?>

Наукові спрямування

Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі; аудит; міжнародні стандарти аудиту; організація та методика аудиту; внутрішній контроль; економічний аналіз; аналіз господарської діяльності будівельних підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Морозова
Євгенія
Петрівна

Дисципліни

Аудитmore

Міжнародні стандарти аудитуmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Організація і методика аудитуmore

Аналіз господарської діяльностіmore

Економічний аналізmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Phone:

міськ. (056) 756-33-23, вн. 3-23

E-mail

morozova.yevheniia@gmail.com

Наукова діяльність

У квітні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі» (науковий керівник – Г. В. Дугінець). В червні 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Займається науково-дослідною роботою на кафедрі, зокрема, є одним із виконавців наукової теми кафедри «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016 - 2020 рр.).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2009 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У квітні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі». Результати дисертаційного дослідження були впроваджені як в діяльність будівельних підприємств, так і в учбовий процес ДВНЗ ПДАБА. З жовтня 2015 року по теперішній час працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. Морозова Є.П. має 3 роки педагогічного стажу. Має більше 20 друкованих робіт, у тому числі 15 наукова стаття. Надруковано 10 навчально-методичних праць. Приймала участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Публікації

Євгенія Петрівна Морозова є автором понад 20 наукових праць, зокрема:

1. Використання аутсорсингу в будівельній галузі в сучасних умовах / Є.П. Морозова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1, Т. 3.-С.111-114.

2. The usage of outsourcing inrestructuring enterprises in the conditions of the global crisis / Yevheniia Morozova, Anna Duginets // Europen Applied  Sciences  №1/2. – 2013. – рр. 120-122.

3. Впровадження аутсорсингу в інноваційну діяльність підприємств будівельної галузі / Є.П. Морозова, М.В. Лаже // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2014. – С. 178–186.

4. Оцінка ефективності впровадження аутсорсингу в інноваційній діяльності підприємства будівельної галузі / Є.П. Морозова, Г.В. Дугінець / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. –  2014. – С.114-119.

5. Шляхи оптимізації обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості / Є.П.Морозова // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікро рівнях економіки: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2016. – С.74-76.

6. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Є.П. Морозова, К.А. Павленко // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачівський державний університет. – 2016. – №3. – Режим доступу до ресурсу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3.

7. Трансформація корпоративної структури світового ринку  будівельних послуг в умовах глобалізації / Є.П. Морозова, Г.В. Дугінець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки:збірник наукових праць. –2016. –Вип.19.Ч.1. – С.25–28.

8. Принципи організації проведення аудиту основних засобів / Д.Л. Левчинський, Є.П. Морозова // Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава. – 2017. – №5(66). – С.50-56.

9. Основні засади аудиту кредиторської заборгованості згідно з міжнародними стандартами / Д.Л. Левчинський, Є.П. Морозова // Інтелект XXI: науковий економічний журнал. – 2016. – №5. – С.17-19.

10. Основні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів підприємства будівельної галузі / Є.П. Морозова, Ю.С. Примуш, О.Ю. Хідько  // Науковий вісник Одеського національного університету. Економіка: збірник наукових праць. – Одеса. – 2017. –  Т.22 №11(64). – С.242-245.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх