Наукові спрямування

Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі; аудит; міжнародні стандарти аудиту; організація та методика аудиту; внутрішній контроль; економічний аналіз; аналіз господарської діяльності будівельних підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моваВ2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

В.о. завідуючої кафедрою, кандидат економічних наук, доцент

Морозова
Євгенія
Петрівна

Дисципліни

Поведінка споживача

Основи маркетингової діяльності, Маркетинг послуг

Маркетинг у банку

Маркетингові комунікації

Управління маркетинговими ризиками

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-23, вн. 3-23

E-mail

morozova.yevheniia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У квітні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі» (науковий керівник – Г. В. Дугінець). В червні 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Займається науково-дослідною роботою на кафедрі, зокрема, є одним із виконавців наукової теми кафедри «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016 - 2020 рр.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 04/04/2021


Країна: Україна

Назва події:

Національна онлайн-платформа Дія. Цифрова освіта.


foto_qualification

Дата проходження: 25/03/2021


Країна: Україна

Назва події:

Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, IT та культурі.


foto_qualification

Дата проходження: 28/03/2021


Країна: Україна. Платформа онлайн - курсів Prometheus

Назва події:

Критичне мислення для освітян


foto_qualification

Дата проходження: 31/03/2021


Країна: Україна. Платформа онлайн - курсів Prometheus

Назва події:

Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах


foto_qualification

Дата проходження: 13/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Економічний експрес


foto_qualification

Дата проходження: 31/01/2020


Країна: Україна, м. Харків

Назва події:

Сучасні педагогічні технології в освіті


foto_qualification

Дата проходження: 10/11/2017


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Критичне мислення для освітян


foto_qualification

Дата проходження: 06/10/2017


Країна: Україна, м. Одеса

Назва події:

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства


Трудова діяльність

У 2009 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У квітні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі». Результати дисертаційного дослідження були впроваджені як в діяльність будівельних підприємств, так і в учбовий процес ДВНЗ ПДАБА. З жовтня 2015 року по теперішній час працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. Морозова Є.П. має 3 роки педагогічного стажу. Має більше 20 друкованих робіт, у тому числі 15 наукова стаття. Надруковано 10 навчально-методичних праць. Приймала участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Нагороди
- Подяка Соборної районної у місті Дніпрі раді за вагомий внесок у розвиток науки, високі трудові досягнення, активну громадянську позицію та з нагоди відзначення Дня незалежності України.
- Подяка Соборної районної у місті Дніпрі раді за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, професіоналізм та значний особистий внесок у розвиток освіти і науки України.
- Грамота ГО «Ради молодих вчених» за участь у науково-популярному фестивалю «Ніч науки-2018»
- Подяка Соборної районної у місті Дніпрі раді за вагомий внесок у розвиток освіти та науки, сумлінну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня працівника освіти
- Подяка ректора ДВНЗ ПДАБА за активну участь у пілотній програмі Healthy Challenge 2019
- Подяка міського голови за плідну науково-педагогічну діяльність, професійну компетентність, відповідальність та ініціативу в роботі, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і з нагоди 90-річчя від дня заснування навчального закладу.

Публікації

Євгенія Петрівна Морозова є автором понад 20 наукових праць, зокрема:

1. Використання аутсорсингу в будівельній галузі в сучасних умовах / Є.П. Морозова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1, Т. 3.-С.111-114.

2. The usage of outsourcing inrestructuring enterprises in the conditions of the global crisis / Yevheniia Morozova, Anna Duginets // Europen Applied  Sciences  №1/2. – 2013. – рр. 120-122.

3. Впровадження аутсорсингу в інноваційну діяльність підприємств будівельної галузі / Є.П. Морозова, М.В. Лаже // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2014. – С. 178–186.

4. Оцінка ефективності впровадження аутсорсингу в інноваційній діяльності підприємства будівельної галузі / Є.П. Морозова, Г.В. Дугінець / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. –  2014. – С.114-119.

5. Шляхи оптимізації обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості / Є.П.Морозова // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікро рівнях економіки: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2016. – С.74-76.

6. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Є.П. Морозова, К.А. Павленко // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачівський державний університет. – 2016. – №3. – Режим доступу до ресурсу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3.

7. Трансформація корпоративної структури світового ринку  будівельних послуг в умовах глобалізації / Є.П. Морозова, Г.В. Дугінець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки:збірник наукових праць. –2016. –Вип.19.Ч.1. – С.25–28.

8. Принципи організації проведення аудиту основних засобів / Д.Л. Левчинський, Є.П. Морозова // Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава. – 2017. – №5(66). – С.50-56.

9. Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними стандартами / Д.Л. Левчинський, Є.П. Морозова // Інтелект XXI: науковий економічний журнал. – 2016. – №5. – С.17-19.

10. Основні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів підприємства будівельної галузі / Є.П. Морозова, Ю.С. Примуш, О.Ю. Хідько  // Науковий вісник Одеського національного університету. Економіка: збірник наукових праць. – Одеса. – 2017. –  Т.22 №11(64). – С.242-245.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх