Наукові спрямування

Підвищення ефективності компонентів комп’ютеризованих систем контролю параметрів просторової орієнтації об'єктів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мова вільно

Англійська мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Живцова
Людмила
Іванівна

Дисципліни

Основи робототехніки та мехатроніки

Електропостачання сучасних підприємств

Основи проектування засобів автоматизації у системах тривимірного моделювання

Основи електроприводу з мікропроцесорним керуванням

Електроніка, електротехніка та мікропроцесорна техніка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

zhyvtsova.liudmyla@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Асистент кафедри автоматики та електротехніки ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі «Інформаційно – Вимірювальні Технології та Системи». Є автором і співавтором понад 24 опублікованих наукових робіт, де які з них включені до міжнародних наукометрічних баз: Scopus, Index Copernicus Journal Master List, тематичної бази Compendex у складі Engineering Village та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, реферується у журналі ВІНІТІ РАН, РФ, Index Copernicus Journal Abstract, еLIBRARY, Ринц, та міжнародного центру ISSN в Парижі, що діє за підтримкою ЮНЕСКО та уряду Франції. Має 10 патентів на корисну модель.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Придніпровської державної академії будівництва та архітектури навчалася в аспірантурі за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі Інформаційно – Вимірювальні Технології та Системи. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (123 Комп’ютерна інженерія) у Одеському національному політехнічному університеті на тему «Моделі та методи вдосконалення компонентів комп’ютерних систем контролю параметрів просторової орієнтації об’єктів». Є членом організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції: «Комп'ютерні системи і інформаційні технології в освіті, науці і управлінні», м. Дніпро, Україна (2014 – 19р.р.). Пройшла Онлайн – тренінг на платформі Prometheus Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат від 24.10.2020 р.

Публікації

1. Живцова, Л.І.. Датчик наклона инклинометра на основе жидкостного уровня / Г.Н. Ковшов, Л.И. Живцова // Праці Одеського політехнічного університету: наук. та наук. – вироб. зб. – Одеса: ОНПУ, 2012. – Вип.. 2(39). – С. 272 – 279.

2. Zhivtsova, L.I. Mathematical model of one-axis inclinometer transducer of inclination and sighting angles. / Kovchov N., Zhivtsova L.I., Ryzhkov I.V. // Scientific bulletin of National Mining University. – D. : State Higher Educational Institution “National Mining University”, 2015. – №2. – P.118–123.

3. Живцова, Л.І. Виброустойчивый преобразователь зенитного угла. / Г.Н. Ковшов, Л.И. Живцова // Вестник Казанского Национального Исследовательского Технического Университета им. А.Н. Туполева. – 2014. – №2. – С. 123-128.

4. Живцова, Л.І. Погрешности двухстепенного инклинометрического преобразователя зенитного и визирного углов. / Г.Н. Ковшов, Л.И. Живцова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьтерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – 2014. – №78. – С. 125 – 130.

5. Живцова, Л.И. Метод визначення інструментальних похибок первинних перетворювачів інклінометра за результатами експериментальних досліджень. / Комп’ютерні науки та інженерія (CSE-2011): матеріали V міжнар. конф. молодих вчених, м. Львів, Україна, 24–26 листопада 2011 р.: тези доповіді. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 166 – 167.

6. Патент на корисну модель 78852 України, МПК7 Е 21 В 47/022. Датчик зенітного і візирного кутів / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, Л.І. Живцова (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 201206932; заявл. 06.06.12; опубл. 10.04.13, Бюл.№7.

7. Патент на корисну модель 76880 України, МПК7 Е 21 В 47/02. Датчик кута нахилу / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, Л.І. Живцова (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u2012 05438; заявл. 03.05.12; опубл. 25.01.13, Бюл.№2.

8. Патент на корисну модель 68884 України, МПК7 Е 21 В 47/02. Датчик зенітного і візирного кутів / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, Л.І. Живцова (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 2011 12872; заявл. 02.11.11; опубл. 10.04.12, Бюл.№7.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх