Наукові спрямування

Підвищення ефективності компонентів комп’ютеризованих систем контролю параметрів просторової орієнтації об'єктів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова рівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Живцова
Людмила
Іванівна

Дисципліни

Основи робототехніки та мехатроніки

Електропостачання сучасних підприємств

Основи проектування засобів автоматизації у системах тривимірного моделювання

Основи електроприводу з мікропроцесорним керуванням

Електроніка, електротехніка та мікропроцесорна техніка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

zhyvtsova.liudmyla@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Асистент кафедри автоматики та електротехніки ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі «Інформаційно – Вимірювальні Технології та Системи». Є автором і співавтором понад 24 опублікованих наукових робіт, де які з них включені до міжнародних наукометрічних баз: Scopus, Index Copernicus Journal Master List, тематичної бази Compendex у складі Engineering Village та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib, реферується у журналі ВІНІТІ РАН, РФ, Index Copernicus Journal Abstract, еLIBRARY, Ринц, та міжнародного центру ISSN в Парижі, що діє за підтримкою ЮНЕСКО та уряду Франції. Має 10 патентів на корисну модель.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Придніпровської державної академії будівництва та архітектури навчалася в аспірантурі за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі Інформаційно – Вимірювальні Технології та Системи. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (123 Комп’ютерна інженерія) у Одеському національному політехнічному університеті на тему «Моделі та методи вдосконалення компонентів комп’ютерних систем контролю параметрів просторової орієнтації об’єктів». Є членом організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції: «Комп'ютерні системи і інформаційні технології в освіті, науці і управлінні», м. Дніпро, Україна (2014 – 19р.р.). Пройшла Онлайн – тренінг на платформі Prometheus Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат від 24.10.2020 р.

Публікації

Публікації

1. Живцова, Л.И. Метод визначення інструментальних похибок первинних перетворювачів інклінометра за результатами експериментальних досліджень. / Комп’ютерні науки та інженерія (CSE-2011): матеріали V міжнар. конф. молодих вчених, м. Львів, Україна, 24–26 листопада 2011 р.: тези доповіді. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 166 – 167.

2. Живцова, Л.І.. Датчик наклона инклинометра на основе жидкостного уровня / Г.Н. Ковшов, Л.И. Живцова // Праці Одеського політехнічного університету: наук. та наук. – вироб. зб. – Одеса: ОНПУ, 2012. – Вип.. 2(39). – С. 272 – 279.

3. Патент на корисну модель 68884 України, МПК7 Е 21 В 47/02. Датчик зенітного і візирного кутів / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, Л.І. Живцова (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 2011 12872; заявл. 02.11.11; опубл. 10.04.12, Бюл.№7.

4. Патент на корисну модель 78852 України, МПК7 Е 21 В 47/022. Датчик зенітного і візирного кутів / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, Л.І. Живцова (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u 201206932; заявл. 06.06.12; опубл. 10.04.13, Бюл.№7.

5. Патент на корисну модель 76880 України, МПК7 Е 21 В 47/02. Датчик кута нахилу / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, Л.І. Живцова (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – № u2012 05438; заявл. 03.05.12; опубл. 25.01.13, Бюл.№2.

6. Живцова, Л.І. Погрешности двухстепенного инклинометрического преобразователя зенитного и визирного углов. / Г.Н. Ковшов, Л.И. Живцова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьтерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – 2014. – №78. – С. 125 – 130.

7. Живцова, Л.І. Виброустойчивый преобразователь зенитного угла. / Г.Н. Ковшов, Л.И. Живцова // Вестник Казанского Национального Исследовательского Технического Университета им. А.Н. Туполева. – 2014. – №2. – С. 123-128.

8. Zhivtsova, L.I. Mathematical model of one-axis inclinometer transducer of inclination and sighting angles. / Kovchov N., Zhivtsova L.I., Ryzhkov I.V. // Scientific bulletin of National Mining University. – D. : State Higher Educational Institution “National Mining University”, 2015. – №2. – P.118–123.

9. Живцова Л.И. Компенсация температурных погрешностей в компонентах компьютеризированных систем контроля ориентации объектов. Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. // Сб. научн. трудов. – 2015. – №86. – С. 32 – 37.;

10. Патент на корисну модель 109808 України, МПК G01 C9/18. Датчик кута нахилу/ Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, Л.І. Живцова (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – № u 201601943; заявл. 29.02.16;  опубл. 12.09.16, Бюл.№17.

11. Патент на корисну модель 121547 України, МПК G01 C9/10. Датчик кута нахилу / Г.М. Ковшов, Л.І. Живцова, М.І. Савельєв (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – № u 201705842; заявл. 12.06.17;  опубл. 11.12.17, Бюл.№23.

12. Ковшов, Г. Н. Савельев М. И. Живцова Л. И. Улучшение точностных характеристик инклинометрического жидкостного датчика угла наклона. / Г. Н. Ковшов, М. И. Савельев, Л. И. Живцова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьтерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – 2017. – № 101 – С. 111 –116

13. Живцова Л.І. Підвищення точності первинних перетворювачів інклінометра для систем контролю орієнтації об’єктів // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – №6(235-236). – С. 110–116.;

14. Патент на корисну модель 128475 України, МПК G01 C9/10, G01 C9/18 Датчик кута нахилу / Г.М. Ковшов, Л.І. Живцова, М.І. Савельєв (Україна); заявник і патентовласник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – № u 201800337; заявл. 12.01.18;  опубл. 25.09.18, Бюл.№18.;

15. Hanna Ukhina, Ludmila Zhyvtsova, Valerii Sytnikov, Volodymyr Kudria, Pavel Stupen. Improving the efficiency of information control system for the drilling objects’ spatial orientation parameters control. The 4 World Conference on Smart Trends in Systems, Security & Sustainability (WorldS4 2020). London. 2020, pp. 86-91. DOI: 1109/WorldS450073.2020.9210336

16. Hanna Ukhina, Ludmila Zhyvtsova, Valery Sytnikov, Vladimir Kudrya, Pavel Stupen. Improved cotrollability in the information and management system of drilling objects’ spatial orientation parameters control. The 11th IEEE International Conference Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2020. Ukraine, Kyiv, May 14-18, 2020

 

Методичні вказівки.

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної форми навчання / Укладачі; Ткачов В.С., Живцова Л.І., Юрков С.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 27 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія, технологічні виміри та прилади» для студентів спеціальності 6.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної форм навчання. / Укладачі: Ткачов В. С., Живцова Л. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 19 с.

3. Бодня В. С., Бровченко К. А., Живцова Л. І. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Захист текстової інформації» з дисципліни «Технічні засоби обробки текстової та графічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. ПДАБА, 2015 Дн-ськ. с.35

4. Бровченко К. А., Живцова Л. І. Методичні вказівки до практичних занять «Побудова статичних механічних характеристик двигунного режиму двигуна постійного струму та асинхронного двигуна» з дисципліни «Автоматизований електропривід» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. ПДАБА, 2015 Дн-ськ. с.12

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Введення та обробки текстової та графічної інформації за допомогою пакетів програм MS Office та Fine reader” з дисципліни “Технічні засоби обробки текстової та графічної інформації” для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Бровченко К.А., Живцова Л. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 15 с.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Захист текстової інформації” з дисципліни “Технічні засоби обробки текстової та графічної інформації” для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Бровченко К.А., Живцова Л. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 35 с.

7. Живцова Л. І., Бровченко К. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Введення та обробки текстової та графічної інформації за допомогою пакету MS Office» з дисципліни «Технічні засоби обробки текстової та графічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. ДВНЗ ПДАБА 2017.с.25

8. Базилевич Ю.М., Живцова Л.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» заочної форми навчання, 2019 Дн-ськ. с. 20;

9. Живцова Л. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Механізація технологічних підприємств» (розрахунок та вибір дробильного устаткування) для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання. ПДАБА, 2020 Дн-ськ. с.9

10. Ткачов В.С., Базилевич Ю.М., Живцова Л.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроустаткування технологічних комплексів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. ПДАБА, 2020 Дн-ськ. с.16.

11. Бровченко К. А., Живцова Л. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи електроприводу» за темою «Побудова статичних механічних характеристик двигунного режиму двигуна постійного струму та асинхронного двигуна» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання. ПДАБА, 2020 Дн-ськ. с.10.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх