Наукові спрямування

Розробка методики оцінки залишкового ресурсу будівель і споруд; вирішення питань діагностики, оцінки технічного стану та подовження строку служби існуючих будівель і споруд, забезпечення їх надійної та безпечної експлуатації; аналіз, визначення впливу суб'єктивних чинників різних рівнів на надійність будівельних конструкцій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандитат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Шевченко
Тетяна
Юріївна

Дисципліни

Теорія надійності

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Будівельні конструкції

Інженерні конструкції будівель і споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-300 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

моб. +38 (098) 897 70 58

E-mail

shevchenko.tetyana@pgasa.dp.ua
shevchenko.tetyana@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-імовірнісними методами» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції будівлі та споруди. У 2010 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності будівельні конструкції, будівлі та споруди. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій. З 2009 р. є членом науково-технічної ради ДВНЗ ПДАБА; з 2010 р.-2018 р. – науковим секретарем секції «Будівництво та архітектура» Придніпровського наукового центру НАНУ і МОНУ; з 2013 р.-2018 р. – секретарем Ради проректорів при Придніпровському науковому центрі НАН України і МОН України, з 2013 – членом-кореспондентом Академії Будівництва України. Є виконавцем розділів науково – дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Діагностика та моніторинг залізобетонних конструкцій будівель і споруд із урахуванням екстремальної дії зовнішнього середовища» (державний реєстраційний номер теми 0106U005338, 2006 – 2010 р.р.); «Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла» (державний реєстраційний номер 0111U000455, 2011–2012 р.р.); «Обґрунтування архітектурно-конструктивно-технологічних систем для проектування житлових будівель і соціоекокомплексів» (державний реєстраційний номер 0111U010429, 2011–2015 р.р.); «Розробка наукових засад створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції стійкого розвитку» (державний реєстраційний номер 0113U000129, 2013-2014 р.р.); «Розробка наукових засад трансформації будівель та житлових комплексів сучасних великих міст України на основі інноваційних екотехнологій» (номер державної реєстрації №0115U000218, 2015–2016 р.р.); «Інноваційні конструкції і матеріали для будівництва будівель та споруд» (державний реєстраційний номер 0116U006046, 2016–2020 р.р.). За період 2011–2015 рр. підготувала дванадцять магістрів будівництва та одного кандидата технічних наук. Приймає активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій з питань: інноваційних технологій життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення; створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку; науково-технічних проблем сучасного залізобетону; теоретичних основ будівництва та інших. Є лауреатом міського конкурсу проектів молодих вчених «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» за проект «Підвищення енергоефективності будівель житлового фонду старої забудови м. Дніпропетровська за механізмом самофінансування для зниження теплоспоживання» (2009 р.); нагороджена почесною грамотою Придніпровського наукового центру НАНУ і МОНУ – за плідну організаційну роботу у науковій секції «Будівництво та архітектура» (2010 р.); грамотою Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток науки Дніпропетровщини (2011 р.); Подякою Ректора ДВНЗ ПДАБА за значний особистий внесок з підготовки магістрів будівництва (2011р.); дипломом за наукові досягнення у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, розв’язання актуальних проблем будівельної галузі сучасними науковими методами (ПНЦ НАНУ і МОНУ) у 2013 р.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2000–2004 р.р. отримала вищу освіту у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на факультеті «Промислове і цивільне будівництво». В аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури навчалась з 2004р. по 2007 р. З 2007 р. прийнята на роботу за направленням після закінчення аспірантури асистентом кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та за сумісництвом молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА. З листопада 2008 року по теперішній час працює доцентом кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та за сумісництвом старшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА.

Публікації

Опубліковано 51 наукову та навчально-методичну працю, в тому числі: 33 статті у збірниках наукових праць,  1 стаття у виданні, що включено до міжнародних баз даних наукового цитування, колективна монографія; 9 тез доповідей, 1 патент і 5 методичних вказівок, зокрема:

1. Shevchenko T.Y. La definition de la contribution des parametres constructifs dans l`assurance de la resistance des elements comprimes en beton arme avec l`exentricite / Tsegelnik A.Y., Shevchenko T.Y., Redikultseva Y.V., Velyka K.O. //Строительство, материаловедение, машиностроение : cб. науч. тр. — Днепропетровск : ГВУЗ «ПГАСА», 2013. — Вып. № 68. — С. 452—455.

2. Shevchenko T.Y.. Condition assessment of operated reinforced concrete structures / Savytskyi A.N., Shevchenko T.Y. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№75. – Дн-вск., ГВУЗ«ПГАСА», 2014.- C.218-221.

3. Шевченко Т.Ю. Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-ймовірнісними методами//Шевченко Т.Ю./ Збірник наукових праць: галузеве машинобудування, будівництво. Випуск 1 (43). – Полтава, 2015.-С.87-92.

4. Методология создания устойчивых экопоселений в Украине: коллективная монография / Под. общ. ред. д.т.н., проф. Н.В. Савицкого. – Днипро: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», ТОВ «Роял Принт», 2017. – 305 с.

5. Quality control the technical condition of the building structures by randomization. M.V. Savytskyi, T.J. Shevchenko, O.M. Savytskyi, A.M. Savytskyi/ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Том 708, № 012070.-Krakow, – с. 1-9. DIO

6. Шевченко Т.Ю. Системный анализ надежности составных частей строительных объектов / Шевченко Т.Ю., Савицкий А.Н. //  Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. тр. – 2012. – №65. – С. 671–676.

7. Shevchenko T.Y. La definition de la contribution des parametres constructifs dans l`assurance de la resistance des elements comprimes en beton arme avec l`exentricite / Tsegelnik A.Y., Shevchenko T.Y., Redikultseva Y.V., Velyka K.O. // Строительство, материаловедение, машиностроение : cб. науч. тр. — Днепропетровск : ГВУЗ «ПГАСА», 2013. — Вып. № 68. — С. 452—455.

8. Shevchenko T.Y.. Condition assessment of operated reinforced concrete structures / Savytskyi A.N., Shevchenko T.Y. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№75. – Дн-вск., ГВУЗ«ПГАСА», 2014.- C.218-221.

9. Шевченко Т.Ю. Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-ймовірнісними методами//Шевченко Т.Ю./ Збірник наукових праць: галузеве машинобудування, будівництво. Випуск 1 (43). – Полтава, 2015.-С.87-92.

10. Методология создания устойчивых экопоселений в Украине: коллективная монография / Под. общ. ред. д.т.н., проф. Н.В. Савицкого. – Днипро: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», ТОВ «Роял Принт», 2017. – 305 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх