Наукові спрямування

Комплексний опис структурних і семантичних особливостей наукових та науково популярних робіт, застосування відповідних методів лінгвістичного аналізу.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавільно

Французька мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Суворова
Світлана
Анатоліївна

Дисципліни

Іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Наукова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

suvorova.svitlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2015 році захистила кандидатську диссертацію з російської мови за темою «Структурно-семантические особенности заглавий научных работ» та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" працює з 2015 року. Участь у 2015 та 2017 роках у наукових міжнародних конференціях - Teacher Training seminar Developing Studens’ English – Thinking PTE 2016, 2017. Проходила стажування 2016 р у Дніпропетровському національному університеті, на кафедрі економіки та соціальних наук.

Публікації

1. Термин и его функции в заголовке научного произведения, Суворова С.А. International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages.

2. Суворова С.А., Амичба Д.П., Структура заглавия как структура речевой цепи / Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук.пр. [Функційно-семантичні та когнітивно-прагматичні питання мови та міжкультурної комунікації] / редкол.: Ю.О. Шепель (відп. ред.) та ін. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – Т. 10. – С. 271-321.

3. Some recommendations for the optimization of building of titles. Одеський лінгввістичний вісник. Національний університет «Одеська Юридична академія» . Науково-практичний журнал. Випуск 8. / укладач : Палюченко Н.В. – Одесса. 2016 – С. 87-89

4. Роль заглавий научніх статей в вопросах научной коммуникации. Наукові записки Кіровоградського державного пелагогічного університету імені Володимира Винниченнко. Серія «Філологічні науки» : збірник наукових праць / видавець : Лисенко В.Ф. – Кіровоград, 2016.– Вип.145. – С. 593-596

5. Structure of title as a structure of speech circuit (Suvorova S.A., Amichba D.P.). Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. Лингвистика. Лингвокультурология. Функционально-семантические и когнитивно-прагматические вопросы языка и межкультурной коммуникации. / редкол. : Ю.О. Шепель (ответственный ред.) – Днепр, 2017. – Т. 10. – 524 с.

6. Типы заглавий научных статей с точки зрения коммуникации, Суворова С.А. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЯ» № 32/2018. Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).

7.Термин и его функции в заголовке научного произведения, Суворова С.А. International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. 248 pages.

8. «ANALYTICAL REVIEW OF TEXTUAL CATEGORIES» для збірника Наука і техніка: міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених. Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 18 квітня 2019 рік.

9. Analytical review of textual categories; Suvorova S. A. – Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. – 132 с.

10. Linguistic and stylistic functional categories of the text. (Лінгвістичні та стилістично-функціональні категорії тексту). Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії». Випуск 7, Том 1. Ужгород, 2019. – c. 116-120

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх