Наукові спрямування

Дослідження первинних перетворювачів інформаційно-вимірювальних систем просторової орієнтації об’єктів, які спрямовані на розробку інформаційно-вимірювальних систем на основі магніточутливих первинних перетворювачів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Лукашук
Ганна
Олександрівна

Дисципліни

Моделювання та оптимізація систем керування

Теорія автоматичного керування

Основи стандартизації та сертифікації

Обробка результатів вимірювання

Електротехнічні та конструкційні матеріали

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 393 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-08, вн. 4-08

E-mail

lukashuk.hanna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2006 році закінчила з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 2009 року по 2012 рік навчалася в аспірантурі ПДАБА за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2001 по 2006 рік студентка Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У 2005 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (2005 р.) та диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» (2006 р.). У період з 2009 по 2012 рік аспірантка денної форми навчання за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти». З січня 2013 року працює на кафедрі «Інформаційно-вимірювальних технологій та систем» на посаді асистента. Є автором більше 25 наукових праць. Має 5 патентів України на корисну модель. Розроблені методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять та курсового проекту з дисциплін, які викладає.

Публікації

1. Патент на корисну модель 81112 України, МПК7 G 01 R 33/00. Ферозонд / Ковшов Г.М., Рижков І.В., Лукашук Г.О., Фадєєва О.В., заявник та патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 201213799; заявл. 03.12.12; опубл. 25.06.2013 , Бюл. № 12.

2. Лукашук А.А. Датчик азимута с феррозондовым преобразователем на основе тонких пленок / Лукашук А.А., Садовникова А.В. / Сучасні інформаційні технології 2014 (МІТ-2014): Матеріали четвертої Міжнародної конф. студ. і молод. науковців, Одеса 22-26 квітня 2014 р.; Міністерство освіти і науки України; ВНЗ «Одеський національний політехнічній університет». – Одеса: ТЕС, 2014. – С. 62-63.

3. Лукашук Г.О. Похибки інклінометричних інформаційно-вимірювальних систем орієнтації / А.А. Лукашук, Г.Н. Ковшов / (тези доповідей ХІІ Міжнародної конф. “Контроль і управління в складних системах – 2014”) [Електронний ресурс] / Перспективні методи і технічні засоби систем контролю і управління. – Вінниця, 2014. – С.67. – Режим доступу: http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2010/materials/subsection_2.1.pdf.

4. Лукашук А.А.. Повышение точности информационно-измерительных инклинометрических систем / Г. Н. Ковшов, Л. А. Лукашук, С. Н. Косячевская // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – 2016. – Вып. 86. – С. 49-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmcs_2016_86_10.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх