Наукові спрямування

Взаємодія системи "основа – фундамент – споруда" при сейсмічних навантаженнях. Оцінка сейсмостійкості будівель і споруд підвищеної категорії відповідальності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Загільський
Віталій
Анатолійович

Дисципліни

Основи механіки грунтів

Основи і фундаменти

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В901 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-43, вн. 3-43

E-mail

zahilskyi.vitalii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2017 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти на тему "Удосконалення розрахункового методу аналізу динамічної взаємодії системи "основа – фундамент – споруда" для атомних електростанцій". Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені в практику розрахунку сейсмічних параметрів та оцінці сейсмостійкості будівель і споруд атомних електростанцій, зокрема, Запорізької АЕС, Южно-Української АЕС, Рівненської АЕС та Хмельницької АЕС.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2013 році закінчив з відзнакою ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво" та здобув кваліфікацію наукового співробітника "магістр (в галузі будівництва)". З 2013 по 2016 рік аспірант при кафедрі основ і фундаментів ДВНЗ ПДАБА. З 2016 по 2017 рік асистент кафедри основ і фундаментів. З 2017 року по теперішній час доцент кафедри основ і фундаментів. З 2011 року працює в лабораторії дослідження атомних та теплових електростанцій (ЛДАтаТЕ) науково-дослідної частини Придніпровського науково-освітнього інституту інновацій в будівництві ДВНЗ ПДАБА: з 2011 по 2013 рік на посаді техніка, з 2013 по 2015 рік на посаді молодшого наукового співробітника, з 2015 по 2016 рік на посаді наукового співробітника, з 2017 по 2019 рік на посаді старшого наукового співробітника.

Публікації

1. Zagilsky V., Analysis of the soil structure interaction under seismic influence Sedin V.,  Zagilsky V., Bikus K. Sustainable housing and human settlement: Monograph. – Dnipro-Bratislava SHEE «Pridniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» – Slovak University of Technology in Bratislava , 2018 – Р. 76-84.

2. Zahilskyi V.  Іnfluence of the static loading of a grillage fragment unconnected with a pile on pile displacements under field conditions    V. Sedin, K. Bikus, V. Kovba, D. Kononov V. Zahilskyi, Civil and Environmental Engineering Reports, University of Zielona Gora, Poland, 2019

3. Учет основания и сейсмических условий площадки при анализе сейсмостойкости реакторного отделения / В. Л. Седин, Е. А. Бауск, М. М. Довбнич, В. А. Загильский // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11. – С. 42–51.

4. Седин В. Л. Взаимодействие основания и сооружения при анализе сейсмостойкости зданий повышенной категории ответственности / В. Л. Седин, В. А. Загильский, А. Г. Ефименко // Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений. – 2015. – № 2. – С. 17–20.

5. Сєдін В. Л. Аналіз НДС конструкцій будівель і споруд АЕС в системі “ґрунтова основа-фундамент-споруда” / В. Л. Сєдін, В. А. Загільський // Основи та фундаменти : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 37. – С. 340–351.

6. Седин В. Л. Натурная оценка взаимодействия основания и сооружения при ударном воздействии на грунт / В. Л. Седин, Е. А. Бауск, В. А. Загильский // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 85 : Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – С. 62–67.

7. Syedin V. L. On the issue of “soil – foundation – structure” System interaction for the npp constructions Under seismic impact / V. L. Syedin, A. Zagilsky // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 95–101.

8. Сєдін В. Л. Верифікація чисельної моделі будівель АЕС при динамічному аналізі системи “основа – фундамент – споруда” / В. Л. Сєдін, В. А. Загільський // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. н.-д. ін.-т. буд. конструкцій. – Київ, 2016. – Вип. 80. – С. 153–160.

9. Zagilsky V. A. Soil modeling for seismic analysis of nuclear power plants / V. A. Zagilsky // Students Scientific Conference “Engineer of the 3-rd millennium” – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – С. 87-88.

10. Syedin V. L. Analysis of accounting methods for dynamic interaction in the system “soil – structure” for critical facilities / V. L. Syedin, A. Zagilsky // Наука і техніка: перспективи XXI століття : міжнар. наук.-практ. конфер. молодих вчених, 11 квітня 2014 р. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 87–89.

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх