Наукові спрямування

Економіка підприємств будівельної галузі, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Основний напрямок наукових досліджень – організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки та підвищення ефективності діяльності підприємства

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Фісуненко
Павло
Анатолійович

Дисципліни

Економіка підприємства

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

fisunenko.pavlo@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1999 році закінчив економічний факультет ПДАБА за фахом економіст (спеціальність – економіка підприємства) і отримав диплом з відзнакою. У 1999 році вступив до аспірантури ПДАБА за спеціальністю економіка будівництва. У 2006 р. в Харківській національній академії міського господарства захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва, науковий керівник – д.е.н., професор Драгун Леонід Миколайович. Тема дисертаційної роботи – «Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства». Маю 112 науково-педагогічних праць, з них 3 навчальних посібники (2 - з грифом МОНУ), 2 монографії, 55 наукових статей. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради ПДАБА з захисту кандидатських дисертації зі спеціальностей 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 08.00.04 – економіка і управління підприємствами та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Виконавець наукової роботи кафедри на тему : "Вдосконалення обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами". Член Вченої ради ПДАБА та голова Вченої ради економічного факультету. Заступник головного редактора електронного фахового видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515. Сайт http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С.Буднікова за цикл наукових робіт з проблем розробки кошторисно-договірної документації та оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 26/12/2020


Країна: Португалія, місто Лісабон

Назва події:

Сертифікат засвідчує , що Павло Фісуненко приймав участь у міжнародній науковій конференції на тему «Економічна безпека: держава, кластер, підприємство» (0,5 ECTS CREDIT )


foto_qualification

Дата проходження: 21/12/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

«Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у ПДАБА»


foto_qualification

Дата проходження: 04/11/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

«Використання додатків хмарного сервісу у дистанційному навчання»


foto_qualification

Дата проходження: 12/04/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Науково-педагогічний семінар «Шляхи підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних вищих закладів освіти


foto_qualification

Дата проходження: 24/05/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Науково-педагогічний семінар «Підвищення педагогічної компетентності – головна умова професіогенезу сучасного викладача


foto_qualification

Дата проходження: 04/04/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Науково-педагогічний семінар «Інноваційні підходи до підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої освіти


foto_qualification

Дата проходження: 06/06/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Курс освітнього лекторія «Економічний експрес», в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в регіонах


foto_qualification

Дата проходження: 06/06/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Посвідчення про вільне володіння держаною мовою. Реєстраційний номер посвідчення № 192-19 від 19.06.2019 безстрокове


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Very Verified: A course on Media Literacy / Курс з медіаграмотності / 7 академічних годин


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Семінар «Інтелектуальна власність, як важливий актив сучасного бізнесу. Шляхи набуття прав та їх захисту»


foto_qualification

Дата проходження: 21/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Export evolution Ukraine / Еволюція експорту в Україні 25 академічних годин


foto_qualification

Дата проходження: 13/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Курс освітнього лекторія «Економічний експрес», в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в регіонах - 3 академічні одини


Трудова діяльність

З 2001 року працюю в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2010 році затверджений у вченому званні доцента по кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства. З 2015 р. – декан економічного факультету.

Публікації

1. Фісуненко П.А. Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наук. праць. – 2013. – №48. – С. 48-55.

2. Нагорный В.В., Фисуненко П.А., Чайка Н.А., Шостак А.В. Оптимизация производственной мощности предприятия в условиях роста производственной программы // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 69. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 255 – 261.

3. Фісуненко П.А. Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки // Орловська Ю.В., Фісуненко П.А., Левченко В.Ф. / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т.1. – С. 248 – 252.

4. Фісуненко П.А., Кобець В.В. Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства // Економічний форум: наук. журн. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк: Вид. від. ЛНТУ, 2013, № 3. – С. 132 – 137.

5. Фісуненко П.А., Літовченко С.В. Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 250 – 262.

6. Фісуненко П.А., Вовк М.С. Еколого-економічні виклики міжнародної конкурентоспроможності // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №78. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С.45-53.

7. Фісуненко П.А., Кочмар Н.В. Аналіз методик оцінки конкурентоспроможності підприємства // П.А. Фісуненко, Н.В. Кочмар / Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку / за ред. Т.М. Берднікової, Н.О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 174 – 181.

8. Фісуненко П. А. Аналіз методів оцінки вартості підприємства // П. А. Фісуненко, О. О. Климчук, О. В. Руденко / Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 167 – 174.

9. Фісуненко П.А. До питання визначення показників та критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств будіндустрії // С.М. Косячевська, П.А. Фісуненко, Н.М. Богданова / Економіка і організація управління : зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т. – Вінниця, 2014. – № 3(19) – 4(20). – С. 125 – 132.

10. Фісуненко П. А. Аналіз існуючих підходів до визначення поняття економічної безпеки підприємства / Фісуненко П. А., Жежера А. О., Остапенко М. О. // Креативне управління соціально-економічним розвитком підприємств України: теорія і практика [колективна монографія / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко, М. В. Пахомовська]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 171 –

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх