Наукові спрямування

Управління активами підприємства, фінанси, фінансова стійкість.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Баранов
Антон
Ігорович

Дисципліни

Фінанси

Фінансове планування

Проектне фінансування

Контакти

Місцезнаходження

Телефон:

E-mail

Наукова діяльність

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2003 по 2008 роки студент Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (ПДАБА), де в 2008 році отримав диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Економіка підприємства». З 2008 по 2012 рік аспірант ПДАБА. З 2014 по 2016 асистент кафедри «Фінанси і маркетинг». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за фахом Економіка і управління підприємствами на тему: «Управління формуванням оборотних активів підприємства будівельної галузі». З 2016 по 2019 к.е.н., доцент кафедри «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства». C 2019 2021 рік к.е.н., доцент кафедри «Фінанси і маркетинг»

Публікації

1. Розвиток малого підприємництва промислового регіону : колективна монографія / [Баранов А. І., Ватченко О. Б., Гордієнко В. О. ті інш.]; за заг. ред. Н. І. Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 276 с. (Особистий внесок здобувача: визначено методологічні аспекти оцінки потенціалу та системи управління оборотними активами підприємств будівельної галузі).

2. Баранов А. І. Методичні основи формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі / Л. Д. Чалапко, А. І. Баранов // Економіка і регіон. – 2012. – № 4 (34). – С. 17-20. (Особистий внесок здобувача: досліджено методичні аспекти управління оборотними активами підприємств будівельної галузі та запропоновано методичний підхід до їх формування).

3. Баранов А. І. Вплив стану та ефективності управління обіговими коштами підприємства на його фінансову стійкість / І. С. Грабовський, А. І. Баранов // Економічний простір. – № 79. – 2013. – С. 198-211. (Особистий внесок здобувача: запропоновано та обґрунтовано показники, які характеризують критерії формування оборотних активів).

4. Баранов А.І. Методичні основи оцінки стану та ефективності використання обігових коштів на основі дослідження стабільності та ритмічності формування обігових фондів підприємства / А.І. Баранов // Економіка і регіон. – 2013. – № 6 (43). – С. 58-67.

5. Баранов А.І. Загальний техніко-економічний стан галузі та специфіка управління оборотними активами в будівництві / А.І. Баранов // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19, вип. 2/2. – С. 17-22.

6. Баранов А.І. Методичні засади формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі [Електронний ресурс] / А.І. Баранов // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

7. Баранов А.І. Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі / І.С. Грабовський, А. І. Баранов // Будівельне виробництво. – 2015. – № 58. – С. 38-43. (Особистий внесок здобувача: запропоновано алгоритм визначення величини оборотних активів підприємств будівельної галузі).

8. Баранов А.І. Методичні аспекти визначення ефективності управління обіговими коштами підприємства на основі показників обіговості / І.С. Грабовський, А. І. Баранов // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 5 (06). – С. 99-103. (Особистий внесок здобувача: визначено теоретико-методичні засади управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі).

9. Баранов А. І. Фінансово-економічний механізм управління ліквідністю та операційною мобільністю підприємства / Л. Д. Чалапко, А. І. Баранов // Вісник Одеського національного університету. – 2013. – Т. 18, вип. 4/1.– С. 199-204. (Особистий внесок здобувача: запропоновано поняття «операційної мобільності» та факторів, що її визначають).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх