Наукові спрямування

Спортивно-орієнтоване фізичне виховання різних груп населення. Здоров’язберігаючи технології в процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Шиян
Ольга
Володимирівна

Дисципліни

Фізичне виховання (спеціалізація – бадмінтон)

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, спорткомплекс

Телефон:

E-mail

shiyan.olga@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2004 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту захищена 29.10.2004р. у Національному університеті фізичного виховання і спорту України (м. Київ). Тема: «Обґрунтування змісту уроків фізичної культури з елементами бадмінтону для дітей молодшого шкільного віку». 2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання (атестат доцента 12ДЦ №038619 від 16.05.2014р.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 04/11/2020


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

Навчання на курсах за програмою «Використання додатків хмарного сервісу MS Office 365 у дистанційному навчанні»


foto_qualification

Дата проходження: 17/12/2019


Країна: Ukraine Kharkiv

Назва події:

1st International scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects»


foto_qualification

Дата проходження: 04/10/2019


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний рух науки»


foto_qualification

Дата проходження: 19/06/2019


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

Сертифіковані курси державної мови


foto_qualification

Дата проходження: 02/10/2019


Країна: Україна Київ

Назва події:

Курс «Екстрена первинна допомога»


foto_qualification

Дата проходження: 20/04/2018


Країна: Belarus Minsk

Назва події:

International scientific congress «Values, traditions and innovations of contemporary sport»


foto_qualification

Дата проходження: 01/12/2017


Країна: Україна Запоріжжя

Назва події:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№00258


foto_qualification

Дата проходження: 27/10/2017


Країна: Україна Дніпро

Назва події:

XII Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації»


Трудова діяльність

1994 – Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (тепер Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту). Спеціальність – «Фізична культура», кваліфікація – «Викладач фізичної культури. Тренер». 1994-2006 – (викладач, ст. викладач) доцент кафедри теорії фізичного виховання і організації та управління фізкультурним рухом Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. 1995-1999 – аспірантка Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ). 2006-2018 – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. З 2018 – доцент кафедри фізичного виховання та спорту ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Шиян О. Порівняльний аналіз показників фізичного стану учнів середнього шкільного віку, які навчаються у сільських і міських загальноосвітніх школах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. №1. С.235-240.

2. Шиян О., Шиян В., Свадковська Є. Мотиваційне ставлення студентів вищих навчальних закладів до фізичного виховання і спорту. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. №3. С.253-258.

3. Шиян О. Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням студентів вищих навчальних закладів. Форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вид-во «Нова Ідеологія». Дніпро, 2016. С.253-258.

4. Шиян О., Бакурідзе-Маніна В. Дослідження анамнезу життя студентів медичного вузу з гіпермобільністю суглобів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2017. №1. С.260-264.

5. Шиян О. Оцінка стану фізичної підготовленості студентів вищого навчального закладу технічного профілю. Спортивний вісник Придніпров’я. 2017. №3. С.210-213.

6. Шиян О. Організаційно-методичні основи самостійних занять студентів вищого навчального закладу технічного профілю. Студент. Здоров’я. Спорт: матеріали регіональної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. Вид-во «Нова Ідеологія». Дніпро, 2017. С.142-146.

7. Шиян О., Афанасьєв Д. Особливості формування професійної компетентності вчителів фізичної культури. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Житомир, 2017. Вип.4 (23). С.307-311

8. Шиян О.В., Шиян В.Н. Особенности состояния физической подготовленности студентов высшего учебного заведения технического профиля. Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, посвященной 80-летию университета. Минск: БГУФК, 2017. Ч. 3. С.270-273.

9. Шиян О. Вплив спортивно-орієнтованих занять бадмінтоном на фізичну підготовленість студенток закладів вищої освіти. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018. №1. С.265-270.

10. Бакуридзе-Манина В., Шиян О. Результаты оценивания физической подготовленности студентов медицинского вуза с гипермобильностью суставов. Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы Междунар. науч. конгр., Минск, 18-20 апр. 2018г. Минск: БГУФК, 2018. Ч. 2. С.46-47.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх