Кафедра вищої математики була організована в 1930 р. Протягом 1930–1941 рр. її очолював професор Дніпропетровського гірничого інституту Н. П. Бєляєв (за сумісництвом), в 1941–1947 і 1951–1954 pp. — доц. М. Р. Фельдман, у 1947–1951 рp. — доц. С. К. Долгінов, у 1954–1970 рр. — доц. Ю. Я. Доронін, у 1970–1986 рр. — проф. В. Т. Кондурарь. З 1986 р. кафедрою завідує д.ф.м.-н., проф. В. А. Тичинін.

Штат кафедри спочатку складався з восьми викладачів: завідувача кафедри, проф. Н. П. Бєляєва, доц. М. Е. Огієвецького і асистентів Е. Е, Долгінова, Ю. Я. Дороніна, В. Н. Долодаренко, Е. С. Степанова, Д. Н. Усенко, Г. І. Булаха. В 1932–1933 рр. у штаті кафедри була затверджена ще одна посада доцента, на яку перейшов працювати Е. Е. Долгінов, а на посаду асистента був прийнятий Г. Н. Савін (надалі — академік АН УРСР, член Президії академії).

Перші роки після створення основна увага в роботі кафедри зосереджувалася на з’ясуванні низки питань організаційного та навчально-методичного характеру (методика проведення занять зі студентами, зміст і методи самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів). Упродовж 1934–1941 рр. викладачі кафедри залучалися до виконання НДР, які проводилися за двома основними напрямами: «Чисельні методи математичного аналізу (обробка результатів спостережень)» (проф. Н. П. Бєляєв), «Застосування теорії аналітичних функцій і задача теорії пружності» (ас. Г. Н. Савін).

У роки війни інститут був евакуйований у м. Новосибірськ. У ці й перші післявоєнні часи обсяг навчальної роботи кафедри було значно зменшено. У зв’язку з відходом студентів і викладачів на фронт, штат інституту скоротився в кілька разів. Тому було організовано об’єднану кафедру вищої математики й теоретичної механіки. Завідував нею доц. М. Р. Фельдман. Напрям наукових розробок на кафедрі головним чином стосувався розв’язання задач теорії пружності.

З 1954 р. інтенсивно збільшувалася кількість навчальної роботи кафедри. Зважаючи на це, значно розширювався штат кафедри. В 1954 р. кафедра вищої математики була відокремлена від кафедри теоретичної механіки. З 1954 по 1970 р. кафедрою завідував доц. Ю.  Я. Доронін. На кафедрі в цей час працювали доценти Е. А. Матисіна, В. С. Паліївець, старші викладачі В. П. Бугаєць (з 1973 р. — доц.), Р. Г. Бондар, М. Л. Видра, асистенти В. І. Кобзарєв, Ю. І. Біляєва, А. Я. Серпінська, В. Я. Капінус, А. Л. Колісниченко, Л. С. Троїцька, Л. Й. Бойко, В. С. Іскра.

В 1970 р. на посаду завідувача кафедри було призначено проф. В. Т. Кондураря. Також на кафедрі свою роботу розпочали: проф. Т. Я. Загорський,

доц. С. В. Баєв, ст. викл. Л. К. Білан, асистенти В. К. Журакова, Н. І. Гамарнік, Д. Д. Приймак, І. О. Рижикова, О. В. Чиннік, Р. О. Ракша, викл. І. А. Біжанова. В ці роки активно розвивалася науково-дослідна робота, зокрема за такими напрямами:

  1. «Теорія функцій» (доц. Ю. Я. Доронін, доц. Н. Н. Павловський, ас. В. П. Бугаєць, ас. В. К. Шаламов, ас. Л. Й. Бойко).
  2. «Теорія й методи розв’язання диференціальних рівнянь» (проф. В. Т. Кондурарь, проф. Т. Я. Загорський, доц. Є. А. Матисіна, доц. С. В. Баєв, ст. викл. Л. К. Білан, ас. В. І. Кобзарєв, ас. В. С. Іскра).

Поза цими напрямами проводилися дослідження з деяких питань неевклідової геометрії (ст. викл. М. Л. Видра), теорії міри й теорії інтеграла (доц. Б. С. Палієвець), теорії динамічного програмування (ас. А. Л. Колісниченко).

Аспірантуру, яка відкрилася на кафедрі, закінчили молоді викладачі Н. І. Гамарник, Л. С. Троїцька та Л. Ю. Хорсева. До НДР активно залучалися і студенти. Результати їхніх наукових досліджень у 80-ті рр. одержали високу оцінку на республіканських конкурсах студентських наукових праць і були визнані гідними дипломів ІІ та Ш ступенів. Деякі зі студентських досліджень публікувалися в пресі.

В 70-ті рр. на кафедрі почали працювати доц. І. В. Андріанов і доц. Ю. В. Міхлін. Їхні наукові дослідження концентрувалися навколо проблем динаміки та міцності конструкцій, у тому числі й будівельних.

Проф. І. В. Андріанов сформував власну наукову школу. За період 1977–1997 рр. ним підготовлено більше ніж 15 кандидатів наук, під його керівництвом співробітником Дніпропетровського державного університету  А. М. Пасічником захищена докторська дисертація. Докторську дисертацію захистив і Ю. В. Міхлін.

 

В 1979 р. на кафедру був прийнятий ас. В. А. Тичинін. Його наукова праця пов’язана з дослідженням нелокальних симетрій та інтегруванням нелінійних диференціальних рівнянь математичної фізики. В 1994 р. за цими дослідженнями в Інституті математики НАН України науковець захистив докторську дисертацію.

У 80-ті рр. викладачами кафедри були: О. І. Шакалова, В. І. Піскунов, В. М. Гаврилкін, С. В. Бабіч, Т. В.Ткачова, М. Ф. Мормуль, Н. С.Буланова, О. А. Дисковський, І. М. Долгова, Л. В. Фролова, які з часом стали доцентами. В 1995 р. штат кафедри нараховував 27 одиниць. У 1986 р. завідувачем кафедри був доц. В. А. Тичинін. У 80–90-ті рр. на кафедрі працювали асистенти Р. А. Ракша та П. Д. Білоконь, пізніше — асистенти О. Д. Синько, О. І. Прудько, Т. Є. Романенко, доц. О. О. Левкович.

У період реформування вищої школи в Україні штат кафедри скоротився до 17 одиниць. В 1997 р. проф. І. В. Андріанов звільнився у зв’язку з переїздом до Німеччини, а проф. Ю. В. Міхлін перейшов у Дніпропетровський державний університет.

Багато аспірантів і молодих викладачів академії пройшли ґрунтовну школу науково-дослідної роботи на кафедрі вищої математики. Значну роль у залученні студентів до такої праці відіграв і математичний гурток, який понад 25 років очолював доц. В. П. Бугаєць.

У 2000–2001 н. р. у штаті кафедри працювало 20 викладачів. Доценти С. В. Баєв і Л. Ю. Хорсева продовжували мовну підготовку на кафедрі іноземних мов (вивчали англійську мову без відриву від основної роботи). В 2002–2003 н. р. С. В. Баєв, захистивши докторську дисертацію, став професором кафедри. На кафедру в цей період прийшли працювати асистенти Г. С. Кочубей, Л. В. Паламарчук і Н. С. Ткачук. У 2002–2003 н. р. проф. С. В. Баєв і доц. Л. Ю. Хорсева розпочали читання лекцій і проведення практичних занять англійською мовою для студентів спеціальності «Прикладне матеріалознавство». Доц. А. Л. Колісниченко з 2004–2005 н. р. проводив заняття французькою мовою в одній із груп факультету ПЦБ. У 2006 р. в англо-український проект введено спеціальність «Міжнародна економіка».

Навчальні заняття (лекційні, практичні, індивідуальні) за курсом вищої математики проводилися згідно з затвердженими робочими програмами, складеними на основі Освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів. Для кожної спеціальності та з кожної дисципліни складені технологічні карти. Оновлені всі робочі програми курсів, які читалися на кафедрі.

Згідно з Наказом № 145 від 11 квітня 2005 р., 2005–2006 н. р. для всіх студентів І курсу став роком навчання за кредитно-модульною системою. Були розроблені й затверджені на засіданні кафедри «Критерії оцінок» для проведення контролю знань студентів на І курсі (для всіх спеціальностей). У цьому навчальному після закінчення університету на кафедру прийшли працювати З. Ю. Форменко і О. В. Петрова, а роком пізніше — О. М. Тертишник і К. В. Аза. Завершилася робота над методичними матеріалами для дистанційного навчання за всіма спеціальностями (В. А. Тичинін, І. М. Долгова).

У 2007–2008 н. р. на кафедру прийняті доц. А. М. Ткаченко та ас. О. В. Петрова, а двома роками пізніше  — ас. О. М. Тертишник, які успішно склали кандидатські екзамени з філософії та іноземної мови й вступили до заочної аспірантури (науковий керівник —  проф. В. А. Тичинін).

На кафедрі вже багато років здійснюються дослідження за кафедральною науковою темою «Розробка методів розв’язання й дослідження деяких задач математичної й технічної фізики» (керівник — д.ф.-м.н., проф. В. А. Тичинін).

Варто відзначити такі праці:

  1. «Розвиток і застосування методу змінного масштабу» (проф. С. В. Баєв).
  2. «Нелокальні симетрії й розв’язання рівнянь нелінійної математичної фізики» (проф. В. А. Тичинін).

В 2007–2009 рр. на кафедрі виконувалася держбюджетна НДР  «Аналітичні методи інтегрування і дослідження нелінійних математичних моделей  прикладних задач» (проф. В. А. Тичинін, проф. С. В. Баєв, ас. О. В. Петрова). Кафедра підтримує наукові зв’язки з Польщею (Інститут фундаментальних технологічних досліджень ПАН, Варшавський політехнічний університет) у межах щорічного Українсько-Польського семінару, з Інститутом математики НАН України.

В 2009–2010 н. р. на кафедрі викладався курс вищої математики, що включав аналітичну геометрію, елементи вищої алгебри та математичний аналіз; і спеціальні курси: «Рівняння математичної фізики», «ТФКЗ (аналітичні функції)», «Операційне числення», «Основи системного аналізу», «Основи математичного моделювання», «Теорія систем і системний аналіз (для економістів)», «Теорія ймовірностей», «Математична  статистика», «Методи оптимізації при розв’язуванні інженерних задач», «Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ».

У цей період, згідно з рекомендаціями Ради кураторів академії, зі студентами проводилася виховна робота в прикріплених групах під керівництвом відповідального від деканату ПЦБ і проректора з виховної роботи. Кафедра бере участь у проведенні професійно-орієнтаційної роботи серед молоді, роботі приймальної комісії.

В період з 2010 по 2017 р. інтенсивно відбувалося поступове скорочення навчального навантаження і, відповідно, штату професорсько-викладацького складу. Тим не менш, у 2011–2012 н. р. на кафедру був прийнятий ас. М. М. Осипчук. Сьогодні штат кафедри налічує 12 осіб. На кафедрі вищої математики розроблялася кафедральна тема «Розробка методів розв’язання та дослідження деяких задач математичної і технічної фізики» у межах таких напрямів:

  1. «Нелокальні симетрії та інтегрування диференціальних рівнянь нелінійної математичної фізики» (д.ф.-м.н., проф. В. А. Тичинін).
  2. «Розвиток методу змінного масштабу в будівельній механікі» (д.т.н., проф. С. В. Баєв).
  3. «Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень» (к.т.н., доц. О. І. Прудько).

Держбюджетною темою стали «Аналітичні методи інтегрування і дослідження нелінійних математичних моделей  прикладних задач» (науковий керівник — д.ф.-м.н., проф. В. А. Тичинін).

?>
вверх