Наукові спрямування

Бухгалтерський облік, життєвий цикл підприємства, кошторисно-договірна документація, управління розвитком будівельних підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Примуш
Юлія
Сергіївна

Дисципліни

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

Спецкурс з спеціальності діяльності

Облік ЗЕД

Бухгалтерський облік в управлінні

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562) 47-16-38, вн. 3-23

E-mail

prymush.yuliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2014 році в спеціалізованій вченій раді К 08.085.04 при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Оцінка стадій життєвого циклу будівельного підприємства». Примуш Ю.С. опубліковано56 наукових праць, з них 1 стаття у наукометричних базах Web of Sciense. Займається науковими дослідженнями в області: «Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» (номер держреєстрації 0111U002633, 2010-2015 рр.), «Механізм управління життєвим циклом підприємства» (номер держреєстрації 0111U010428, 2012 р.) та «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2010 році закінчила ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю «Облік і аудит», та отримала диплом спеціаліста з обліку і аудиту. з 2010 по 2013 рр. – аспірант кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства за спеціальністю . З 2010 по 2014 рр. працювала асистентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. У 2010 р. працювала молодшим науковим співробітником галузевої науково-дослідної лабораторії атомних електростанцій ДВНЗ ПДАБА . У 2014 році захистила дисертацію на тему: «Оцінка стадій життєвого циклу будівельного підприємства». На протязі 2014 року працювала за сумісництвом молодшим науковим співробітником Комплексного відділу проблем будівництва у складних умовах і випробування будівельних матеріалів і конструкцій Придніпровського науково - освітнього інституту інноваційних технологій у будівництві науково - дослідної частини Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури » ( підрозділ №19). З 2014 року по теперішній час працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

Примуш Юлія Сергіївна є автором понад 56 наукових праць, зокрема:

1. Примуш Ю. С. Аналіз життєвого циклу будівельної галузі України і Дніпропетровської області / Ю. С. Примуш // Кримський економічний вісник. –2013. – № 1(02). – С. 10-15.

2. Примуш Ю. С. Определение стадий жизненного цикла предприятий строительного комплекса / Ю. С. Примуш // Современный научный вестник. – Россия, 2013. – № 24(163). – С. 5-16.

3. Примуш Ю. С. Оценка стадий жизненного цикла предприятий строительного комплекса / Ю. С. Примуш // Уральский научный вестник. – Казахстан, 2013. – № 16(64). – С. 5-16.

4. Примуш Ю.С. Методичний підхід до оцінки ефективності життєвого циклу будівельного підприємства / Ю.С. Примуш // Науковий журнал. Вісник хмельницького національного університету. Серія «економічні науки». – Хмельницьк, 2014. – №6 (Том 1). – С. 33-38.

5. Примуш Ю.С. Класифікація підходів до визначення стадій життєвого циклу підприємства / Ю.С. Примуш// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2014. – №8. – С. 108-111.

6. Примуш Ю.С. Оцінка ефективності життєвого циклу будівельного підприємства/ Ю.С.Примуш // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск №6. Липень 2015р. – С. 431-435.

7. Примуш Ю.С. Особливості професії аудитора у іноземних країнах/ Ю.С.Примуш,
А. Мартинова.//Будівництво, архітектура та економіка – 2016. Міжнародний контекст: Тези доповідей VI студентської науково-практичної конференції іноземними мовами. – Д.: ДВНЗ ПДАБА. – 2016. –С. 139-141.

8. Примуш Ю.С. Економічна безпека як складова сталого розвитку / Ю.С. Примуш, П.А.Фісуненко, М.В.Лаже//Науковий електронний журнал «Молодіжний економічний дайджест. Київ. – 2015. – №4(7). – С.38-42.

9. Примуш Ю.С. Основні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів підприємства будівельної галузі / Ю.С.Примуш , Є.П. Морозова, О.Ю. Хідько //Науковий вісник Одеського національного економічного університету: збірник наукових праць. – Одеса: Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – №7(249). – С.131-145.

10. Yuliia Prymush . The influence of the enterprise life cycle on the efficiency of investment / Viktor Koval, Yuliia Prymush, Viktoriia Popova//  Baltic Journal of Economic Studies. – Riga. – 2017. – , Vol. 3, No. 5.- р.183-187.( Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science: BJES)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх