Наукові спрямування

Економіка підприємств будівельної галузі, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Основний напрямок наукових досліджень – організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки та підвищення ефективності діяльності підприємства

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор економічних наук, доцент

Фісуненко
Павло
Анатолійович

Дисципліни

Економіка підприємства

Забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності

Інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал суб'єктів господарювання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

fisunenko.pavlo@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1999 році закінчив економічний факультет ПДАБА за фахом економіст (спеціальність – економіка підприємства) і отримав диплом з відзнакою. У 1999 році вступив до аспірантури ПДАБА за спеціальністю економіка будівництва. У 2006 р. в Харківській національній академії міського господарства захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва, науковий керівник – д.е.н., професор Драгун Леонід Миколайович. Тема дисертаційної роботи – «Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства». Маю 112 науково-педагогічних праць, з них 3 навчальних посібники (2 - з грифом МОНУ), 2 монографії, 55 наукових статей. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради ПДАБА з захисту кандидатських дисертації зі спеціальностей 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 08.00.04 – економіка і управління підприємствами та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Виконавець наукової роботи кафедри на тему : "Вдосконалення обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами". Член Вченої ради ПДАБА та голова Вченої ради економічного факультету. Заступник головного редактора електронного фахового видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515. Сайт http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С.Буднікова за цикл наукових робіт з проблем розробки кошторисно-договірної документації та оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 12/05/2022


Країна: Україна, місто Одеса

Назва події:

V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти"


foto_qualification

Дата проходження: 26/12/2020


Країна: Португалія, місто Лісабон

Назва події:

Сертифікат засвідчує , що Павло Фісуненко приймав участь у міжнародній науковій конференції на тему «Економічна безпека: держава, кластер, підприємство» (0,5 ECTS CREDIT )


foto_qualification

Дата проходження: 21/12/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

«Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у ПДАБА»


foto_qualification

Дата проходження: 04/11/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

«Використання додатків хмарного сервісу у дистанційному навчання»


foto_qualification

Дата проходження: 12/04/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Науково-педагогічний семінар «Шляхи підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних вищих закладів освіти


foto_qualification

Дата проходження: 24/05/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Науково-педагогічний семінар «Підвищення педагогічної компетентності – головна умова професіогенезу сучасного викладача


foto_qualification

Дата проходження: 04/04/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Науково-педагогічний семінар «Інноваційні підходи до підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої освіти


foto_qualification

Дата проходження: 06/06/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Курс освітнього лекторія «Економічний експрес», в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в регіонах


foto_qualification

Дата проходження: 06/06/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Посвідчення про вільне володіння держаною мовою. Реєстраційний номер посвідчення № 192-19 від 19.06.2019 безстрокове


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Very Verified: A course on Media Literacy / Курс з медіаграмотності / 7 академічних годин


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Семінар «Інтелектуальна власність, як важливий актив сучасного бізнесу. Шляхи набуття прав та їх захисту»


foto_qualification

Дата проходження: 21/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Export evolution Ukraine / Еволюція експорту в Україні 25 академічних годин


foto_qualification

Дата проходження: 13/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Курс освітнього лекторія «Економічний експрес», в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в регіонах - 3 академічні одини


Трудова діяльність

З 2001 року працюю в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2010 році затверджений у вченому званні доцента по кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства. З 2015 р. – декан економічного факультету.

Публікації

1. Фісуненко П.А. Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наук. праць. – 2013. – №48. – С. 48-55.

2. Нагорный В.В., Фисуненко П.А., Чайка Н.А., Шостак А.В. Оптимизация производственной мощности предприятия в условиях роста производственной программы // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 69. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 255 – 261.

3. Фісуненко П.А. Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки // Орловська Ю.В., Фісуненко П.А., Левченко В.Ф. / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т.1. – С. 248 – 252.

4. Фісуненко П.А., Кобець В.В. Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства // Економічний форум: наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк: Вид. від. ЛНТУ, 2013, № 3. – С. 132 – 137.

5. Фісуненко П.А., Літовченко С.В. Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 250 – 262.

6. Фісуненко П.А., Вовк М.С. Еколого-економічні виклики міжнародної конкурентоспроможності // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №78. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С.45-53.

7. Фісуненко П.А., Кочмар Н.В. Аналіз методик оцінки конкурентоспроможності підприємства // П.А. Фісуненко, Н.В. Кочмар / Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 174 – 181.

8. Фісуненко П. А. Аналіз методів оцінки вартості підприємства // П. А. Фісуненко, О. О. Климчук, О. В. Руденко / Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 167 – 174.

9. Фісуненко П.А. До питання визначення показників та критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств будіндустрії // С.М. Косячевська, П.А. Фісуненко, Н.М. Богданова / Економіка і організація управління : зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т. – Вінниця, 2014. – № 3(19) – 4(20). – С. 125 – 132.

10. Фісуненко П. А. Аналіз існуючих підходів до визначення поняття економічної безпеки підприємства / Фісуненко П. А., Жежера А. О., Остапенко М. О. // Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика [колективна монографія / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко, М. В. Пахомовська]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 171 –

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх