаврів «Управління та адміністрування» та «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О. Ю, Єгорова В. С., Колесник А. В., Омелян-Скирта Н. Г., Ткач О. В. – Дніпро, 2017. – 31 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до вузівської програми. До наводяться питання для самоперевірки, а також система вправ, виконання яких допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і вдало скласти екзамен.

Українська мова за професійним спрямуванням для студентів технічних напрямів підготовки заочної форми, 2017

Українська мова за професійним спрямуванням для студентів технічних напрямів підготовки заочної форми, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів технічних напрямів підготовки заочної форми навчання / Укладач: Євсєєва Г. П. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 56 с.

Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам заочної форми навчання за напрямом «Будівництво». Видання містить комплекс контрольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Самостійна робота допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці також подається перелік екзаменаційних питань і загальний список навчальної та довідкової літератури з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Інтелектуальна власність для студентів ступеня магістрів всіх спеціальностей, 2017

Інтелектуальна власність для студентів ступеня магістрів всіх спеціальностей, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Інтелектуальна власність» для студентів ступеня магістра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», і 32 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 274 «Автомобільний транспорт» та 101 «Екологія» денної форми навчання / Укладачі: Бабенко В.А., Омелян-Скирта Н. Г. – Д.: ПДАБА, 2017.- 42 с.

Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів вивчення інтелектуальної власності, шо перевірені досвідом роботи. Матеріали нададуть допомогу студентам у засвоєнні основних положень програми, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу і отримати залік за підсумками вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність». Матеріали для студентів ступеня магістра технічних спеціальностей денної форми навчання та можуть бути корисними для всіх, хто цікавиться курсом.

Інтелектуальна власність для «Архітектура» денної форми навчання, 2015

Інтелектуальна власність для «Архітектура» денної форми навчання, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Інтелектуальна власність» для студентів напряму підготовки 6. 060102 «Архітектура» денної форми навчання / Укладач: Бабенко В.А. – Д.: ПДАБА, 2015. – 44 с.

Методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів викладання курсу інтелектуальна власність, що перевірені досвідом роботи.

Методичні вказівки нададуть допомогу студентам у засвоєнні основних положень навчальної програми, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу і отримати залік за підсумками вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність».

Матеріали для студентів архітектурних спеціальностей денної форми навчання та можуть бути корисними для всіх, хто цікавиться курсом.

«Демографія» для студентів напрямів «Фінанси і кредит», 2016

«Демографія» для студентів напрямів «Фінанси і кредит», 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу  «Демографія» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Укладачі: Бабенко В. А., Волкова С. П. – Д.: ПДАБА, 2016. 43 с.

Методичні вказівки призначені студентам з метою надання їм допомоги у підготовці до поточних навчальних занять, контролю та заліку з демографії. Пропонується література до навчальних тем, зразки тестів Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться питаннями демографії.

Методичні вказівки до вивчення курсу «Охорона інтелектуальної власності», 2018

Методичні вказівки до вивчення курсу «Охорона інтелектуальної власності», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення курсу «Охорона інтелектуальної власності» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання / Укладачі: Бабенко В. А., Перетокін А. Г., Омелян-Скирта Н. Г. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 44 с.

Методичні вказівки до вивчення курсу сприятимуть поглибленому навчанню основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності та формуванню умінь застосовувати ці знання у практичній діяльності. Методичні вказівки нададуть допомогу студентам у засвоєнні основних положень навчальної програми, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу та отримати залік за підсумками вивчення дисципліни «Охорона інтелектуальної власності».

Методичні вказівки до практичних занять курсу «Українська мова як іноземна», 2018

Методичні вказівки до практичних занять курсу «Українська мова як іноземна», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять курсу «Українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г.П., Колесник А.В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 31 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до Єдиної типової навчальної програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України ІІІ – IV рівнів акредитації, розробленої науково-методичною комісією з підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України. До кожної теми наводяться тренувальні вправи, завдання для самоперевірки.

Розраховано на студентів-іноземців денної форми навчання усіх факультетів.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» , 2018

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» , 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О.Ю., Єгорова В.С., Колесник А.В., Омелян-Скирта Н.Г., Ткач О.В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 35 с.

 Методичні вказівки розроблено на допомогу студентам. Видання містить комплекс творчих контрольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Самостійна робота допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці також подається  перелік екзаменаційних питань і загальний список навчальної та довідкової літератури з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2018

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О.Ю., Єгорова В.С., Колесник А.В., Омелян-Скирта Н.Г., Ткач О.В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 52 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до вузівської програми.  До кожної теми подано  список рекомендованої літератури, наводяться питання для самоперевірки, а також система тренувальних вправ. Розраховано на студентів денної форми навчання економічного факультету.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2018

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 13 «Механічна інженерія», 27 «Автомобільний транспорт», 15 «Автоматизація та приладобудування», 12 Інформаційні технології» та 26 «Цивільна безпека» денної форми навчання / Укладачі: Баранник О.Ю., Єгорова В.С., Колесник А.В., Омелян-Скирта Н.Г., Ткач О.В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 33 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до вузівської програми.  Наводяться питання для самоперевірки, а також система вправ, виконання яких допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і вдало скласти екзамен.

Розраховано на студентів денної форми навчання неекономічних спеціальностей.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Державотворення в Україні», 2018

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Державотворення в Україні», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Державотворення в Україні» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання   / Укладач: Євсєєва Г. П. – Дніпро: ПДАБА, 2018. − 39 с.

Методичні вказівки розроблено на допомогу студентам заочної форми навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Видання містить рекомендації щодо виконання самостійної роботи, яка допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у професійній комунікації. У методичній розробці також подається перелік підсумкових тестових завдань і загальний список навчальної та довідкової літератури.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Державотворення в Україні», 2018

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Державотворення в Україні», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Державотворення в Україні» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання   /Укладач: Євсєєва Г. П. – Дніпро: ПДАБА, 2018. − 45 с.

Методичні вказівки розроблено на допомогу студентам заочної форми навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Видання містить комплекс контрольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Підготовка контрольної роботи  допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у професійній комунікації. У методичній розробці також подається перелік підсумкових тестових завдань і загальний список навчальної та довідкової літератури.

Методичні вказівки до вивчення  програмного матеріалу «Державотворення в Україні», 2018

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу «Державотворення в Україні», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення  програмного матеріалу «Державотворення в Україні» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Євсєєва Г. П. – Дніпро: ПДАБА, 2018. − 52 с.

Методичні вказівки розроблено на допомогу студентам денної форми навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Видання містить теми навчальної дисципліни, рекомендації щодо їх вивчення; питання до самоконтролю; тезисний виклад конспекту лекцій.  Методичні матеріали допоможуть студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у професійній комунікації. У методичній розробці також подається перелік підсумкових тестових завдань і загальний список навчальної та довідкової літератури.

Збірники наукових праць

Інтелектуальна власність та просування енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві

Інтелектуальна власність та просування енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві

Читати далі
X

Інтелектуальна власність та просування енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві: Матеріали V науково-практичної конференції молодих вчених (12 грудня 2023 року, м. Дніпро) : ел. збірник / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Дніпро, 2023. 100 с.

 У збірнику розміщено матеріали V науково-практичної конференції молодих вчених «Інтелектуальна власність та просування енергоефективності в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві» (12 грудня 2023 р.). Збірник охоплює дослідження проблем та напрямів розвитку інтелектуальної власності будівельно-архітектурної галузі в умовах війни та контексті національної безпеки України та проблем відбудови України на основі енергоефективності за принципами сталого розвитку. Рекомендується науковцям, державним службовцям, підприємцям, громадським діячам, викладачам, студентам та аспірантам.

завантажити
?>
вверх