Наукові спрямування

Лінгвокультурологічна концептологія, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова рівень С1

Французька мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Плахтій
Анастасія
Олександрівна

Дисципліни

Наукова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

plahtii.anastasiya@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2013р. з відзнакою закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара за спеціальністю «Мова та література» (англійська) та отримала кваліфікацію - філолог, викладач англійської мови та літератури. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію з російської мови за темою “Вербалізація концепту АНГЛІЯ в російській мові” та отримала ступінь кандидата наук.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 08/02/2021


Країна: Італія, Венеція

Назва події:

У період з 8 лютого по 19 березня 2021 року в Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Українські традиції та європейські інновації в підготовці викладачів-філологів».


Трудова діяльність

У 2015-2016 працювала у Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара. В ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури працює з 2016 року.

Публікації

Є автором 13 публікацій,  серед  яких 9 наукових статей, 1 колективна монографія та 3 матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій

1. Плахтий А. А. Ассоциативный эксперимент в применении к изучению концепта «Англия» / А. А. Плахтий // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – 2014. – Т. 22. ‑ № 11. – С. 122‑126.

2. Плахтий А. А. Концепт АНГЛИЯ ‑ лексикографический аспект / А. А. Плахтий // Наукові записки. – Вип. 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 305−308.

3. Плахтий А. А Лингвистические средства воплощения концепта АНГЛИЯ / А. А. Плахтий // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». − Том 27 (66). − № 1. − Ч. 1. – С. 115−118.

4. Плахтий А. А. Амбивалентность как признак концепта / А. А. Плахтий // Наукові записки Луганського університету. Серія «Філологічні науки». Дискурсологія: мова, культура, суспільство: збірник наукових праць. – № 1 (39). – Луганськ: Видавництво ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2014. – С. 91−98.

5. Плахтий А. А. Концепт АНГЛИЯ: фразеологический аспект / А. А. Плахтий // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 287–290.

6. Плахтий А. А. Субконцепт «Англичанин» в русской языковой картине мира / А. А. Плахтий // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире. Сборник научных трудов. – Брно, 2014. – С. 420−425.

7. Плахтий А. А. Вербализация субконцепта «Англичанка» в русском тексте / А. А. Плахтий // Чинники розвитку філологічних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. – С. 75−79.

8. Плахтий А. А. Особенности креолизации концепта АНГЛИЯ в лексикографических изданиях / А. А. Плахтий // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция. ­ Днепропетровск : Нова ідеологія, 2015. – С. 124‑126.

9. Плахтий А. А. Языковая картина мира и концепт: теоретический аспект / А. А. Плахтий // Лингвистика. Лингвокультурология. Сб. научн. трудов. – Вып. 7 – Днепропетровск  : Белая, 2014. – С. 146‑151.

10. Концепт АНГЛИЯ в русском языке (отсистемный подход). Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр. [Функційно-семантичні та когнітивно-прагматичні питання мови та міжкультурної комунікації] / редкол.: Ю.О. Шепель (відп. ред.) та ін. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – Т. 10. – С. 271-321.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх