Наукові спрямування

Очистка та обробка природних та стічних вод за допомогою мембранных систем; обробка вод для замкнених циклiв водопостачання та егергетичного обладнання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Нечитайло
Микола
Петрович

Дисципліни

Водопостачання

Споруди та обладнання водовідведення

Прогресивні напрямки розвитку водогосподарського комплексу

Спеціальні методи підготовки води

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 288 ( другий поверх старого корпус)

Телефон:

міськ. 756 – 33-64, вн. 3-64,

E-mail

nechytailo.mykola@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2000 р. з закінчив технологічний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів». З 2000 р. по 2003 р. навчався в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» в Харківському національному університеті будівництва та архітектури за темою «Удосконалена технологія підготовки й знезаражування питної води для малих об’єктів водопостачання». У 2013 р. отримав атестат доцента. Автор більше 80 науково-методичних праць, 3 патентів України.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1998 р. з закінчив технологічний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів», у 2003 р. – аспірантуру за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», з 2003 р. працює асистентом кафедри гідравліки, у 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», з 2006 р. працює доцентом кафедри гідравліки. З 2008 р. по 2011 р. виконував обов’язки завідувача кафедри Водопостачання, водовідведення та гідравліки. Проводить виховну роботу в групах спеціальності «Водопостачання та водовідведення»; забезпечує підготовку, організацію та участь студентів у щорічних Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» та конкурсах студентських наукових робіт. Розробник очисних споруд для очистки природних та стічних вод, виробник хімічних реагентів для систем водопостачання та водовідведення.

Публікації

1. Nechitaylo N. Exploring the properties of ultrafiltration membranes with a dynamic layer and bactericidal inoculation for the purification of natural waters / N. Nechitaylo, E. Nagornaya, E. Nesterova // Scopus Східно-Європейський журнал передових технологій 6/5 (84) 2016 .- С. 46-53.

2. Нечитайло Н.П. Теоретическое исследование адсобрционной активности основных компонентов ингибитора коррозии и накипеобразования  на основе смеси фосфорсодержащих комплексонов и полимерных соединений / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-тех. зб.; Київ. нац. у-т буд-ва і арх. – Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 28 –  С. 244 – 248.

3. Нечитайло Н.П. Ингибирование осадкообразования в баромембранных процессах / Н.П. Нечитайло, А.М. Кравчук, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры». – Днепр, 2017. – Вып. 96. Серия «Стародубовсие чтения 2017». – С.84-90.

4. Нечитайло Н.П. Ингибирование процессов осадкообразования в баромембранных процессах и оборотных системах охлаждения / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры». – Днепр, 2017. – Вып. 98. Серия «Энергетика, экология компьютерные технологии в строительстве». – С.107-112.

5. Нечитайло Н.П. Теоретическое исследование адсобрционной активности основных компонентов ингибитора коррозии и накипеобразования  на основе смеси фосфорсодержащих комплексонов и полимерных соединений / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк // Ресурс и безопасность эксплуатации конструкцій, зданий и сооружений: тез. по матер. VIII междун. науч. конф. – Харьков:ХНУСА, 2017.- С.54-56.

6. Нечитайло Н.П. Теоретическое исследование адсобрционной активности основных компонентов ингибитора коррозии и накипеобразования  на основе смеси фосфорсодержащих комплексонов и полимерных соединений / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-тех. зб.; Київ. нац. у-т буд-ва і арх. – Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 28 –  С. 244 – 248.

7. Нечитайло Н.П. Определение основных факторов, влияющих на биологическое обрастание мембран / Н.П. Нечитайло, Е.В.Нестерова, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, – 2018. – Вип. 2 – С. 62 – 69. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.290818.62.93

8. Нечитайло Н.П. Влияние повышения концентрации солей щелочноземельных металлов в циркулирующей воде на эффективность действия ингибиторной композиции на основе фосфорсодержащих комплексонов и полимерных соединений / Н.П. Нечитайло, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк // International academy journal. Web of scholar . – Warsaw, Poland,  2018. – Vol. 1. – No 5 (23). – P. 37–44. (Видання включено у МНБД Index Copernicus, Google scholar).

9. Нечитайло Н.П. Исследование динамических мембран с биоцидной прививкой при обработке вод с высоким содержанием органических веществ / Н.П. Нечитайло, Е.В.Нестерова, Е.Н. Косюк, Д.А. Решетняк, Я.С. Нестеров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, – 2018. – №3 – С. 59 – 65. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250918.59.197

10. Пат. 122806 Україна C23F 11/10, C02F 5/00. Багатофункціональний інгібітор солевідкладення / Є.М. Косюк, М.П. Нечитайло, Д.А. Решетняк (Україна) // №u201708104; заявл.03.08.2017; опубл. 25.01.2018. Бюл. №2.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх