Наукові спрямування

Бухгалтерський облік, оподаткування підприємств, економічний потенціал підприємства, капіталізація підприємства.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Кузнецова
Ганна
Сергіївна

Дисципліни

Бухгалтерський облік

Фінансовий аналіз

Державний фінансовий контроль

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-23; міс. (0652) 47-16-38

E-mail

makarova.hanna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Проведення наукових досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств і, використання всіх можливостей для підвищення значущості наукової діяльності як основи підготовки студентів та наукового, соціально-економічного й культурного розвитку держави. Публікація наукових статей, участь у наукових конференціях, залучення студентів до наукової діяльності, науково-методична робота

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В аспірантурі ПДАБА навчалася з 2009 по 2012 рр. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З 2009 по 2014 рр. працювала асистентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Оцінка економічного потенціалу будівельного підприємства». З 2014 року працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

Макарова Ганна Сергіївна є автором понад 50 наукових праць, зокрема:

1. Макарова Г.С. Шляхи максимізації економічного потенціалу будівельних підприємств України / Г.С. Макарова // Фінансовий простір. – 2014. – № 1(13). – С. 115-118.

2. Макарова Г.С. Аналіз джерел реальної капіталізації будівельних підприємств України / Г.С. Макарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 7. –С. 98-101.

3. Макарова Г.С. Теоретичні підходи до визначення економічної категорії «капіталізація» / Г.С. Макарова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6. – Т. 1. – С. 257-262.

4. Визначення сутності категорії «фіктивна капіталізація підприємства» / Г.С. Макарова // Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ». – 2015. – №23 (1132). – С.45-52.

5. Макарова Г.С. Перспективи та технології управління інноваційним розвитком регіонів України / Н.О. Кондратенко, Г.С. Макарова // Науковий економічний журнал Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Соціальна економіка». – 2015. – № 2 (50). – С. 140-147.

6. Особливості обліку оборотних активів на підприємствах харчової промисловості / Г.С. Макарова, М.О. Турко, А.Є. Довженко // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2015. – №93. – С. 263-271.

7. Удосконалення обліку та формування собівартості готової продукції підприємства / Г.С. Макарова, В.В. Мушта // Економіка і суспільство. – Мукачево: Мукачевський державний університет. – 2016. – №3. – С. 527-533.

8. Особливості нарахування і виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності [Електронний ресурс] / Г.С. Макарова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2016. – №1.– С.105-111. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/19.pdf.

9. Особливості обліку та оподаткування неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / В.Ф. Залунін, Г.С. Макарова // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Миколаїв: ДВНЗ «Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського». – 2016. – №14. – С.961-965. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016.

10. Обліково-аналітичне забезпечення процесу внутрішнього контролю власного капіталу підприємства / А.О. Домащенко, О.В. Каховська, Г.С. Макарова // Причорноморські економічні студії: економічний науково-практичний журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2017. – №22. – С. 196-200.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх