Наукові спрямування

Лінгвокультурологічна концептологія, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова рівень С1

Французька мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Плахтій
Анастасія
Олександрівна

Дисципліни

Наукова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506 (п'ятий поверх)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

plahtii.anastasiya@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2013р. з відзнакою закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара за спеціальністю «Мова та література» (англійська) та отримала кваліфікацію - філолог, викладач англійської мови та літератури. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію з російської мови за темою “Вербалізація концепту АНГЛІЯ в російській мові” та отримала ступінь кандидата наук.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 08/02/2021


Країна: Італія, Венеція

Назва події:

У період з 8 лютого по 19 березня 2021 року в Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Українські традиції та європейські інновації в підготовці викладачів-філологів».


Трудова діяльність

У 2015-2016 працювала у Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара. В ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури працює з 2016 року.

Публікації

Є автором 13 публікацій,  серед  яких 9 наукових статей, 1 колективна монографія та 3 матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій

1. Плахтий А. А. Ассоциативный эксперимент в применении к изучению концепта «Англия» / А. А. Плахтий // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – 2014. – Т. 22. ‑ № 11. – С. 122‑126.

2. Плахтий А. А. Концепт АНГЛИЯ ‑ лексикографический аспект / А. А. Плахтий // Наукові записки. – Вип. 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 305−308.

3. Плахтий А. А Лингвистические средства воплощения концепта АНГЛИЯ / А. А. Плахтий // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». − Том 27 (66). − № 1. − Ч. 1. – С. 115−118.

4. Плахтий А. А. Амбивалентность как признак концепта / А. А. Плахтий // Наукові записки Луганського університету. Серія «Філологічні науки». Дискурсологія: мова, культура, суспільство: збірник наукових праць. – № 1 (39). – Луганськ: Видавництво ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2014. – С. 91−98.

5. Плахтий А. А. Концепт АНГЛИЯ: фразеологический аспект / А. А. Плахтий // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 287–290.

6. Плахтий А. А. Субконцепт «Англичанин» в русской языковой картине мира / А. А. Плахтий // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире. Сборник научных трудов. – Брно, 2014. – С. 420−425.

7. Плахтий А. А. Вербализация субконцепта «Англичанка» в русском тексте / А. А. Плахтий // Чинники розвитку філологічних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. – С. 75−79.

8. Плахтий А. А. Особенности креолизации концепта АНГЛИЯ в лексикографических изданиях / А. А. Плахтий // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция. ­ Днепропетровск : Нова ідеологія, 2015. – С. 124‑126.

9. Плахтий А. А. Языковая картина мира и концепт: теоретический аспект / А. А. Плахтий // Лингвистика. Лингвокультурология. Сб. научн. трудов. – Вып. 7 – Днепропетровск  : Белая, 2014. – С. 146‑151.

10. Концепт АНГЛИЯ в русском языке (отсистемный подход). Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр. [Функційно-семантичні та когнітивно-прагматичні питання мови та міжкультурної комунікації] / редкол.: Ю.О. Шепель (відп. ред.) та ін. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – Т. 10. – С. 271-321.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх