Наукові спрямування

Процес навчання, як динамічна взаємодія, співробітництво та партнерство між педагогом та студентом.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент, заступник декана економічного факультету

Бабенко
Валентина
Андріївна

Дисципліни

Історія та культура України

Демографія

Інтелектуальна власність

Інтелектуальний бізнес

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, деканат економічного факультету
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб.: (096) 256 20 49; міськ. 47-93-77

E-mail

babenko.valentyna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук у спеціалізованій раді к 05324.03 ДНУ у 1992 р. Тема дисертації: «Охоронна ідеологія царизму на етапі буржуазно-демократичної революції (1903- лютий 1917 рр.). З 1992 р. асистент кафедри «Економічної теорії і політичної історії», з 1994 року на посаді доцента кафедри «Українознавства». У 1997 р. отримала звання доцента цієї ж кафедри. Очолює методичну секцію викладачів з курсу «Інтелектуальна власність». Є автором 2-х навчальних посібників, статей та науково-методичних розробок. Має свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Основи інтелектуальної власності». Неодноразово брала участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем: упровадження сучасних, інноваційних методів навчання; інформатизація та інтелектуалізація суспільства як фактор соціально-економічного розвитку. Керівник студентських наукових робіт на Всеукраїнські конкурси студентських робіт з напрямів «Інтелектуальна власність» та «Історичні науки». Лауреат ІХ Обласного міжвузівського конкурсу за «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (2012 р.) за книгу «Основи інтелектуальної власності» (ІІ місце в номінації «Навчальні посібники»). Лауреат конкурсу імені академіка Стародубова А. Ф. (2017р.). «Відмінник освіти України». Член Регіональної спілки письменників Придніпров’я. Публікується у періодичних виданнях: «Дніпро вечірній», «Крила», «Панорама слова». Має авторські збірки віршів: «Дороги життя» (2011), «Акварелі душі» (2013). Публікується у колективних збірках „ЛІРА. DP” (2012), «Галактики ПГАСА» (2013), «Алые маки Афгана» (2014), «Непобедимая и легендарная» (2014), «Силы творчества» (2016), «Музыки цветов звучанье» (2018).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 20/02/2019


Країна: Польща, Краків

Назва події:

Internazionalization of Higher Educational: Potential Benefits


foto_qualification

Дата проходження: 24/09/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Інтелектуальна власність, як важливий актив сучасного бізнесу. Шляхи набуття прав та їх захисту


foto_qualification

Дата проходження: 19/02/2019


Країна: Польща, Краків

Назва події:

New and innovative teaching methods


foto_qualification

Дата проходження: 07/11/2019


Країна: Україна, Київ

Назва події:

Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління


foto_qualification

Дата проходження: 01/09/2017


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Інтелектуальна власність (24 кредити ЄКТС)


foto_qualification

Дата проходження: 29/01/2020


Країна: Україна, Харків

Назва події:

Сучасні педагогічні технології в освіті (0,5 кредита ЄКТС)


Трудова діяльність

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного універсітету за фахом: історик, викладач історії та суспільствознавства. З 1988 року по 1992 рік навчалась в аспірантурі при ДНУ. 1992 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1992 р. працювала асистентом кафедри «Економічної теорії і політичної історії», з 1994 року – на посаді доцента кафедри «Українознавства». У 1997 р. отримала вчене звання доцента кафедри «Українознавства». Викладає навчальні курси: «Історія та культура України», «Демографія», «Інтелектуальна власність», «Інтелектуальний бізнес» студентам денної та заочної форми навчання. У 2005 р. пройшла підвищення кваліфікації при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації зі спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність». У 2013 р. пройшла підвищення кваліфікації в інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія в м. Києві. З 01 вересня 2017р по 28 лютого-2018 р. пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі «Інтелектуальної власності» Дніпровської національної металургійної академії. Викладацьку та наукову діяльність успішно поєднує з громадською та організаційно-виховною роботою. З 1994 року по теперішній час є заступником декана економічного факультету з виховної роботи. З 2000 р. також заступник відповідального секретаря приймальної комісії. Член профбюро ПДАБА. За вагомий внесок у проведенні виховної та навчальної роботи в академії, активну громадську роботу, підтримку всіх заходів профспілкової організації нагороджена Почесною грамотою Президії Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (2013 р.), Почесною грамотою Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (2014 р.); Почесною грамотою Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (2016 р.).
Нагороджена:
Почесною грамотою Міністерства освіти України (2000р.);
Подякою Жовтневої районної ради (2003 р.);
Подякою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2005 р.);
Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2010 р.);
Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради (2011 р.);
Подякою Соборної районної ради у м. Дніпрі (2016 р.);
Почесною Медаллю «За заслуги» перед ПДАБА за вагомий особистий внесок в розвиток освіти та науки (2016 р.);
Ювілейною медаллю «100 років інженерно-будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську-Дніпрі» (2016р.);
Дипломом лауреата конкурсу імені академіка Стародубова А. Ф. (2017р.);
Грамотою Департамента освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (2017 р.);
Почесною грамотою Придніпровського наукового центру Національної академії наук України (2017р.)

Публікації

1. Інтелектуальна власність: навчальний посібник – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, – 2011, – 153с.(у співавторстві з Лимарем А. П.);

2. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник –Дніпропетровськ: Видавництво ПДАБА, 2011. – 140с. (у співавторстві з Омелян-Скиртою Н. Г.);

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48467 навчальний посібник «Основи інтелектуальної власності» від 26.03.2013р. Державної служби інтелектуальної власності України

4. Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес: Матеріали статей міжнародної наукової конференції, Київ, 17-18 березня 2015 р.: Матеріали статей . – К.: НУХТ, 2015. – 471 с. – с.162-169.

5. Модернізація вищої освіти в умовах інформатизації суспільства /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Вып. 86. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2015. – С. 8–13;

6. Запровадження інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 283 – 290;

7. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі технічної вищої освіти: новий етап і старі проблеми /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С.202-204;

8. Українська хата – повернення до історії: Рецензія на колективну монографію «Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону» /Бабенко В. А.// Вісник ПДАБА. – 2016. – №6. – С.76-84. //http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/72186/67172

9. Використання кейс-технологій при підготовці економістів у технічних ВНЗ/ Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В.// Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2016р. – Дніпропетровськ, 2016.- 414 с., С.322-323;

10. Інтелектуальна економіка як основа інноваційного розвитку України. /Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В., Якіменко А.М.// Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016.- 160 с., С.10-12;

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх