?>

Наукові спрямування

Пов’язана з дослідженнями в галузі управління діяльністю підприємства: конкурентоспроможність, ризики, управління персоналом, формування фінансово-економічного потенціалу, державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, академік Академії економічних наук України, дійсний член Академії будівництва України

Верхоглядова
Наталя
Ігорівна

Дисципліни

Економіка праці і соціально-трудові відносинибільше

Методи та моделі регулювання розвитку національної економікибільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

econompdaba@ukr.net

Наукова діяльність

У 1983 р. була зарахована до стаціонарної аспірантури Московського геологорозвідувального інституту. В березні 1988 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2005 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу». В лютому 2007 р. їй присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства і маркетингу. З 2008 р. працює у ПДАБА на посаді проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи. Є головою спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Керівник науково-дослідної роботи кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства на тему «Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами»

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

У 1979 р. з відзнакою закінчила Дніпропетровський гірничий інститут, здобувши кваліфікацію гірничого інженера-економіста. Працювала економістом Управління будівництва, інженером-економістом планового відділу Східного гірничо-збагачувального комбінату (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.). У 1987–2008 рр. працювала в Інституті підприємництва «Стратегія» (м. Жовті Води), зокрема обіймала посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри економіки і управління, проректора з навчальної роботи та ректора. Має понад 25-річний досвід педагогічної діяльності. Значну увагу надає питанням вдосконалення вищої освіти, проблемам функціонування ВНЗ в умовах ринкових відносин. Під керівництвом Наталі Ігорівни захищено 19 кандидатських та три докторські дисертації. За результатами наукових досліджень підготовлено понад 180 науково-педагогічних й методичних праць, 16 монографій, з яких дві одноосібні, десять підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, більше ніж 170 наукових статей.

Публікації

1. ВерхоглядоваН. І. Удосконалення системи безперервної освіти як запорука економічного розвитку країни / Верхоглядова Н. І. // Інфраструктура ринку. – 2016. – Вип. 2. –  С.392 – 394.

2. ВерхоглядоваН. І. Фактори конкурентоспроможності потенціалу галузі / Н. І. Верхоглядова, Є. В. Коваленко-Марченкова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – № 114. – С. 45 –

3. Verkhoglyadova N.I. Identification of the development type of construction enterprises with regard to management archetype / N. I. Verkhoglyadova, Yu. Lysenko, I. V. Kononova // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 3 Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 460 p.

4. ВерхоглядоваН. Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда / Н. Верхоглядова, Д. Левчинский, П. Фисуненко// LAPLAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG,Saarbrucken, 2016. – 269 с. ISBN: 978-3-659-92925-0

5. Верхоглядова Н. І. Проблема ефективної собівартості будівельно-монтажних робіт  на  сучасному  етапі розвитку  будівельної  індустрії України / Н. І. Верхоглядова, М. О. Бородін, А. С. Негода // Науковий журнал «Молодий вчений» № 4 (31) квітень, 2016 р,  с. 31-35

6. ВерхоглядоваН. І. Реформування системи управління національної освіти / Н. І. Верхоглядова // Глобальні та національні проблеми економіки. – – № 15. – С. 699 – 703.

7. ВерхоглядоваН. І. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі України [Електронний ресурс] / Н. І. Верхоглядова, Є. В. Коваленко-Марченкова // Ефективна економіка. – 2017. – №3. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5471

8. Верхоглядова Н. І.Економіка і основи підприємництва в будівлі: Навчальний посібник з грифом МОНУ /  Н. І. Верхоглядова,  Д. Л. Левчинский Д. Л.,  О. Л. Герасимова, О. Ю.  Щеглова //Дніпро: Герда,  – 428 c.

9. Верхоглядова Н.І. Дослідження теоретико-методичних аспектів обліку та формуваня ефективної методики обліку та аналізу управління господарською діяльністю будівельного підприємства [монографія] / Н. І. Верхоглядова, О.Є. Кононова, Т.Є.Іваницька // Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2017. – 62 c.

10. Верхоглядова Н.І. Складові потенціалу будівельної галузі як основа його конкурентоспроможності / Н. І. Верхоглядова, Є. В. Коваленко-Марченкова // Причорноморські економічні студії. – – Вип. 15. – С. 36 – 39.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх