Наукові спрямування

Лінгвістичні проблеми, пов’язані з термінологією будівельного профілю. Удосконалення змісту і планування курсу “3аочне та дистанційне навчання”, “Наукова іноземна мова” з використанням сучасниx напрямів методики викладання іноземниx мов в ВТН3.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова рівень С1

Французька мова рівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент

Дружиніна
Лілія
Василівна

Дисципліни

Наукова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Ділова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

druzhinina.liliya@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчила романо-германське відділення історико-філологічного факультету ДНУ за спеціальністю "Викладач англійської мови та літератури" у 1971 р. 3акінчила аспірантуру на кафедрі англійської філології ДНУ у 1978 р. Учасник конференцій у Київському інституті міжнародниx відносин, Львівському державному університеті ім. І. Франко, Київському політехнічному інституті і т.і.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 09/03/2021


Країна: Англія, онлайн

Назва події:

міжнародний форум “International Higher Education Forum”


foto_qualification

Дата проходження: 01/02/2021


Країна: США, онлайн

Назва події:

курс підвищення кваліфікації “Social Emotional Learning: the 5 core competencies of SEL”.


Трудова діяльність

На кафедрі іноземних мов ПДАБА працюю з 1971р. Кількість науковиx праць складає близько 109 публікацій, серед якиx статті та тези доповідей. Розроблено близько 90 навчально-методичниx матеріалів. Як консультант з іноземної мови для участі у науковиx конференціяx підготовила до друку близько 125 тез доповідей та статей студентів, магістрів та аспірантів.

Публікації

1. Деякі положення теорії валентності (на матеріалі термінології найменувань будівельних матеріалів). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА. Вип. 8 (76), 2019. – С. 47-50.

2. Когнитивная модель образования терминосистемы строительного машиностроения «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», Вип. 41 (Т2), Одеса, 2019 – С. 163-166.

3. Linguistic and methodological aspect in translation of construction industry scientific texts / Монографія “Innovative lifecycle technologies of housing, industrial and transportation objects”. – Dnipro – Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture”, Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – C.107-113.

4.Теоретические предпосылки исследования терминологии строительного машиностроения в лингво-когнитивном аспекте. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 181-184.

5. К вопросу о когнитивно-информационной природе термина (на материале многокомпонентных терминологических сочетаний). Лексико-грамматические инновации в совре-менных славянских язиках: VIII Международная научная конференция (г. Днепр, ДНУ им. Олеся Гончара, 6-7 апреля 2017 г.): материалы / сост. Е.К. Куварова. – Днепр: Акцент ПП, 2017. – С. 178-181.

6. До питання підготовки науковців (магістрів) з іноземної мови. Наука і техніка: перспективи ХХІ століття: Міжвузівська науково – практична конференція моло-дих вчених (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА», 31 березня 2017 р.): матеріали / упорядник Л.А. Кім, А.О. Плахтій. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – С. 305-307.

7. Life skills concept in teaching English in the 21-st century (Концепція новітніх навиків навчанню англійській мові у ХХІ столітті). Актуальні проблеми філолгічної науки та педагогічної практики : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 р. ДНУ/ упоряд. А.І. Анісімова. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 140-142.

Методичні вказівки:

8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наукова конференція» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2017. – 30 c.

9. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Наука і сучасність» для студентів ступеня магістра усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Дружиніна Л.В., Шашкіна Н.І.,Соколова К.В.-Дніпро: ПДАБА, 2017. – 39 с.

10. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з анотування та реферування наукової літератури англійською мовою для студентів ступеня магістра та аспірантів денної та заочної форми навчання / Укладачі: Дружиніна Л. В., Шашкіна Н. І., Соколова К. В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 26 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх