Наукові спрямування

Управління фінансами та активами підприємства, управління фінансовими ризиками.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Грабовський
Ігор
Сергійович

Дисципліни

Фінансовий менеджмент

Проектний аналіз

Управління фінансової санації

Фінанси

Фінансове планування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-803
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

hrabovskyi.ihor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" на тему: «Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчив у 1997 р. Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю “Економіка підприємства”. З грудня 1997 по листопад 2000 року – аспірант з відривом від виробництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З грудня 2000 по листопад 2002 рік – асистент кафедри організації та планування будівництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З листопада 2002 по січень 2003 рік – асистент кафедри планування і організації виробництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З січня 2003 по березень 2003 рік – асистент кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З березня 2003 у по січень 2004рок – старший викладач кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З лютого 2004 року і по теперішній час працює доцентом кафедри «Фінанси і маркетинг».

Публікації

1. Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 46. — № 3. — С. 155-170. — (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти).

2. Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2015. – № 58. – С. 38–43.

3. Методичні засади формування зони фінансової стабільності // Економічний простір: збірник наукових праць. – №103. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С.215-226.

4. Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства // Економіка та держава. – №1 – 2016. – С.64 – 70.

5. Вплив ефективності управління оборотними активами підприємства на його фінансову стійкість [Електронний ресурс] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua.

6. Сучасний стан та проблеми економічного розвитку України // Науковий потенціал сучасної економічної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м. Тернопіль, 27 квітня 2016р.). – Тернопіль. – 2016. – с.75-77.

7. Зовнішній державний фінансовий контроль місцевих бюджетів: доцільність і правові колізії // Створення сильної економіки країни: Проблеми та перспективи розвитку: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 27 квітня 2016р.). – Тернопіль. – 2016. с.86-88.

8. Побудова алгоритму реалізації процесу управління конкурентоспроможністю підприємства фармацевтичної галузі // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – Ч. 1. – с.102-104.

9. Методологічні засади побудови системи управління сучасним підприємством на принципах проект [Електронний ресурс] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 3 (0).

10. Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29-30 вересня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – Ч. 1. – С. 120-122.

більше

Публікації для ознайомлення

Вплив ефективності управління оборотними активами підприємства на його фінансову стійкість


Методологічні засади побудови системи управління сучасним підприємством на принципах проект менеджменту


Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства


Механізми управління ризиками в інвестиційній діяльності


Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості


Механізм управління заборгованістю на підприємствах теплопостачання


?>
вверх