Наукові спрямування

Методика викладання ESP, особливості.комунікативного простору в інформаційному суспільстві.

Володіння мовами

Українська, російська мовавільне

Англійська моваС1 (сертифікат PTE)

Німецька, Французька мовабазовий

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філософських наук, доцент

Соколова
Катерина
Володимирівна

Дисципліни

Наукова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506 (п'ятий поверх)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

sokolova.katerina8@gmail.com

Наукова діяльність

У 2000р. закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара за спеціальністю «Мова та література» (англійська) та отримала кваліфікацію - філолог, викладач англійської мови та літератури. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію з соціальної філософіїї за темою “Трансформація соціального часу та простору в інформаційному суспільстві”. У 2010 р. отримала ступінь кандидата наук. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2002-2013 роки працювала у Дніпропетровському університеті ім. А. Нобеля. В академії працює з 2015 року.

Публікації

Є автором 40 публікацій,  серед  яких 19 наукових статтей, колективна монографія, 3 навчально-методичні посібника, 2 методичних вказівок та 17 матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій.

1. Life skills concepts in teaching English in the 21 st century/ Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики” 1-2 грудня, 2016, ДНУ. ISBN 978 966 383 786 4. – 175с. – С. 140-142.

2. Skills priorities in teaching English / Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції “Наука і техніка : Перспективи XXI століття”, 30-31.03.17, ПДАБА. – 325 с. – С. 293-294.

3. До питання підготовки науковців (магістрів) з іноземної мови/ Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції “Наука і техніка : Перспективи XXI століття”, 30-31.03.17, ПДАБА. – 325с. – С. 305-307

4. К вопросу о когнитивно информационной природе термина (на материале многокомпонентных терминологических сочетаний)/ Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янских мовах», 06-07. 04.2017, ДНУ. – ISBN 978-966-921-111-8. – 187 с. – С. 178-181

5. Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте/ Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. -Вип. 64, Ч. 2., 2017.- ISSN 2519-2558. – 228 с. – 181-184С.

6. The strategic approach to forming the foreign language competence of would-be experts in the framework of the contemporary educational standards (Стратегічний підхід до формування іншомовної компетенції з англійської мови у майбутніх фахівців у рамках сучасних освітніх стандартів) / Вестник Университета имени Альфреда Нобеля. Серия «Педагогика и психология», 1 (13) 2017. – ISSN 2222-5501. – 321с.-  212-216 С.

7. Терминологические единицы как неотъемлемый компонент заголовка научного произведения / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація / Херсон. держ. ун-т, Ф-т перекладознавства. – Херсон: Гельветика, 2017. – ISSN 2307-8035. – 110-113 C.

8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наукова конференція» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей / Укладачі: Дружиніна Л. В., Шашкіна Н. І., Соколова К. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – с. 32.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх