Наукові спрямування

Граматична структура української мови, термінологічна лексикографія, структурна і функціональна типологія усного літературного мовлення, стилістика сучасної української мови.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Баранник
Олена
Юріївна

Дисципліни

Сучасна українська літературна мова

Українська мова професійного спрямування

Стилістика і культура української мови

Історична граматика української мови

Засоби мовленнєвої експресії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

barannyk.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2001 році закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Українська мова та література» (магістр). Протягом 2001 − 2004 років навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету. У грудні 2004 захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксична категорія партитивності в українській мові». Вчене звання доцента присвоєно у 2016 році. Член Українського регіонального центру оцінювання якості освіти (один із старших екзаменаторів під час щорічної перевірки закритого типу завдань з дисципліни «Українська мова і література» зовнішнього незалежного оцінювання). Має подяку за бездоганно організовану роботу в цій сфері (2011). Має Подяку Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за значні наукові досягнення та активну громадську діяльність (2012). Має Подяку як переможцю внутрівузівського Конкурсу 2013 «На кращу наукову, навчальну та художньо-публіцистичну літературу» (Наказ №264 від 24.04.2013).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

2005 − 2014: Дніпропетровський національний університет, факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства; кафедра української мови; посада − доцент. З 2014 року – доцент кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Член предметної комісії з української мови.

Публікації

Навчальний посібник:

1. Баранник О.Ю. Словосполучення. Просте речення: Теорія. Практика: Навчальний посібник з синтаксису української мови (гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (№ 1/11-2324 від 11.02.2014). Дніпро: Акцент ПП, 2019. – 146 с.

Статті:

1. Баранник О.Ю., Кошмідько Б.М. Лексика драми Т.Г. Шевченка «Назар Стодоля» // У слові − вічність. Збірник матеріалів наукової конференції студентів та викладачів до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. − Д.: «Акцент ПП», 2014. − С.49 − 55.

2. Баранник О.Ю., Дірявка Ю.П., Перетокін А.Г. Інформаційні технології у викладанні історії України та історії української культури у вищому навчальному закладі // Строительство, материаловедение, машиностроение. − Д.: ПГАСА, 2014. − С. 196 − 205.

3. Баранник О.Ю., Білошкурська А., Швець А.. Тернистий шлях існування української мови // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 48 − 52.

4. Баранник О. Ю. , А. Говорадло, М. Ульянова. Українсько-російський білінгвізм у мовному портреті сучасної молоді // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 52 − 55.

5. Баранник О. Ю., А. Верещак, А. Малий. Молодіжний сленг − цікавий лінгвістичний феномен // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 56 − 59.

6. Баранник О. Ю., Євсєєва Г.П. Односкладні номінативні та неповні речення як виразні стилістичні засоби мови роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшего» // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. І.С.Попової. − Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2015. − Вип. 16. − 236 с.

7. Баранник О.Ю. До питання про статус присудка-інфінітива у граматичній традиції української мови // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. І.С.Попової. − Дніпро: Ліра, 2017. − Вип. 18. − С.3-10.

8. Роль и характер неполных предложений в контексте исследований языковой картины мира Павла Загребельного // Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М. В. Мишкевич (науч. ред.) [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – С.75–80.

9. Особливості репрезентації актуалізованих гендерних стереотипів у мові засобів масової інформації // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2019 р.) – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2109. – С. 178–180.

10 Его судьбой стал университет: академик Дмитрий Харитонович Баранник // Білорусь – Україна: Діалог культур: матеріали IІ Міжнародного науково-практичного форуму (04.04.2019, 18.04.2019). – Д., н., 2019. – С. 15–25.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх