Наукові спрямування

Лексико-граматичні іновації у словянських мовах, термінолексика будівельного профілю, новітні методи викладання іноземної мови у немовному ВНЗ.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Шашкіна
Наталія
Іванівна

Дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Наукова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 3-17; міськ. 756-33-17

E-mail

shashkina.nataliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчила філологічний факультет ДНУ за спеціальністю "Викладач англійської мови та літератури" у 1975 р. В 1984 р. захистила кандидатську дисертацію з теми "Парадигматична організація термінолексики (за матеріалом терміносистеми найменувань будівельних машин та механізмів)".

Додаткова інформація

Трудова діяльність

На кафедрі працює з 1975р. Очолювала кафедру іноземних мов з 1989 по 2020 роки.

Публікації

1.Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.

2. Life skills concept in teaching English in the 21-st century (Концепція новітніх навиків навчанню англійській мові у ХХІ столітті). Актуальні проблеми філоло-гічної науки та педагогічної практики : матеріали УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 р. ДНУ/ упоряд. А.І. Анісімова. – Д. : ЛІРА, 2016. С. 140-142.

3. К вопросу о когнитивно-информационной природе термина (на материале многокомпонентных терминологических сочетаний). Лексико-грамматические инновации в совре-менных славянских язиках: VIII Международная научная конференция (г. Днепр, ДНУ им. Олеся Гончара, 6-7 апреля 2017 г.): материалы / сост. Е.К. Куварова. – Днепр: Акцент ПП, 2017. – С. 178-181

4. До питання підготовки науковців (магістрів) з іноземної мови. Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково – практична конференція моло-дих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 31 березня 2017 р.): матеріали / упорядник Л.А. Кім, А.О. Плахтій. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – С. 305-307

Методичні вказівки:

5. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наукова конференція» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2017. – С. 30

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх