Наукові спрямування

Психолінгвістика, теорія мовленнєвої діяльності, риторика, основи теорії мовленнєвої комунікації, лінгвокультурологія, дослідження семантичного поля.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Ляпічева
Олена
Леонідівна

Дисципліни

Англійська мова професійного спрямування

Наукова іноземна мова

Українська мова для іноземців

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

liapicheva.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2003 по 2008 р. навчалась у докторантурі, видала монографію “Анімалізми в системно-структурній та когнітивній парадигмах”. Має 90 наукових публікацій.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1985 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. З 1990 р. працювала на кафедрі загального та російського мовознавства ДНУ спочатку викладачем, а з 1998 р. – доцентом. З 2016 р. працює в ПДАБА.

Публікації

1. Структура и лексическое наполнение семантического поля «Фауна» в современном русском языке (системно-структурный, когнитивный и образный аспекты): монография / Е.Л. Ляпичева / Е.Л. Ляпичева. – Днепропетровск: Новая идеология, 2010. – 276 с.
2. Ляпичева Е.Л. О внутренней структуре семантического поля // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VIII Международная научная конференция (г. Днепр, ДНУ имени Олеся Гончара, 6-7 апреля 2017 г.): материлы / сост. Е.К. Куварова. – Днепр: Акцент ПП, 2017. – С. 85-87.
3. Ляпічева О.Л. Посібник до вивчення дисципліни “Основи теорії мовленнєвої комунікації» [Текст] / О.Л. Ляпічева. – Д.: РВВ ДНУ, 2016. – 44 с.
4. Ляпічева О.Л. Методичні вказівки до вивчення англійської мови для студентів ступеня магістра спеціальностей 056 «Міжнародні економічні відносини» та 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» / Укладач: Ляпічева О.Л. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 39 с.
5. Методические указания по изучению русского языка как иностранного «Учение с увлечением» (развитие речи на материале пословиц, скороговорок, стихов, песен, фильмов, игр). Для студентов степени бакалавра всех специальностей / Составитель: Ляпичева Е.Л. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2018. – 29 с.
6. Lyapicheva E.L. About one method of training the communication theory as the reflection of new approaches to its study / World Science / Warsaw: RS Global Sp. z O.O. No 16/2018. VOL.1 (Warszawa, Poland) ISSN 2708-5341. – с. 17 – 20.
7. Методичні вказівки до практичних занять (тексти країнознавчої тематики) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей / Укладачі: Задунай В.В., Ляпічева О. Л. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 14 с.
8. Lyapicheva Yelena, Koval Natalia. Une méthode de formation de la théorie de la communication. – Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні!Мови, науки та прктики»: Тези доповідей , Дніпро, 3-4 жовтня 2018 р..- Дніпро: Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ТОВ «Акцент, 2018. – 228 с. ПП». – C. 135-136.
9. Ляпічева Е.Л., Тютюнник В.Ю. Ключевые слова как средство интеграции терминологических систем // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: IХ Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 12–13 квітня 2019 року): матеріали / укладач О. К. Куварова; за редакцією проф. Т. С. Пристайко. –Дніпро: Ліра, 2019. – C. 106 – 109.
10. Ляпічева О.Л. О современной речевой субкультуре // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: IX Международная научная конференция (Днепр, ДНУ имени Олеся Гончара, 12–13 апреля 2019 г.) материалы /составитель Т.С. Пристайко – Д. Нова ідеологія, 2019. – Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: IХ Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 12–13 квітня 2019 року): матеріали / укладач О. К. Куварова; за редакцією проф. Т. С. Пристайко. –Дніпро: Ліра, 2019. – C. 103 – 106.
11. Кушнір Л.В., Ляпічева О.Л. Образи тварин у сучасній українській фразеології // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : Міжкультурна й міжмовна комунікація: проблеми, питання, вирішення[колективна монографія] / За заг. ред. акад., проф. Ю. О. Шепеля. – Дніпро : Акцент ПП, 2018.– Т. 12. Частина 2. – C. 106 – 115.
12. Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену з російської мови як іноземної для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей. Методические указания по подготовке к государственному экзамену по русскому языку для иностранных студентов степени бакалавра всех специальностей / Укладачі: Задунай В. В., Кушнір Л. В., Ляпічева О. Л. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 28 с.
13. Olena Lyapicheva, Juliia Solonets. Problèmes irrésolus du champ // Langue. Sciences. Pratiques. Actes du 3e Colloque international francophone en Ukraine. Odessa, 3-4 octobre 2019. – P. 40-41.
14. Ляпічева О.Л., Задунай В.В. Анімализми сучасної російської мови як ядерна група слів семантичного поля тварин // Лінгвістика. Лінгвокультурологія. Картина світу у  життєдіяльності людини». № 16. Дніпро – 2020. Лінгвістика. Лінгвокультурологія : «Картина світу у життєдіяльності людини» / За ред. акад. НАНВО України, проф. Ю. О. Шепеля. Дніпро : Акцент ПП, 2020. Т. 16. 216 с.
15. Гуркіна Т.Ю., Ляпічева О.Л., Тимченко К.А. Розвиток творчості як спосіб мотивации студентів до вивчення іноземної мови // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 32 (71) № 1, 202. – C. 245-250.
16. Ляпичева О. Л., Кушнир Л.В. КОНЦЕПТ КОТ / КОШКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Головний редактор серії – д-р філол. наук, проф. О. Г. Павленко. ВИПУСК 24. – МАРІУПОЛЬ, 2021. – С. 107-115.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх