Наукові спрямування

Здоров’язберігаючи технології в процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. Психомоторний розвиток.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Лахно
Олена
Генадіївна

Дисципліни

Фізичне виховання (спеціалізація баскетбол)

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, спортивний комплекс

Телефон:

вн. 3-78; міськ. 46-50-75

E-mail

lakhno.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2013р – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за темою: «Інноваційні технології розвитку психомоторних здібностей у фізичному вихованні дітей 2-го – 5-го років життя» за спеціальністю: 24.00.02. «фізичне виховання різних верств населення» 2016 – присвоено вчене звання доцента кафедри фізичного виховання і спорту

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 14/05/2020


Країна: Україна Чернігів

Назва події:

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації»


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2020


Країна: Great Britain Liverpool

Назва події:

5th International scientific and practical conference: «Scientific achievements of modern society».


foto_qualification

Дата проходження: 17/12/2019


Країна: Україна Київ

Назва події:

Міжнародна науково-практична конференція: «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства»


Трудова діяльність

2001-2005 – студентка Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С. Сковороди, факультет фізичного виховання 2005 - 2007 – вчитель фізичної культури зоош №45 м. Дніпропетровськ 2007-2010 –аспірантка Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту 2007 - 2013 – викладач кафедри спортивних ігор Дніпропетровського державного інституту фізичного виховання і спорту. 2013 – 2015 – і по теперішній час викладач кафедри фізичного виховання і спорту Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. З 2015 – і по теперішній час доцент кафедри фізичного виховання і спорту Придніпровської державної академії будівництва і архітектури.

Публікації

1. Воробьёва В.А. Сравнительная характеристика структуры подготовленности студентов-баскетболистов технических и гуманитарных вузов / В.А. Воробьева, Е.В. Церковная, Е.Г. Лахно // Актуальні проблеми фізкультурної осввіти: Матеріали ІІ електронної конференції (18 травня 2006 року. м. Харків) / ХНПУ. – Харків: «ОВС», 2006.С.19-20. Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні та аналізі досліджень, написанні вступу, основної частини роботи, формулюванні висновків.

2. Воробьёва В.А. Результаты сравнительного анализа подготовленности студентов-баскетболистов технических и гуманитарных вузов / В.А. Воробьева, Е.В. Церковная, Е.Г. Лахно // Актуальні проблеми фізкультурної осввіти: Матеріали ІІ електронної конференції (18 травня 2006 року. м. Харків) / ХНПУ. – Харків: «ОВС», 2006.С.19-20. Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні та аналізі досліджень, написанні вступу, основної частини роботи, формулюванні висновків.

3. Козина Ж.Л. Підготовка захисників в баскетболі на основі закономірностей розвитку їх провідних якостей / Козина Ж.Л., Літовченко Д.О., Лахно О.Г. // Проблеми и перспективи развития спортивных игр и еденоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей IX международной конференции, 8-9 февраля 2013 года – Харьков-Белгород-Красноярск, 2013. – С.160-163.

4. Лахно О.Г. Авторська розробка тренувального пристрою для мікро-баскетболу “Розумне кільце” як засіб інтегрального психомоторного розвитку дітей другого – п’ятого років життя / Козина Ж.Л., Ягелло М., Лахно О.Г.// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ- ХДАДМ, 2012. – №12. – С. 70-75.

5. Козина Ж.Л. Підготовка захисників в баскетболі на основі закономірностей розвитку їх провідних якостей / Козина Ж.Л., Літовченко Д.О., Лахно О.Г. // Проблеми и перспективи развития спортивных игр и еденоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей IX международной конференции, 8-9 февраля 2013 года – Харьков-Белгород-Красноярск, 2013. – С.160-163.

6. Ильницкая А.С. Отношение студентов к возможностям применения современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физическому воспитанию / Ильницкая А.С., Козина Ж.Л., Ильницкая Л.В., Лахно О.Г // Физическое воспитание студентов: научный журнал под ред. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2014. – №2. – С.18-25

7. Лахно О.Г. Аналіз взаємозв’язку фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 3-го – 4-го та 4-го – 5-го років життя / О.Г.Лахно // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 18 (Том 1) – Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. – №18 – С.164-170

8. Лахно О.Г. Аналіз взаємозв’язку фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 2-го – 3-го та 3-го – 4-го років життя / О.Г.Лахно // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козібродський – Луцьк, 2014. – №3(27). – С.58-62

9. Kozina Zhanneta The applying of the concept of individualization in sport / Zhanneta Kozina, Olena Lakhno Irina Sobko, Tatyana Bazulyk // Journal of Physical Education and Sport. – 2015(2). – Art 27. – pp. 172 – 177.

10. Лахно О.Г. Оцінка ефективності інтегрального психомоторного розвитку для дітей 2-го – 4-го років життя / О.Г.Лахно // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в України досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – №1 – С.113-118

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх