Наукові спрямування

Лексико-граматичні іновації у словянських мовах, термінолексика будівельного профілю, новітні методи викладання іноземної мови у немовному ВНЗ.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Шашкіна
Наталія
Іванівна

Дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Наукова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 514
(п'ятий поверх центрального корпусу)

Телефон:

вн. 3-17; міськ. 756-33-17

E-mail

Shashkina.n@bk.ru

Наукова діяльність

Закінчила філологічний факультет ДНУ за спеціальністю "Викладач англійської мови та літератури" у 1975 р. В 1984 р. захистила кандидатську дисертацію з теми "Парадигматична організація термінолексики (за матеріалом терміносистеми найменувань будівельних машин та механізмів)".

Додаткова інформація

Трудова діяльність

На кафедрі працює з 1975р. Очолювала кафедру іноземних мов з 1989 по 2020 роки.

Публікації

1.Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.

2. Life skills concept in teaching English in the 21-st century (Концепція новітніх навиків навчанню англійській мові у ХХІ столітті). Актуальні проблеми філоло-гічної науки та педагогічної практики : матеріали УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 р. ДНУ/ упоряд. А.І. Анісімова. – Д. : ЛІРА, 2016. С. 140-142.

3. К вопросу о когнитивно-информационной природе термина (на материале многокомпонентных терминологических сочетаний). Лексико-грамматические инновации в совре-менных славянских язиках: VIII Международная научная конференция (г. Днепр, ДНУ им. Олеся Гончара, 6-7 апреля 2017 г.): материалы / сост. Е.К. Куварова. – Днепр: Акцент ПП, 2017. – С. 178-181

4. До питання підготовки науковців (магістрів) з іноземної мови. Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково – практична конференція моло-дих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 31 березня 2017 р.): матеріали / упорядник Л.А. Кім, А.О. Плахтій. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – С. 305-307

Методичні вказівки:

5. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наукова конференція» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2017. – С. 30

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх