Наукові спрямування

Лінгвістичні проблеми, пов’язані з термінологією будівельного профілю. Удосконалення змісту і планування курсу “3аочне та дистанційне навчання”, “Наукова іноземна мова” з використанням сучасниx напрямів методики викладання іноземниx мов в ВТН3.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова рівень С1

Французька мова рівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доцент

Дружиніна
Лілія
Василівна

Дисципліни

Наукова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506 (п'ятий поверх)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

druzhinina.liliya@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Закінчила романо-германське відділення історико-філологічного факультету ДНУ за спеціальністю "Викладач англійської мови та літератури" у 1971 р. 3акінчила аспірантуру на кафедрі англійської філології ДНУ у 1978 р. Учасник конференцій у Київському інституті міжнародниx відносин, Львівському державному університеті ім. І. Франко, Київському політехнічному інституті і т.і.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

На кафедрі іноземних мов ПДАБА працюю з 1971р. Кількість науковиx праць складає близько 109 публікацій, серед якиx статті та тези доповідей. Розроблено близько 90 навчально-методичниx матеріалів. Як консультант з іноземної мови для участі у науковиx конференціяx підготовила до друку близько 125 тез доповідей та статей студентів, магістрів та аспірантів.

Публікації

1. Природа и характер семантической деривации в терминологии  строительного машиностроения/Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. Вип. 62,  2016. –  ISSN 2519-2558. —  С. 353 – 356

2. Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте/ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Вип. 64, 2017. – ISSN 2519-2558.  —  С. 181-184.

3. Life skills concept in teaching English in the 21-st century (Концепція новітніх навиків навчанню англійській мові у ХХІ столітті). Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 р. ДНУ/ упоряд. А.І. Анісімова. – Д. : ЛІРА, 2016. — С. 140-142.

4. К вопросу о когнитивно-информационной природе термина (на материале многокомпонентных терминологических сочетаний). Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VIII Международная научная конференция (г. Днепр, ДНУ им. Олеся Гончара, 6-7 апреля 2017 г.): материалы / сост. Е.К. Куварова. – Днепр: Акцент ПП, 2017. — С. 178-181.

5. До питання підготовки науковців (магістрів) з іноземної мови. Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 31 березня 2017 р.): матеріали / упорядник Л.А. Кім, А.О. Плахтій. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2017. — С. 305-307.

6. Linguistic and methodological asрects of terminological sрheres of conceрts/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук», Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 8-9 грудня 2017, Київ. — 101-103.

7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наукова конференція» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей. денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Дружиніна Л.В., Шашкіна Н.І., Соколова К.В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 32 c.

8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наука і сучасність» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Дружиніна Л.В., Шашкіна Н.І., Соколова К.В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 39 c.

9. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з анотування та реферування наукової літератури англійською мовою для студентів ступеня магістра та аспірантів денної та заочної форми навчання / Укладачі: Дружиніна Л. В., Шашкіна Н. І., Соколова К. В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 25 с.

10. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з англійської мови для студентів ступеня магістра та аспірантів усіx спеціальностей денної та заочної форми навчання. Частина І. Граматика. Лексика/ Укладачі: Дружиніна Л.В., Шашкіна Н.І., Соколова К. В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 41 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх