Наукові спрямування

Новітні методи та технології обробки природних та стічних вод, математичне моделювання процесів очистки води

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Нагорна
Олена
Костянтинівна

Дисципліни

Водовідведення та очистка стічних вод

Технологія проектування систем водопостачання та водовідведення

Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води

Основи гідравліки, водопостачання та каналізації

Математичне моделювання процесів і технологій водопостачання та водовідведення

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 286 ( другий поверх старого корпус)

Телефон:

міськ. 756 – 33-64, вн. 3-64

E-mail

nahorna.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1998 р. з відзнакою закінчила технологічний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів». 1998 – 2001 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» в Харківському національному університеті будівництва та архітектури за темою «Удосконалення методів розрахунку вертикальних відстійників». У 2015 р. отримала атестат доцента. Автор більше 75 науково-методичних праць, 1 монографії, 5 патентів України. Приймала участь у міжвузівському обласному конкурсі публікацій та отримала 2 місце за кращу монографію.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1998 р. з відзнакою закінчила технологічний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів», у 2001 р. – аспірантуру за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», з 2001 р. працює асистентом кафедри гідравліки, у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», з 2014 р. працює доцентом кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки. З 2016 р. виконує обов’язки завідувача кафедри Водопостачання, водовідведення та гідравліки. Проводить виховну роботу в групах спеціальності «Водопостачання та водовідведення»; забезпечує підготовку, організацію та участь студентів у щорічних Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» та конкурсах студентських наукових робіт.

Публікації

1. Беляев Н. Н. Математическое моделирование массопереноса в отстойниках систем водоотведения / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // – Днепропетровск: Нова Ідеологія, 2012. – 112 с.

2. Нагорна О. К. Визначення ефективності очистки води у вертикальному відстійнику на базі 2D CFD моделі / О. К. Нагорна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 24. – С. 188 – 196.

3. Нагорная Е. К. Пакеты программ Settler для численного моделирования процесса массопереноса в вертикальном отстойнике сложной геометрической формы / Е. К. Нагорная // Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць. – Харків: ПФ «Михайлов», 2015. – №1(79). – С. 175-179.

4. Нечитайло Н. П. Применение технологии микро- и ультрафильтрации на стадиях биологической очистки и доочистки сточных вод / Н. П. Нечитайло, Е. К. Нагорная // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры». – Днепропетровск, 2015. – Вып. 80. Серия «Стародубовсие чтения 2015». – С.216-221.

5. Нечитайло Н. П. Экспериментально-теоретическое обоснование применения модифицированных ультрафильтрационных мембран для удаления органических загрязнений из сточных вод / Н. П. Нечитайло, Е. К. Нагорная // Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць. – Харків: ПФ «Михайлов», 2015. – №2(80). – С. 213-218.

6. Нагорная Е. К. Оценка эффективности работы вертикальных отстойников систем водоотведения на основе численной модели / Е. К. Нагорная / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – Вип. №3 (204). – С. 20-27.

7. Долина Л.Ф. Достижение безопасности на железнодорожном транспорте современными методами очистки воды и воздуха от ртути / Л. Ф. Долина, А. Ю. Черная, Е. К. Нагорная // Научный журнал: Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 8. – С. 77 – 85.

8. Нагорна О. К. Особливості застосування та експлуатації мембранних біореакторів для біологічної очистки стічних вод / О. К. Нагорна // Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць. – Харків: ПФ «Михайлов», 2016. – №1(83). – С. 177-181.

9. Exploring the properties of ultrafiltration membranes with a dynamic layer and bactericidal inoculation for the purification of natural waters/ N. Nechitaylo, E. Nagornaya E. Nesterova // Scopus Східно-Європейський журнал передових технологій 6/5 (84) 2016 .- С. 46-53.

10. Boiko V. The application and operation of the membrane bioreactors for biological wastewater treatment / V. Boiko, O. Nagorna // Наука і техніка: перспективи XXI століття: Межвузівська науково-практична конференція молодих вчених: матеріали. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – С. 21-22.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх