Наукові спрямування

Енергоефективне малоповерхове житло, енергоефективна архітектура, обладнання для використання альтернативних джерел енергії в архітектурі, адаптивна архітектура, енергоефективність та інтерактивність в адаптивній архітектурі.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри

Зєрова
Анна
Олегівна

Дисципліни

Теорія архітектурного проектування

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 465 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

zyerova.anna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Принципи формування архітектури малоповерхового енергоефективного житла» (науковий керівник – доктор архітектури, проф. В. П. Мироненко, ХНУБА) . Після захисту кандидатської дисертації у 2015 році обрана доцентом кафедри Основ архітектури. Продовжує науково-дослідну роботу у сфері «Енергоефективність та інтерактивність у адаптивної архітектури».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2009 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом Магістра з відзнакою за спеціальністю «Архітектура», а також у цьому році вступила до аспірантури ПДАБА, яку закінчила у 2013 р. З 2009 р. А. О. Сардикова – асистент кафедри Основ архітектури. Участник міжнародних конференцій, архітектурних конкурсів, воркшопів. Автор архітектурного проекту «концепт-експеримент», присвячений розвитку абстрактного і логічного мислення, виявлення творчого потенціалу студентів-архітекторів. Роботи студентів виставляються в громадських місцях міста, де кожен перехожий може оцінити роботу студентів і залишити свою думку в книзі відгуків. У 2014 р А. О. Сардикова захистила дисертацію (науковий керівник – доктор архітектури, проф. В. П. Мироненко, ХНУБА) і їй ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата архітекутри. Від 2015 р А. О. Сардикова працює доцентом кафедри Основ архітектури. З 2016 року Анну Олегівну було обрано на посаду в.о. завідувача кафедри Основ архітектури.

Публікації

Анна Олегівна Зєрова (Сардикова) є автором наукових праць, зокрема:

1. А.О. Сардикова, В.П. Мироненко. Историчні передумови формування енергоефективного житла. – Вісник Придніпровської державної академії будівницт-ва та архітектури / ПДАБА. – Дніпропетровськ: 2010 (153). – № 12.- С. 43 – 51.В.П.

2. Мироненко, А.О. Сардикова. Сучасний стан теорії та практики енерго-ефективності в архітектурі житла. – Збірка наукових праць вузів художньо-бу-дівельного профілю України і Росії «Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті» / Під загальною редакцією Н.Є.Трегуб.–Харків:ХДАДМ. 2011.–С. 50–56.

3. В.П. Мироненко, А.О. Сардикова. Особенности формирования энерго-эф-фективного жилья. – Збірка наукових праць вузів художньо-будівельного про-філю України і Росії «Традиції та новації у вищий архітектурно-художній осві-ті» / Під загал. ред. Н.Є.Трегуб.–Харків:ХДАДМ. 2011.– С.122–124.

4. А.О. Сардикова. Архитектурно-планировочные решения индивидуального жилища, как средство энергосбережения. Дизайнерська освіта України у світо-вому контексті// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції, 12-13 квітня 2011р., м. Харків/ за загал. ред. Даниленка В.Я.- Х.: ХДАДМ, 2011.-204с..-С.128-129.

5. А.О. Сардикова. Особенности формирования архитектурной среды энерго-эффективного (пассивного) житла. – Вісник Придніпровської державної ака-демії будівництва та архітектури (конкурс–огляд дипломних робіт у Дніпро-петровську) / ПДАБА. – Дніпропетровськ: 2012. – № 1–3 січень, лютий, березень. – С. 102 – 107.

6. А. О. Сардикова. Архитектурный облик энергоэффективного малоэтажного дома. – научный журнал «Новый университет». Технические науки. Россия, г. Йошкар-Ола: 2013. – № 5-6(15-16). –18-22 – с. 18.

7. А.О. Сардикова. Оценочные критерии качества энергоэффективного мало-этажного жилья. – «Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов». Сборник статей международной научно-практической конференции. – Россия, г. Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 30 ноября 2013 г.

8. А. О. Сардикова. Архитектурный облик «солнечного» дома. – Вісник При-дніпровської державної академії будівництва та архітектури / ПДАБА. – Дні-пропетровськ: 2014 (189). – № 1.- С. 18 – 32.

9. А.О.Зерова, А.В.Захарова. Історичні передумови формування інтерактивності у адаптивній архітектурі. – Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / під заг. Редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненко.Харків: ХНУБА, 2017. – 668с. – С. 544 – 550.

10. А.О.Зерова, А.В.Захарова. Інтерактивні та енергоефективні прийоми у адаптивній архітектурі. – Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / під заг. Редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненко. Харків: ХНУБА, 2018. – 668с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх