Наукові спрямування

Комплексний опис структурних і семантичних особливостей наукових та науково популярних робіт, застосування відповідних методів лінгвістичного аналізу.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавільно

Французька мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Суворова
Світлана
Анатоліївна

Дисципліни

Іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Наукова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506 (п'ятий поверх)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

suvorova.svitlana@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2015 році захистила кандидатську диссертацію з російської мови за темою «Структурно-семантические особенности заглавий научных работ» та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" працює з 2015 року. Участь у 2015 та 2017 роках у наукових міжнародних конференціях - Teacher Training seminar Developing Studens’ English – Thinking PTE 2016, 2017. Проходила стажування 2016 р у Дніпропетровському національному університеті, на кафедрі економіки та соціальних наук.

Публікації

1. Термин и его функции в заголовке научного произведения, Суворова С.А. International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages.

2. Суворова С.А., Амичба Д.П., Структура заглавия как структура речевой цепи / Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук.пр. [Функційно-семантичні та когнітивно-прагматичні питання мови та міжкультурної комунікації] / редкол.: Ю.О. Шепель (відп. ред.) та ін. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – Т. 10. – С. 271-321.

3. Some recommendations for the optimization of building of titles. Одеський лінгввістичний вісник. Національний університет «Одеська Юридична академія» . Науково-практичний журнал. Випуск 8. / укладач : Палюченко Н.В. – Одесса. 2016 – С. 87-89

4. Роль заглавий научніх статей в вопросах научной коммуникации. Наукові записки Кіровоградського державного пелагогічного університету імені Володимира Винниченнко. Серія «Філологічні науки» : збірник наукових праць / видавець : Лисенко В.Ф. – Кіровоград, 2016.– Вип.145. – С. 593-596

5. Structure of title as a structure of speech circuit (Suvorova S.A., Amichba D.P.). Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. Лингвистика. Лингвокультурология. Функционально-семантические и когнитивно-прагматические вопросы языка и межкультурной коммуникации. / редкол. : Ю.О. Шепель (ответственный ред.) – Днепр, 2017. – Т. 10. – 524 с.

6. Типы заглавий научных статей с точки зрения коммуникации, Суворова С.А. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЯ» № 32/2018. Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).

7.Термин и его функции в заголовке научного произведения, Суворова С.А. International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages.

8. «ANALYTICAL REVIEW OF TEXTUAL CATEGORIES» для збірника Наука і техніка: міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених. Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 рік.

9. Analytical review of textual categories; Suvorova S. A. – Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. – 132 с.

10. Linguistic and stylistic functional categories of the text. (Лінгвістичні та стилістично-функціональні категорії тексту). Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії». Випуск 7, Том 1. Ужгород, 2019. – c. 116-120

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх