Наукові спрямування

Оцінка сучасних технологій реалізації і аналіз засобів розвитку електронної комерції на рівні підприємства. Електронна комерція, як фактор прибутковості підприємства.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Онищенко
Вікторія
Євгенівна

Дисципліни

Фінансовий облік

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Автоматизація обліку

Облік у банках

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В404
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб. (067) 757-28-93

E-mail

onyschenko.viktoriia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота за темою: «Електронна комерція, як напрямок розвитку економічної системи».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1991 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, отримала кваліфікацією «Інженер-будівельник-технолог» і працювала інженером науково-дослідного сектору ПДАБА. В 2002 р. закінчила очну аспірантуру ПДАБА і захистила дисертацію (науковий керівник – А. П. Приходько). ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2002 р. працює асистентом кафедри фінансів і кредиту, а в 2003 р. переводиться на посаду доцента кафедри обліку і аналізу. У 2005 р. отримано звання доцента кафедри обліку і аналізу. З 2008 р. працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

Вікторія Євгенівна Онищенко є автором понад 70 наукових праць, зокрема:

1. Поточні проблеми переходу до складання фінансової звітності за міжнародними стандартами / В.Є. Онищенко, К. В. Паденко // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2013. – №72. – С. 202-210.

2. Розвиток засобів інформаційних технологій в контексті інформаційної безпеки / В.Є. Онищенко, Т.В. Шепралій // Регіональна бізнес-економіка та управління: науков., виробничо-практ. журнал Вінницького фінансово-економічного університету. – Вінниця. – 2014. – №1(39). – С. 53-59.

3. Електронна комерція та її регулювання в сучасному підприємництві / В.Є. Онищенко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету: зб. наук. праць. – Дн-ськ: ДДАЕУ. – 2014. – №2 (2014). – С.76-82.

4. Особливості фінансового обліку засобів комп’ютерних технологій / В. Є. Онищенко // Управління розвитком: зб. наук. праць. – Харків: ХНЕУ. – 2015. – №4(182). – С.113-118.

5. Проблеми автоматизації обліку на малих підприємств / В.Є. Онищенко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: Ліга-Прес. – 2016. – №3(43). – С.74-83.

6. Профессиональные компетенции студентов специальности «Учет и аудит» с использованием программы «1С: Бухгалтерия»[Електронний ресурс] / В.Є. Онищенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2016. – №1.– С.143-148. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/24.pdf.

7. Питання автоматизації розрахунків в банківському обліку / Д.Л. Левчинський, В. Є. Онищенко //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2017. – №1. – С.63-70.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх