Наукові спрямування

Дослідження та розробка компонентів комп’ютерних систем різного призначення; методи інформаційних перетворень; дослідження каналів передачі інформації; застосування сучасних методів та інформаційних технологій у дистанційному навчанні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Пономарьова
Олена
Анатоліївна

Дисципліни

Аналіз та обробка даних

Системи моніторингу та прогнозування

Методи обробки зображень та комп’ютерний зір

Комп’ютерна графіка (3-D моделювання)

Сучасні IT-технології в науковій діяльності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 325 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

+38(066)889-10-51

E-mail

olena.ponomarova@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (згідно таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей Наказу Міністерства освіти і науки України №1151 від 2015р, 123 – Комп’ютерна інженерія) у Одеському національному політехнічному університеті на тему «Методи та засоби підвищення ефективності інклінометричних перетворювачів спеціалізованої комп’ютерної системи орієнтації бурового інструмента». У 2013 р. отримала звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. Є виконавцем розділів науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Підвищення ефективності, надійності та довговічності будівельних машин, механізмів, обладнання, елементів та пристроїв обчислювальної техніки» (№ 0105U002262)», «Розробка наукових основ і впровадження пристроїв, удосконалення технічних характеристик перетворювачів методами математичної обробки вимірювань» (№0106U005340), «Розробка інклінометричних пристроїв для систем контролю просторової орієнтації свердловин та керування буровим знаряддям» (№ 0109U001403), «Дослідження та розробка комп’ютерних систем просторової орієнтації рухливих об’єктів і підвищення ефективності їх компонентів» (№ 0111U006480). Є членом програмного комітету міжнародної наукової конференції «Renewable Electrical Pover Sources», м. Белград, Сербія (2014-19 р.р.); заступником голови організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні», м. Дніпро, Україна (2014 – 19р.р.). Є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1996 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала диплом спеціаліста за напрямом «Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами» з відзнакою. Після закінчення академії працювала інженером обчислювального центру ДВНЗ «ПДАБА». У 2003 р. вступила до очної аспірантури, яку закінчила у 2006 р. З 2006 по 2012 р.р. працювала асистентом кафедри прикладної механіки. З 2013 р. по 2019 р – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем. З лютого 2020 р. працювала доцентом кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики. З 2013 по 2019 р.р. виконувала обов’язки заступника декана механічного факультету. З 1 липня 2020 р. є завідувачем кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики.

Публікації

Статті у виданнях, які входять до переліку наукометричних баз Scopus та  WoS:

1. Martinovic. Electrochemical Behavior of Supercapacitor Electrodes Based on Activated Carbon and Flay Ash / S. Martinovic, M. Vlachovic, E. Ponomaryova, I.V. Ryzhkov, M. Jovanovic, T. Volkov-Husovic, Z. Stevic// International Journal of Electrochem Sci. – 2017.– № 12. – P.7287 – 7299. http://www.electrochemsci.org.

2. Stević. Modelling, simulation and optimisation of pulse-reverse regime of copper, silver and gold electrodeposition/ Stević, Z.Vlahović, M.Martinović, S., (…), Ponomaryova, E.Volkov-Husović, T.// International Journal of Materials Research. – 2018. – Vol. 109, No. 6 : Pages 514-521 . http:// www.hanser-elibrary.com/doi/pdf/10.3139/146.111636.

Статті у фахових наукових виданнях України:

3. Пономарева Е.А. Использование возможностей пакета прикладных программ LabVIEW в учебном процессе /Е.А. Пономарева, С.М. Пономарев, А.В. Анисимов, А.Е. Заспенко  // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компъютерные системы и информационные технологи в образовании, науке и управлении. – 2015. – №78. – С.88-94.

4. Пономарьова О.А. Побудова математичної моделі орієнтованого керновідбірника / О.А. Пономарьова, І.В. Рижков, С.М. Пономарьов // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компъютерные системы и информационные технологи в образовании, науке и управлении. – 2016. – №94. – С.125-131.

5. Пономарьова О.А. К вопросу построения математической модели компонентов системы ориентации на основе карданних рамок / О.А. Пономарьова, С.М. Пономарьов, І.В. Рижков, // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компъютерные системы и информационные технологи в образовании, науке и управлении. – 2017. – №101. – С.178-183.

6. Пономарьова О.А. Автоматична система обліку та аналізу продукції / О.А. Пономарева, А.В. Басько // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Серія: Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні. – 2018. – №106. – С.178-183.

7. Ковшов Г.М. Пристрій для вивірення колон на вертикальність./ Ковшов Г.М., Пономарьова О.А., Слупська Ю.С. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. – №6. – С.45 – 50.

                   Статті у закордонних виданнях та тези доповідей міжнародних наукових конференцій:

8. Ponomaryova Elena. Matematical model of components of the dedicaded computer system of orientation of boring instrument on the basis of ferroprobes / Elena Ponomaryova // Renewable Electrical Pover Sources: міжнародна наукова конференція, 17-18 жовтня :  доповідь. – Beograd, 2016. – C. 387 –395. https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee.

9. Прокопчук Ю.А. Некоторые задачи обеспечения функциональной устойчивости измерительных и информационно-управляющих систем / Ю.А. Прокопчук, И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // Сборник докладов XIV–й Международной научно-практической конференции «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем» (Днепр, 16-18 ноября 2016 г.). – Днепр : Из-во ДНУ, 2016. – С. 166 – 167. – http://mpzis.dnu.dp.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_MPZIS_2016.pdf.

10. Рыжков И.В. Построение автоматизированной системы мониторинга пространственных параметров элементов строительных объектов / И.В. Рыжков, Е.А. Пономарева // Theoretical foundations of civil engineering: международная научная конференция, декабрь 2017.: доклад. – Warsaw, 2017. – C. 85 –90.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх