А.О. Зєрова – завідувач кафедри Основ архітектури, кандидат архітектури, фахівець у галузі енергоефективності та інтерактивності в адаптивній архітектурі. Керує кафедрою з 2016 року. Є автором понад 15 архітектурних проектів та будівництва, більше ніж 25 наукових та методичних праць у галузі проблем архітектури та архітектурної освіти.

О. В. Челноков — завідувач кафедри, фахівець у галузі містобудівної акустики, архітектури будівель та споруд.  Керує кафедрою з 2003 р по 2016 р. Є автором понад 57 архітектурних проектів реконструкції та будівництва, більше ніж 90 наукових та методичних праць у галузі проблем архітектури та архітектурної освіти. Член правління Національної спілки архітекторів України в Дніпропетровській області, член-кореспондент Академії будівництва України, академічний радник Міжнародної інженерної академії, голова методичної підкомісії Міністерства освіти і науки України з архітектурної освіти.

Традиції та історія викладання архітектурно-художніх дисциплін формувалися в Катеринославі з початку ХХ ст. Із 1913 р., на підставі дозволу, виданого Міністерством внутрішніх справ Росії, у місті діяли Катеринославські архітектурно-художні курси (вул. Харківська, 11), які складалися з таких відділень: архітектурного, креслярського, художньо-мальовничого і відділення прикладних мистецтв(художньо-промислового). Архітектурне відділення, з тривалістю навчання шість семестрів (три роки), було організоване за зразком політехнічних курсів, інші відділення — за типом художніх середніх училищ. Очолював курси архітектор С. Л. Бейлін.

Подальша трансформація архітектурно-художньої освіти відбувалася шляхом створення у 1921 р. вечірнього будівель-ного технікуму, в 1930 р. — кафедри архітектури серед перших 11 кафедр Дніпропетровського будівельного інституту, у 1970 р. — архітектурного факультету.

Кафедра була організована в 1970 р. згідно з рішенням Вченої ради ДІБІ як кафедра історії, теорії архітектури та архітектурної графіки (ІТА та АГ). У той час її очолив доц.

І. Б. Мігай і керував нею до 1971 р. Він залишив Дніпропетровську низку блискучих архітектурних ідей пам’ятників героям Великої Вітчизняної війни, найвизначніші серед яких: меморіальний комплекс на Жовтневій площі — пам’ятник генералу Пушкіну, монумент воїнам у районі Діївки. Організація методичної роботи з дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Скульптура», «Теорія архітектури» та «Архітектурне проектування» — головний напрям роботи цього періоду. Особлива увага надавалася створенню методичних комплексів із логікою параметрів кожної дисципліни та її зв’язку з іншими предметами, становленню професійної підготовки на факультеті.

Із 1971 по 1977 р. кафедру очолював к.т.н., доц. Г. І. Луста. Енциклопедист, освітянин та інтелігент з великої літери, людина з відкритим серцем та щирою душею, він популяризу вав серед студентів і викладачів високу культуру живопису, музики та архітектури. Головний напрям наукових досліджень вказаного періоду — теорія зображень, інженерна графіка.

У 1978–1982 рр. завідувачем кафедри ІТА та АГ став к.т.н., доц. Д. І. Ткач. За цей час кафедра значно посилила блок архітектурної графіки. Робота Д. І. Ткача над докторською дисертацією стимулювала наукову діяльність, публікації в напрямі проблем інженерної графіки, теорії зображень та проблем педагогіки з викладанням цих дисциплін для архітекторів.

З 1982 по 1985 р. кафедрою керував к.т.н., доц. М. Ю. Гур’єв. Публікації кафедри цього періоду присвячені питанням будівельної фізики, проблемам теплоізоляції та теплопередачі.

Найтриваліший час кафедру очолював к.мист., проф. С. Б. Ревський — з 1985 по 2000 р. Тоді при кафедрі працювала навчальна майстерня з реконструкції історичної забудови. Були виконані значні бюджетні та договірні роботи  щодо паспортизації та дослідження історико-архітектурних об’єктів Дніпропетровщини. Сформувалися навчальні блоки історії мистецтва та архітектури, теорії композиції, архітектурного проектування, рисунка, живопису, скульптури.

У 2000–2003 рр. кафедрою завідував к.арх., проф. І. М. Гаврилов. За цей період був посилений блок дисциплін архітектурного проектування, в тому числі таких як «Практика архітектурної діяльності», «Законодавство містобудівної та архітектурної діяльності».

У 2003 р., після відокремлення від кафедри дизайну архітектурного середовища, кафедра отримала сучасну назву. Основний комплекс архітектурних навчальних дисциплін для ОКР «бакалавр» (франкофонний проект) спеціальностей «Архітектура будівель та споруд» і «Містобудування» після організаційних змін залишився на кафедрі основ архітектури, що дозволяє вважати цю кафедру логічним продовженням кафедри ІТА та АГ. Із 2003 р. до сьогодні кафедру основ архітектури очолює декан архітектурного факультету, професор, член-кореспондент Академії будівництва України О. В. Челноков.

Наразі основне завдання кафедри — підготовка кадрів вищої кваліфікації, аспірантів та кандидатів наук. Так, за останні п’ять років викладачі кафедри захистили три кандидатські дисертації з теорії архітектури (доценти О. І. Шевченко, І. С. Ревський, А. Г. Сардикова); підготовлено сім аспірантів та 12 магістрів архітектури.

Відтоді на архітектурному факультеті кафедра керує реалізацією міжнародних програм TEMPUS (2003–2005, 2014–2016) та SEHUD (2013–2016) для аспірантів і магістрів з напряму «Урбаністика». За програмою SEHUD кафедра має можливість наукової співпраці з провідними архітектурними школами України та університетами Європи. Результатом співпраці стало видання електронних підручників — курсових одиниць для дистанційного навчання за проектом ЄС 530197-Tempus-1–2012–1-IT-TEMPUS-JPCR «SEHUD» (автори — проф. О. В. Челноков, доц. І. О. Шевченко, асп. Д. О. Корнієнко).

Студенти архітектурного франкомовного проекту на базі методичних розробок кафедри мають змогу навчатися за педагогічними схемами провідних архітектурних закладів Франції та Бельгії. В цьому напрямі фундаментальні методичні розробки належать доц. О. В. Бризгаловій, яка майже десять років очолювала архітектурний франкомовний проект факультету.

За останні роки кафедра створила три майстерні основ архітектурного проектування під керівництвом викладачів С. Є. Гонтаренко та Н. В. Куліченко, Є. Ю. Васильєва, І. І. Масленікова та А. В. Грицая, А. Г. Сардикової та М. Г. Бадюл. Майстерні оснащені сучасним навчальним обладнанням та методичним фондом. Викладачі кафедри розробили авторські програми навчання з композиції та проектування, програми адаптації рисунка та живопису для архітектурної освіти.

У 2003 р. кафедра відтворила архітектурну секцію науково-методичного та педагогічного напряму Малої академії наук України для школярів, які сферою своєї майбутньої професійної діяльності обрали архітектуру. Архітектурна секція МАН сьогодні нараховує 30 слухачів з різних шкіл міста.

Під керівництвом заслуженого художника України, проф. Б. К. Волкова на кафедрі продовжувала реалізовуватися підготовка студентів за дисципліною «Скульптура», яка вперше була введена в навчальний процес архітекторів заслуженим художником РРФСР І. Г. Першудчевим. Сьогодні цей напрям підготовки очолює талановитий скульптор, асист. Ю. О. Зобенко. Щороку виконувалися різноманітні композиції декоративних та монументальних скульптур для міст Дніпропетровської області. За роки викладання рисунка та скульптури на кафедрі, проф. Б. К. Волков став автором видатних скульптур міста.

Особливу увагу кафедра надає довишівський професійній освіті — розробленню дворічних програм підготовки абітурієнтів архітектурного факультету (архітектурна композиція, архітектурна графіка, рисунок та теорія архітектури) для архітектурних курсів та архітектурних класів НВК № 13 та № 71. Цей напрям очолюють доц. Л. В. Прокопенко та ст. викл. В. В. Дробиш.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових та практичних заходах різного рівня, серед яких: конференції «Стародубівські читання» (ПДАБА), «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (ДНУ), конференції з проблем освіти (ХНУБА, КНУБА, НУ «Львівська політехніка»), конкурси дипломних проектів архітектурних шкіл України (щорічно під керівництвом НСА України, Академії архітектури України, МОН України), міжнародні методичні семінари «Бесіди за круглим столом» з проблем архітектурної освіти (НУ «Львівська політехніка»).

У жовтні 2014 р. кафедрою організовано науково-методичний семінар «Особливості підготовки архітекторів у ДВНЗ «ПДАБА», презентовано проекти студентів-архітекторів за повний цикл навчання в академії, представлено розділ рисунка, живопису, скульптури, ОПК, архітектурної графіки, АП. Усього — понад 60 фондових навчальних проектів.

Образотворча діяльність залишається одним із головних напрямів роботи колективу. Постійно діючі виставки творчих робіт викладачів та студентів у залах академії та у виставковому залі спілки НСАУ, проведення пленерів разом із видатними художниками Дніпропетровщини (ст. викл. Л. В. Никицька) стали доброю традицією на довгі роки.

?>
вверх