Наукові спрямування

Зниження вартості будівництва житла і підвищення його енергоефективності, дослідження та економічна оцінка енергозберігаючих проектів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Шляхов
Костянтин
Валерійович

Дисципліни

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Основи автоматизованого проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-305 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

shliakhov.kostiantyn@pdaba.edu.ua
shliakhov.kostiantyn@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ресурсозберігаючі конструкції малоповерхових житлових будинків» (спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Савицький Микола Васильович. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій. У 2016 році обраний членом – кореспондентом Академії будівництва України по Дніпропетровському територіальному відділенню. Участь у науково – дослідних роботах: 1. «Обґрунтування архітектурно-конструктивно-технологічних систем для проектування житлових будівель і соціоекокомплексів» (№0111U010429, 2011 – 2015 г.). 2. «Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла» (№ 0111U000455, 2011 – 2012 рр.). 3. «Інноваційні конструкції і матеріали для будівництва будівель та споруд» (№0116U006046, 2016 – 2020 рр.). 4. «Наукові основи створення будівельно – аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» (№0117U000367, 2017 – 2018 рр.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після одержання середньої освіти, навчався в професійно - технічному училищі (м. Павлоград) за фахом - газоелектрозварювальник, що у 1991 році закінчив відмінно. Після закінчення училища вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (з 1994 р. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) за фахом «Промислове та цивільне будівництво», що закінчив у 1996 році. До вступу до аспірантури працював майстром у ТОВ НВЦ «АРТОК» (м. Дніпропетровськ). В період 1996 1999 рр. навчався в аспірантурі «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». З 2000 р. - асистент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій, а з 2005 р. по теперішній час – доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій ДВНЗ «ПДАБА». Нагороди: У 2015 р. нагороджений грамотою за активну участь в організації і проведенні профспілкових заходів по відпочинку та оздоровленню співробітників академії, пропаганду профспілкового руху та освіту і виховання студентської молоді. У 2016 р. нагороджений грамотою за плідну сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток інженерно – будівельної освіти та з нагоди 100 – річчя вищої інженер – будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську (1916 – 2016).

Публікації

1. Проектирование ресурсосберегающих ограждающих конструкций малоэтажных жилых зданий / Шляхов К. В., Никифорова Т. Д., Савицкий Н. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 1-2. – С. 5 –9.

2. Анализ результатов испытаний трехслойных железобетонных балок по прочности и трещиностойкости / А. М. Сопильняк, А. А. Несин, К. В. Шляхов, Н. В. Савицкий // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – 2014. – Вып. 75. – С. 242-247.

3. Багатоповерхове дерев’яне домобудування: сучасні тенденції та майбутні перспективи / Савицький М.В., Шехоркіна С.Є., Нікіфорова Т.Д., Шляхов К.В. //Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Зб. наук. праць. Вип. №99, серія «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку». – Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – C.153-159.

4. Бардах О.Ю., Савицький М.В., Нікіфорова Т.Д., Шляхов К.В. Інженерний метод розрахунку міцності згинальних залізобетонних елементів при сульфатній корозії бетону / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №100, серия «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения». – Днипро, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С.48-55.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх