ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Впровадженням і розвитком дисциплін та напрямків наукових досліджень архітектурного середовища та його реконструкції викладачі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту розпочали займатися після визволення Дніпропетровська у жовтні 1943 р., коли колектив інституту повернувся після евакуації у рідне місто. Викладачі і студенти одночасно проводили навчання і працювали над відбудовою приміщень інституту і міста в цілому.

Першим фаховим дослідником архітектурно-містобудівних особливостей м. Дніпропетровська був доцент І.А. Бурлаков, який з 1948 р. по 1953 р. завідував кафедрою архітектури і очолював перші вишукувальні роботи з дослідження історичних архітектурних об’єктів які вціліли після другої світової війни на теренах міста. На основі проведених натурних досліджень і зібраної джерельної бази І.А.Бурлаков захистив в 1952 р. дисертацію «Памятники зодчества г. Днепропетровска» (Полтавський інститут інженерів сільськогосподарського будівництва Міністерства Вищої Освіти), в якій вперше було розглянуто історичний процес формування міста, вказано перелік зодчих, які працювали в Катеринославі і залишили по собі помітну спадщину, проаналізовано і доведено архітектурно-містобудівну цінність низки архітектурних об’єктів, складено проект реставрації для колишнього палацу Г.Потьомкіна. Результати першого досвіду використовувались в подальших практичних і теоретичних розробках.

Під час відновлення міста викладачі кафедри архітектури активно співпрацювали з підприємствами міста, виконували консультації й експертні висновки з питань реконструкції міських об’єктів. В 1949 р. було завершено роботу над генеральним планом міста, який став головним документом для подальшого будівництва та реконструкції Дніпропетровська. Викладацький колектив на поч. 1950-х рр. значно розширився за рахунок залучення архітекторів-практиків, які безпосередньо приймали участь у створенні нового архітектурного обличчя міста – О.Б. Петров, В.Є. Горбоносов, І.Б. Мигай.

Найбільш вагомим досягненням викладачів-практикуючих архітекторів була участь у реконструкції головного проспекту міста. Саме будівлі зведені в 1950-х рр., які створюють обличчя проспекту викликали зацікавлення відомих дослідників зі столичних інституцій. Відомий учений О.О. Швидковський в 1955 р. захистив дисертацію «Некоторые вопросы архитектурно-планировочного решения главных улиц в крупных городах СССР (на примере главных улиц Киева, Минска и Днепропетровска)» (Академія архітектури СРСР, Науково-дослідний інститут містобудування, м. Москва), в якій окремий розділ присвятив проспекту і особливостям його реконструкції. Глибокий аналіз і критичні зауваження відомого фахівця було враховано в подальших розробках наукових тем і в проектній діяльності. А.В. Баранський – викладач кафедри архітектури, один з авторів проекту реконструкції (разом з С.П.Глушковим, та наук. кер. – академіком Є.І.Катоніним) колишнього Потьомкінського палацу (сучасний Палац культури студентів у парку ім. Т.Г. Шевченка) та І.Б. Мигай – один з авторів реконструкції меморіального кладовища на Жовтневій площі, працювали на профільній випускній кафедрі, яку очолював О.Б. Петров (1968-1979).

У 1967 р., в процесі створення архітектурного факультету, від кафедри архітектури відокремилася кафедра архітектурного проектування, а ще через 2 роки – кафедра історії, теорії архітектури й архітектурної графіки (ІТА).

В основу кафедри ІТА (з 1967 р. зав. кафедри доц. І.Б. Мигай, потім проф. Г.І. Луста) було покладено дві навчальні програми кафедр «Архітектурного проектування» (з дисциплінами: «Основи архітектурного проектування», «Архітектурна графіка», «Архітектурна композиція», «Історія мистецтв, історія і теорія архітектури та архітектурного проектування») і «Малюнку» (з дисциплінами: «Малюнок», «Живопис», «Скульптура», «Колористика»).

В 1970-1980-х рр. почався рух формування пам’яткоохоронної сфери в історичних населених пунктах країни. Поступово наукові розробки з реконструкції міського середовища в історичних поселеннях, акцентували увагу на питаннях ідентичності, історичної пам’яті, руху “participation” – співучасті, причетності мешканців до питань збереження і коректності реконструкції середовища. На хвилі нових тенденцій розвитку громадського відношення, протесту проти політики тотальної забудови центрів міст однотипними типовими будівлями, актуальним завданням стає ретельне вивчення збереженої спадщини і підготовки фахівців-архітекторів нового бачення. В 1982 р. С.Б. Ревський – випускник кафедри, захистив дисертацію «Историко-архитектурное развитие г. Днепропетровска и основные принципы выделения зон охраны (Всесоюзний науково-дослідний інститут мистецтвознавства Міністерства культури СРСР). З 1985 по 2000 р. доц., канд. мистецтвознавства С.Б. Ревський очолював кафедру ІТА. Колектив викладачів кафедри (М.І.Ільменська, І.В. Кузнєцова, С.І. Подолинний, Т.М. Товстик, О.С. Шило) виконав значну роботу з інвентаризації історичних архітектурних об’єктів центральної частини м. Дніпропетровська (кол. Катеринослав). Розробкою індивідуальних учбових програм, завдань на проектування, лекційних курсів займалися І.В. Кузнєцова, О.О. Славинська, О.Ю. Барсова, О.С. Коц. В 1990 р. було створено учбову проектно-творчу майстерню “Реконструкція”, в якій до 2000 р. відбувалося навчання студентів (в кількості 5-7 чол.). Організаційно-методичними питаннями, розробкою більшості програм, консультаціями у сфері архітектурного проектування займалася член НСА України доцент Т.М. Товстик. Дипломні проекти випускників майстерні отримували премії і дипломи на конкурсах різних рівнів. серед перших випускників – Г. Шрамов, С. Бевз, В. Вовкодав, К. Вишнев, О. Рябой, О. Романова, О. Україна і Л. Україна, І. Стародубцева, Д. Романов, О. Романова, О. Чікуров, К. Улізько, К. Тамінзарова, О. Журович, І. Мар’яновська. Випускниця майстерні 1999 р. Я.С. Захарова (викладач кафедри ДРАС Я.С. Куницька) закінчила аспірантуру в ХНУБА.

Наукова, навчальна і творча діяльність викладачів і студентів базувалася на спеціально розроблених програмах, формувалася в контексті низки напрямків: вивчення архітектурно-містобудівної спадщини, виявлення пам’яток архітектури і містобудування, вивчення теоретичних питань охорони і реставрації пам’яток. Актуальною залишалася тема «Реконструкції архітектурного середовища».

Кафедра «Дизайну архітектурного середовища» була сформована на основі рішення Ученої ради ПДАБА від 25.02.2003 р. і наказу ректора № 54 Академії від 3 березня 2003 р. (в той час В.І. Большаков) про розділення кафеди «Історії, теорії архітектури і архітектурної графіки» на дві – «Основ архітектури» (ОА) і «Дизайну архітектурного середовища» (ДАС). До новоствореного штату кафедри ДАС входили досвідчені викладачі архітектурного факультету академії і молоді кадри. Важливим завданням викладачів стала розробка необхідних учбових планів і програм з підготовки і випуску архітекторів-дизайнерів, методичного матеріалу, лекційних курсів, демонстраційних зібрань. Все це потрібно було зробити продовжуючи займатися учбовим процесом з самопідготовкою, виховними і громадськими навантаженнями, в тому числі виконувати творчу і наукову роботу.

В тому ж 2003 р. відбулася акредитація випускної кафедри ДАС Міністерством освіти і науки України. До першого складу викладачів кафедри входили: І.М. Гаврилов – завідуючий кафедрою, канд. архітектури, професор (заслужений архітектор України); В.С. Внуков – професор (заслужений архітектор РФСР, колишній головний архітектор міст Сочі і Дніпропетровська); В.С.Положій – доцент (колишній головний художник Дніпропетровська); Т.М. Товстик – доцент, заступник завідуючого кафедри; О.В. Сухих – доцент (кандидат техн. наук); В.Ю. Аксельрод – доцент (архітектор-практик); М.І. Ільменська – доцент; О.В. Бризгалова – старший викладач; О.О. Славінська – старший викладач; асистенти – Я.С. Куницька, Л.С. Остапенко, С.О. Кушнір (начальник відділу архітектури та містобудування Дніпропетровської ОДА), Т.С. Малиновська, В.М. Піхай,  О.Е.Крохмаль і О.Г. Болдирева. Також, І.М. Велікая – завідуюча лабораторією і Т.А. Угніченко – лаборант.

В червні 2003 р. відбувся перший випуск фахівців-архітекторів кафедри ДАС. Серед випускників: А. Баришок, М. Бут, А. Гарат, А. Дрей, О. Ликова, Н. Максименко, О. Огнева, О. Роженок, Н. Сментина, О.Таслицька, О.Хорошилова, О. Шевцова.

Становлення і розвиток кафедри відбувався за рахунок вивчення вітчизняного та закордонного досвіду, а також посилення кадрового потенціалу. В 2003-2005 роках до учбового процесу кафедри ДАС за сумісництвом були залучені досвідчені фахівці архітектурної галузі: В.М. Вадимов – доктор архітектури (головний архітектор м. Полтава), В.П. Мироненко – доктор архітектури (професор Харківського технічного університету будівництва та архітектури), В.І. Проскуряков – доктор архітектури (професор Національного університету «Львівська політехніка»), В.І. Тімохін – доктор архітектури (професор Київського національного університету будівництва та архітектури). З місцевого викладацького складу ПДАБА до роботи були залучені: Д.І. Ткач – професор (канд. техн. наук), а також в порядку сумісництва доценти – В.В. Воробйов (канд. архітектури), І.О. Гриманова (канд. архітектури). Періодично на кафедрі ДАС за сумісництвом працювали: О.П. Ковальчук (архітектор, кандидат архітектури), С.С. Полюшкін (архітектор, головний художник Дніпропетровська), старший викладач О.С. Шило, асистенти – О.І. Андреєва (архітектор), А.Б. Коновалова (архітектор, дизайнер меблів), С.О. Малейчик.

Викладачі кафедри ДАС (Д.І. Ткач, Т.М.Товстик, О.В. Бризгалова, О.О. Славінська, О.Е.Крохмаль і Т.С. Малиновська) проходили підвищення кваліфікації в Києві (КНУБА), Львові (НУ «Львівська політехніка»), Харкові (ХДАДМ), Страсбурзі (Франція), Москві (МАРХІ).

З початку 2000-х рр. викладачі кафедри приймали участь в міжнародній (українсько-французсько-бельгійській) науково-освітній програмі «TEMPUS». Під час проведених в контексті даної програми науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсів, зустрічей обговорювались і аналізувалися питання і проблеми у галузі реконструкції архітектурного середовища українських міст, зокрема м. Дніпропетровська, його окремих функціональних зон і конкретних планувальних складових. У Франції проходили стажування О.В. Бризгалова, О.Е. Крохмаль, Т.М. Товстик і Т.С. Малиновська.

Питанням реновації і реконструкції архітектурного середовища були присвячені зустрічі викладачів кафедри ДАС з колегами Познанського технічного університету і представниками управління архітектури цього міста (Польща).

З 2003 по 2013 р. на кафедрі ДАС було розроблено і затверджено низку тем науково-дослідних робот. Акценти в них робилися на дослідженні міського середовища, пошуках вирішення існуючих проблем поселень, розвитку і вдосконаленню навчального процесу, впровадженню передових інноваційним технологій в процес підготовки фахівців («Исследования преобразований и совершенствования архитектурной среды в населенных пунктах Днепропетровщины» (наук. кер. проф. І.М.Гаврилов), «Исследование развития и совершенствования процесса квалификационной подготовки архитекторов» (наук. кер. проф. І.М. Гаврилов, проф. Д.І. Ткач), «Системная теория обратных изображений и инновационная педагогическая технология ее внедрения в учебный процесс профессиональной подготовки архитекторов и дизайнеров» (проф. Д.І. Ткач)).

Значну кількість аспектів вказаних наукових тем було висвітлено в доповідях і повідомленнях, тезах і статтях на численних конференціях і в наукових збірниках. Інформація про виконану роботу кафедри була покладена в основу квартальних і щорічних наукових звітів.

За десять років існування кафедри ДАС кількість публікацій наукових і науково-популярних статей, тез доповідей сягнула більше 250. Викладачі разом із студентами прийняли участь в 95 науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів, в конкурсах архітектурних студентських проектів всіх рівней. Для дисциплін кафедри було виконано 34 методички, окремі розробки з виконання архітектурно-дизайнерських проектів студентами 3-6 курсів («Благоустройство и оборудование территорий» (доц. О.О. Славінська), «Реконструкция жилого двора» (доц. Т.М. Товстик, асист. Я.С. Куницька), «Интерьер жилой квартиры» (доц. О.О. Славинська), «Основы дизайна современного интерьера» (ст. викл. О.В. Бризгалова), «Основы и методы компьютерного моделирования» (асист. В.М. Піхай), «Методы натурного обследования» (проф. В.С. Внуков, асист. О.Е. Крохмаль) та інш.).

Тематика виконаних студентами під керівництвом викладачів кафедри курсових, бакалаврських, магістерських і робот фахівців різна як за різноманітністю, так і за ступенем складності. У більшості, територіальне розміщення об’єктів проектування зосереджено в адміністративних межах Дніпропетровської області і міста Дніпро, хоча з часом географія проектування постійно збільшувалася.

Низка проектів мала конкретне зацікавлення для обласних і міських органів управління як окремих «замовників» з метою пошуку варіантів адміністративних рішень («Спортивний готель на острові Зелений в м. Дніпропетровську» (арх. бакалавр Ковальчук Є., кер. доц. М.І. Ільменська), «Дизайн центру вітрильного спорту в м. Дніпропетровську» (арх. фах. Щєтініна Ю., кер. доц. О.О. Славінська), «Зоологічний музей в комплексі ДДУ в м. Дніпропетровську» (арх. фах. Черніченко Є., кер. В.М. Пихай)). Магістерські роботи також мають доволі широкий діапазон – від наукових творчих концептів («Концептуальна модель живого простору, збудована на принципах сценографії» (арх. маг. Агеєнко Н., кер. доц. Т.М. Товстик)) до конкретних вирішень проблем з адаптування для втілення («Модульно-блочна система адаптації загально-освітніх шкіл до потреб дітей-інвалідів (арх. маг. Сотнікова А., кер. проф. І.М. Гаврилов)).

Одним з важливіших аспектів процесу підготовки кадрів архітектурних спеціальностей є конкурси різних рівнів. Найбільш відповідальними, в яких кафедра постійно приймає участь, є щорічні розгляди-конкурси дипломних проектів архітектурних і художніх вузів України, які дозволяють оцінити рівень професійної підготовки випускників, з’ясувати недоліки і переваги, зробити відповідні висновки і прийняти необхідних заходів щодо вдосконалення методів навчання. Кафедра ДАС зі своїми студентами брала участь у багатьох конкурсах, показники якості проектів в значній мірі впливали на рейтинг Дніпропетровської архітектурної школи.

З 2003 по 2013 рік кафедрою було випущено 651 молодих кадрів архітекторів. Серед них, рівень «бакалавр» отримали – 367 чол., спеціалізацію «Дизайн архітектурного середовища» – рівню «спеціаліст» – 257 чол., рівню «магістр» – 27 чол.

На основі наказу ректора від 16.07.2013 р. № 269 з кафедри ДАС в 2013 р. було сформовано сектор дизайну архітектурного середовища  – структурний підрозділ кафедри «Архітектурного проектування та дизайну» (завідуючий кафедрою проф. І.М. Гаврилов, з 2015 по 2019 р. завідуючий кафедрою був доцент Г.У. Невгомонний). В складі сектору спеціалізації ДАС продовжували працювати доценти Т.М. Товстик (заступник завідувача ккафедри), В.Ю. Аксельрод, М.І. Ільменська, О.П. Ковальчук, О.О. Славінська; старші викладачі Я.С. Куницька і Л.С. Остапенко; асистенти А.С. Вербицька, О.Е. Крохмаль, Т.С. Малиновська, В.М. Піхай, А.В. Товстик, Т.О. Суворова. За сумісництвом на роботу до кафедри було запрошено відомого дослідника архітектури і містобудування українських поселень О.В.Харлана (канд. архітектури, старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень, завідуючий відділом дослідження та популяризації культурної спадщини південно-східного регіону Інституту культурної спадщини Міністерства культури України, м. Київ), С.С. Полюшкіна (архітектор, колишній головний художник м. Дніпропетровська).

За роки функціонування кафедри ДАС (сектору) тут були підготовлені кадри викладачів-науковців, більшість з яких і сьогодні працюють на кафедрі ДРАС і архітектурному факультеті ПДАБА, вдосконалюючи навчальний процес підготовки кваліфікованих кадрів всіх рівнів. Серед них кандидати архітектури С.В. Бодня (2010 р.), О.В. Харлан (2010 р.), А.О. Бородін (2013 р.), А.О. Сардикова (2014 р.), М.С. Успенський (2019 р.), канд. техн. наук К.С. Харченко (2008 р.), канд. наук з державного управління С.С. Полюшкін (2013 р.). Роботу над завершенням дисертацій продовжують Я.С. Куницька та ас. Т.О. Суворова.

Студенти кафедри (сектору) щороку приймали участь у традиційному конкурсі архітектурних проектів «Петровський залік», який присвячено пам’яті засновника архітектурного факультету інституту (ДІБІ) О.Б. Петрова

Активна участь викладачів кафедри (сектору ДАС) і студентів в різних науково-практичних конференціях, семінарах і конкурсах як вітчизняних так і міжнародних продовжувалася. За роки існування сектору ДАС було отримано 115 дипломів, з них – 4 Гран-прі, 78 – І ступеню, 6 – ІІ ступеню. Участь в щорічних оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів серед архітектурно-художніх шкіл України дозволила вибороти 95 дипломів, в т.ч. – 3 Гран-прі, 75 – І ступеню, 19 – ІІ ступеню. Високі результати забезпечили підвищення рейтингу архітектурного факультету Придніпровської академії. Серед кращих концептуальних і реальних архітектурних проектів сектору ДАС для Придніпровського регіону слід згадати: «Модульно-блочна система адаптації загальноосвітніх шкіл для потреб дітей-інвалідів» (студ. маг. А. Сотнікова, кер. проф. І.М. Гаврилов), «Принципи архітектурно-дизайнерського формування центрів Міністерства надзвичайних ситуацій» (ст. маг. Ю. Гудько, кер. проф. І.М. Гаврилов, проф. Д.І. Ткач), «Формування музейно-туристичного комплексу «Кодацька фортеця» (ст. маг. Ю.Лозовенко, кер. доц. Т.М. Товстик), «Моделювання архітектурного середовища методом метаболічного аналізу» (ст. маг. М.С. Успенський, кер. доц. Т.М. Товстик), «Інноваційні методи ревіталізації громадського рекреаційного середовища в м. Дніпропетровську» (ст. маг. А.Хомутовська, кер. канд. арх., доц. О.В. Харлан). Окрім значного списку концептуальних і реальних проектів сектору ДАС було виконано низку науково-дослідних робот і винаходів за участі співробітників інших кафедр академії, зокрема: «Розробка збірного синергетичного покриття автошляхів, злітно-посадкових смуг аеродромів, тротуарів і великих площ» (проф. Д.І. Ткач, І.М. Гаврилов, Ю.О.Кірічек; доц. В.В.Дем’яненко, І.Є.Качан; асистент А.Д. Кістол).

Окрім проектів на теренах м. Дніпра (“Принципи збереження ідентичності історично сформованого міського середовища” (ст. маг. Е. Коріневич, кер. ст. вик. Я.С. Куницька), “Дизайн-концепція реконструкції історичних кварталів в центральній частині м. Дніпропетровська” (ст. спец. І. Тарапатова, кер. ст. вик. Я.С. Куницька), “Концепція формування універсального видовищного простору на основі принципів трансформації” (ст. маг. В. Полюшкіна, кер. доц. О.П. Ковальчук), “Архітектурна модель школи майбутнього в аспектів розвитку дигитальних технологій” (ст. маг. Н. Коваль, кер. доц. О.П. Ковальчук), “Дизайн середовища рекреаційно-спортивного парку у Рибальській балці у м. Дніпропетровську” (ст. спец. К. Вандюк, кер. ст. вик. Я.С. Куницька) та інш.), низка проектів останніх років була виконана для населених пунктів Запорізької, Чернівецької і Донецької областей.

На кафедрі ДАС вчилися відомі на сьогодні фахівці у архітектурно-дизайнерському середовищі нашої країни і такі, що успішно працюють за кордоном: дизайнери К. Гайова, А. Гайова, архітектори М. Шалений, Ю. Заборовська, Т. Лозова, О. Валентиров, О. Грабовський, Ю. Войтенко, К. Кадуба, Ю. Сазоненко, Н. Капаруліна, А. Пахомова та інші.

На 2016-2020 рр. була запланована робота над науковою темою «Системний підхід до формування сучасного архітектурного середовища», яка б розвивала та поглиблювала наукові розробки попередніх років.

На підставі рішення Вченої Ради академії від 04 липня 2019 р. “Про розділ кафедри “Архітектурного проектування” було створено кафедри “Дизайну та реконструкції архітектурного середовища” (завідуючий кафедрою доц., канд. арх. О.В. Харлан) і “Архітектурного проектування та містобудування” (завідуючий кафедрою доц., канд. техн. наук Г.У. Невгомонний).

Викладачі кафедри ДРАС приймають участь в роботі низки громадських організацій, державних установ різного рівня, зокрема: Український національний комітет ICOMOS, Міністерство культури України, Дніпропетровська обласна архітектурно-містобудівна рада при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації, Запорізька обласна консультативна рада з питань охорони історико-культурних цінностей, Дніпропетровська обласна організація Національної спілки архітекторів України, Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Українська академія архітектури, Регіональна спілка письменників Придніпров’я та інш. Підтримують ділові та творчі контакти з ведучими науково-дослідними та навчальними закладами України архітектурно-художнього і дизайнерського профілю, а також окремими закордонними вузами Франції і Польші.

Виникнення, становлення і робота кафедри «Дизайну та реконструкції архітектурного середовища» (ДРАС) у складі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури підтверджує правильність прогресивних методів і підходів, які націлені на вдосконалення системи архітектурної освіти і підготовки архітекторів-дизайнерів з врахуванням сучасних досягнень в організаційно-педагогічній, методичній, творчій і науковій роботі. На кафедрі тісно переплетені учбовий процес з творчим змістом практичної діяльності викладачів і студентів, а також з основними напрямками в науковій сфері. Ці фактори забезпечують високі досягнення кафедри ДРАС на конкурсах, конференціях, науковій діяльності і підвищенні рейтингу архітектурного факультету ПДАБА в Україні і за її межами. Як доказ – входження до п’ятірки перших вишів України в міжнародний проект SEHUP в рамках програми TEMPUS (2012-2015 рр.).

 

Завідуючі кафедрою різних років

(фото) І. М. Гаврилов кандидат архітектури, профессор

(фото) Г.У. Невгомонний, кандидат технічних наук, доцент

(фото) О.В. Харлан, кандидат архітектури, доцент

(фото) Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. Я. С. Куницька, доц. Т. М. Товстик, проф. І. М. Гаврилов, доц. М. І. Ільменська, ас. О. Е. Крохмаль; другий ряд: доц. С. В. Бодня, доц. О. О. Славінська, ас. Т. С. Малиновська, ас. Г. С. Вербицька, доц. К. С. Харченко, доц. О. В. Харлан; третій ряд: доц. А. О. Бородін, ас. В. М. Піхай, лаб. Т. А. Угниченко, зав. лаб. І. М. Велікая, доц. В. Ю. Аксельрод, доц. С. С. Полюшкін

?>
вверх