Наукові спрямування

Дослідження в галузі прогнозування криз та розробки заходів антикризового менеджменту, оптимізації управління підприємствами. Дослідження механізмів фінансового контролінгу, маркетингової та інноваційної діяльності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень C1

Німецька моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Галушко
Олена
Ігорівна

Дисципліни

Фінансовий ринок

Фінансовий контролінг

Стратегічний маркетинг

Маркетинг-менеджмент

Інноваційна діяльність підприємства

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В803 (восьмий поверх)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

galushko.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Відповідальна за наукову роботу кафедри фінансів і маркетингу та наукову роботу зі студентами. В 2003р. отримала IV премію за наукову роботу на щорічній академічній конференції EERC. У 2008р. наукова робота була представлена на міжнародному симпозіумі Uddevalla. Тричі нагороджена грамотами та подяками ректора ПДАБА за активне сприяння розвитку студентської науки, двічі нагороджена преміями за керівництво науковою роботою студентів, які здобули перемогу у щорічному конкурсі на кращу науково-практичну розробку «Інтелект. Творчість. Успіх». Є відповідальним виконавцем наступних наукових тем кафедри фінансів і маркетингу: «Модернізація і кооперація регіонів та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності» (2016 – 2020 р.р., № Держреєстрації 0116U006423); «Розробка механізмів фінансово-економічного управління підприємствами» (2010-2015); «Розробка системи управління підприємствами на основі фінансового планування та контролінгу» (2005-2010, № Держреєстрації 0106U006610). А також виконавцем наукової теми «Удосконалення механізму управління підприємством на основі прогнозування і планування його фінансового стану» (2003-2005 рр., № Держреєстрації 07U001033) та держбюджетної теми «Удосконалення механізму управління підприємствами на основі фінансового планування та контролінгу» (2007-2009рр., № Держреєстрації 0106U006610). Є автором методики діагностики та оптимізації системи управління промисловим підприємством.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1999 закінчила Державну металургійну академію України, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства». Також отримала паралельно другу вищу освіту на гуманітарному факультеті ДМетАУ за спеціальностями «Англійська мова», «Німецька мова» (кваліфікація «Перекладач англійської та німецької мови») та «Політологія» (кваліфікація «Політолог»). В 1997р. пройшла стажування у Гірничій Академії м.Фрайберг (Німеччина). В 2003 році закінчила аспірантуру ПДАБА за спеціальністю «Економіка, організація та управління підприємством», завершує роботу над кандидатською дисертацією. Працює у ПДАБА з 2003р. на посаді асистента, з 2008р. – на посаді старшого викладача кафедри фінансів і маркетингу. Багаторазово проходила підвищення кваліфікації, навчалась за міжнародними програми CIPE, SIDA, GIZ, University of Stanford, отримала дипломи і сертифікати. Окрім викладання з 2000р. займається консалтинговою діяльністю. З 2010р. є членом експертної ради міжнародного конкурсу на кращу інноваційну розробку «Innovation Breakthrough», з 2018р.є членом журі конкурсу «Green Chamber Award». Займається розробкою і впровадженням інноваційних методів навчання, опублікувала 16 наукових робіт з педагогіки, дидактики, освітніх інновацій. У 2017р. брала участь в пілотному проекті економічного факультету ПДАБА «Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства», нагороджена дипломом. Проводить інтерактивні ділові ігри для студентів і школярів Малої академії наук в межах спільного проекту ПДАБА та МАН «Відкритий економічний простір». Є членом організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси».

Публікації

За період 1999-2018 рр  опублікувала 82 науково-практичних роботи (статті у наукометричних базах Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, тези доповідей, методичні вказівки) та 1 колективну монографію, зокрема:

1. Галушко О.І. Методологічні аспекти прогнозування криз та попередкризових ситуацій  на  підприємствах // Розвиток економіки України: трансформації та інновації : кол. моногр. / За заг. ред. О. Л. Гальцової        Запоріжжя : Вид.дім «Гельветика», 2017. – Т.1. – 324 с. (с.142-160). ISBN 978-966-916-305-9, УДК330.34(477), ББК 65.9 (4Укр) 011

2. Галушко О.І. Економічні  та  технологічні  аспекти  формування оптимального парку  локомотивів  в  умовах  кризи // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: Вид-во УкрДУЗТ, 2017. – №57. – с.82-90. (розміщено у системах Google Scholar, Index Copernicus)

3. Галушко О.І. Актуальні питання тарифного  регулювання  тяги  та вартості життєвого циклу локомотиву // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: Вид-во УкрДУЗТ, 2017. – №58. – с.75-86. (розміщено у системах Google Scholar, Index Copernicus)

4. Galushko O.I. Actual  problems  the  renewal  of  traction  rolling  stock  in  crisis  conditions // Дев’ятнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної  науково-практичной  інтернет-конференції (29 червня 2017р.). – Львів: Наукова спільнота, 2017. – с. 3-5.  (розміщено у системі РІНЦ/RSCI)

5. Черкас В.О., Галушко О.І. Контролінг як шлях підвищення ефективності «зелених» проектів // Двадцять треті економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної  науково-практичной  інтернет-конференції (21 грудня 2017р.). – Львів: Наукова спільнота, 2017. – с. 30-31. (розміщено у системі РІНЦ/RSCI)

6. Шеремет В., Галушко О.І. Аналіз життєвого циклу продукту як інструмент мінімізації ризиків банкрутства // Двадцять треті економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної  науково-практичной  інтернет-конференції (21 грудня 2017р.). – Львів: Наукова спільнота, 2017. – с. 32-33.  (розміщено у системі РІНЦ/RSCI)

7. Павленко Л., Галушко О.І. Маркетингове та фінансове управління портфелем бізнесів фірми // Двадцять треті економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної  науково-практичной  інтернет-конференції (21 грудня 2017р.). – Львів: Наукова спільнота, 2017. – с. 15-16. (розміщено у системі РІНЦ/RSCI)

8. Арлюкова К.В., Галушко О.І., Іванов С.В. Вплив демографічної ситуації та міграції на розвиток та модернізацію регіонів // Актуальні питання наукових досліджень. – Т1. – Київ, НВЦ «Думка», 2016. – с.21-24.

9. Гревцева М.Ю., Галушко О.І. Оптимізація витрат торгівельного підприємства // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. –  с.407-409.

10. Galushko O.I., Schepetkova A.S., Dyrda Y.A. Problems  of  human  resources  strategy and  policy  at  Ukrainian  enterprises // Зб. тез доповідей Міжнародної  науково-практичной  інтернет-конференції  «Тринадцяті економіко-правові дискусії» (м.Львів, 28 червня 2016р.). – Львів: МІК “Наукова спільнота”, 2016. – с.3-5. (розміщено у системі РІНЦ)

більше

Публікації для ознайомлення

Підвищення креативного потенціалу студентів за допомогою аудиторної навчально-дослідницької роботи


Perspectives of Ukrainian Mechanical Engineering Development


Венчурне інвестування як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі


Економічні та технологічні аспекти формування оптимального парку локомотивів в умовах кризи


Актуальні питання тарифного регулювання тяги та вартості життєвого циклу локомотиву


?>
вверх