Наукові спрямування

Дослідження та розробка компонентів комп’ютерних систем різного призначення; методи інформаційних перетворень; дослідження каналів передачі інформації; застосування сучасних методів та інформаційних технологій у дистанційному навчанні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Пономарьова
Олена
Анатоліївна

Дисципліни

Комп’ютерна графіка (3D моделювання)

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера

Операційні системи

Хмарні технології

Мультимедійні технології

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 325 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

+38(066)889-10-51

E-mail

olena.ponomarova@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (згідно таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей Наказу Міністерства освіти і науки України №1151 від 2015р, 123 – Комп’ютерна інженерія) у Одеському національному політехнічному університеті на тему «Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп’ютерної системи орієнтації бурового інструмента». У 2013 р. отримала звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. Була виконавцем розділів науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Підвищення ефективності, надійності та довговічності будівельних машин, механізмів, обладнання, елементів та пристроїв обчислювальної техніки» (№ 0105U002262)», «Розробка наукових основ і впровадження пристроїв, удосконалення технічних характеристик перетворювачів методами математичної обробки вимірювань» (№0106U005340), «Розробка інклінометричних пристроїв для систем контролю просторової орієнтації свердловин та керування буровим знаряддям» (№ 0109U001403), «Дослідження та розробка комп’ютерних систем просторової орієнтації рухливих об’єктів і підвищення ефективності їх компонентів» (№ 0111U006480). Є керівником держбюджетної НДР «Моделі, методи та інформаційні технології дослідження процесів і систем в будівельній галузі» № держреєстрації: 0121U111058. Є членом програмного комітету міжнародної наукової конференції «Renewable Electrical Pover Sources», м. Белград, Сербія (2014-2022 р.р.); заступником голови організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні», м. Дніпро, Україна (2014 – 19р.р.). Є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1996 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала диплом спеціаліста за напрямом «Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами» з відзнакою. Після закінчення академії працювала інженером обчислювального центру ДВНЗ «ПДАБА». У 2003 р. вступила до очної аспірантури, яку закінчила у 2006 р. З 2006 по 2012 р.р. працювала асистентом кафедри прикладної механіки. З 2013 р. по 2019 р – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. З лютого 2020 р. працювала доцентом кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики. З 2013 по 2019 р.р. виконувала обов’язки заступника декана механічного факультету. З 1 липня 2020 р. є завідувачем кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики.

Публікації

Статті у виданнях, які входять до переліку наукометричних баз Scopus та WoS:
1. Artem Basko / Artem Basko, Olena Ponomarova and Yurii Prokopchuk // International Journal of Prognostics and Health Management. – 2021. – 12 No. 2. https://papers.phmsociety.org/index.php/ijphm/article/view/3015 (Scopus/WoS)
2. Stević. Modelling, simulation and optimisation of pulse-reverse regime of copper, silver and gold electrodeposition/ Stević, Z.Vlahović, M.Martinović, S., (…), Ponomaryova, E.Volkov-Husović, T.// International Journal of Materials Research. – 2018. – Vol. 109, No. 6 : Pages 514-521 . http:// www.hanser-elibrary.com/doi/pdf/10.3139/146.111636.

Статті у фахових наукових виданнях України:
3. Басько А.В. Методологія проектування автоматичної системи структурного моніторингу технічного стану будівель та споруд / А.В. Басько, О.А. Пономарьова// Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2022. – №4. – С.64-71. № 4 (2022) | Вісник Вінницького політехнічного інституту (vntu.edu.ua)
4. Пономарьова О.А. Застосування можливостей хмарних технологій в якості платформи комунікаційного середовища у науковій діяльності ЗВО. / О.А. Пономарьова, С.М. Пономарьов// Економічний простір. – 2021. – №173. – С. 93-97.
5. Пономарьова О.А. Автоматична система обліку та аналізу продукції / О.А. Пономарева, А.В. Басько // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Серія: Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні. – 2018. – №106. – С.178-183.
6. Ковшов Г.М. Пристрій для вивірення колон на вертикальність./ Ковшов Г.М., Пономарьова О.А., Слупська Ю.С.// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. – №6. – С.45 – 50.

Статті у закордонних виданнях та тези доповідей міжнародних наукових конференцій:
7. Артем Басько. Підвищення надійності сигналів у цифрових лініях зв’язку автоматичних систем моніторингу / Басько Артем, Пономарьова Олена// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», 15-16 грудня 2022.: доповідь. – Івано-Франківськ.- С. 44-46.
8. Ponomaryova Elena. METHOD FOR INCREASING THE RELIABILITY OF INCLINOMETRIC TELEMETRY SYSTEMS FOR DRILLING OIL AND GAS WELLS / Elena Ponomaryova, Sergey PONOMARYOV // Renewable Electrical Pover Sources: міжнародна наукова конференція, 15 жовтня  : доповідь. – Beograd, 2021. – C. 369 –373.
9. Basko Artem. INCREASING FAULT TOLERANCE OF ADC AD7799/ Artem Basko, Elena Ponomaryova // Renewable Electrical Pover Sources: міжнародна наукова конференція, 16 жовтня 2020.: доповідь. – Beograd, 2020. – C. 287 –291.
10. Ponomaryova Elena. SENSOR OF SIGHT ANGLE USING AEROSTATIC SUSPENSIONS IN THE SUPPORTS OF ITS AXES / Elena Ponomaryova, Sergey PONOMARYOV // Renewable Electrical Pover Sources: міжнародна наукова конференція, 17-18 жовтня : доповідь. – Beograd, 2019. – C. 235 –241.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх