Наукові спрямування

Автоматизація технологічного процесу орієнтування бурового снаряду. Автоматизація системи керування мікрокліматом житлових приміщень. Нейромережі. Штучний інтелект, IT технології, розробка web – сайтів, програмування на Java, C++, Python.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Англійська мова рівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Ужеловський
Андрій
Валентинович

Дисципліни

Штучний інтелект

Основи програмування систем автоматизації (JavaScript, Java, PHP, C++, Python)

Основи цифрової техніки

Комп’ютерні технології проектування та дослідження систем автоматизованого управління технологічними процесами та виробництвами

Мікропроцесорна техніка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

uzhelovskyi.andrii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З відзнакою закінчив в 2008 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Автоматизоване керування технологічними процесами» та отримав кваліфікацію магістра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Паралельно в 2008 році отримав другу вищу освіту в «Інституті безперервної професійної освіти» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Фінанси». В 2009 році вступив до заочної аспірантури ПДАБА. В 2013 році закінчив заочну аспірантуру зі спеціальності 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі «Інформаційно – Вимірювальні Технології та Системи». В 2016 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Автоматизація процесу керування орієнтуванням бурового снаряду» в Одеському політехнічному університеті. У 2019 році отримав Вчене звання доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та відзнакою завершив курс IT Essentials з програми Мережевої академії Cisco.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Інженер лабораторії нових інформаційних технологій. 2007 р. Асистент кафедри автоматики та електротехніки з 2008 по 2017 рік. Доцент кафедри автоматики та електротехніки з 2017 по 2020 рік (зараз автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій).

Публікації

1. Ужеловский, А. В. К вопросу возможности использования вращающихся трансформаторов в качестве датчиков положения бурового снаряда на забое /А.В. Ужеловский //Сборник научных трудов Строительство материаловедение машиностроение. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. –Вип. 47. – С.242-247.

2. Ковшов, Г. Н. К вопросу использование микроконтроллера в качестве управляющего блока процесса бурения / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – Вип. 89. – С. 96-98.[Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

3. Ковшов, Г. Н. До питання підвищення точності визначення положення бурового снаряда при дослідженні впливу температури на результати первинних перетворювачів / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, А.В. Ужеловський // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 3. – С.78-82 [Видання включено до наукометричної бази Scopus].

4. Ковшов, Г .Н. Автоматизированная система управления ориентации бурового инструмента с использованием электропривода роторного стола бурового станка / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 90. – С. 48-53. [Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

5. Ковшов, Г. Н. К вопросу определения влияния постоянной магнитной помехи на показания магнито-чувствительных датчиков в процессе разведочного бурения скважин на нефть и газ / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 42. – С. 5-11.

6. Ковшов, Г. Н. Разработка имитационной модели управления ориентацией бурового снаряда, с учетом влияния температурной погрешности датчиков его положення в пространстве / Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский //Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – Вип. 92. – С. 48-53. [Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

7. Ковшов, Г. Н. О полиномиальной коррекции температурних погрішностей акселерометрических датчиков / Д.Г. Миловзоров, Е.С. Морозова, Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский// Вестник Уфимського государственного авиационного университета. – УФА: УГАТУ, 2014. С. 145-149. [публікація закордоном, видання включено доMHБ – GoogleScholar, WorldCatOCLC, DAIJ, OAJI, URLICHSWEB, IndexCopernicus]

8. Ковшов, Г. Н. Разработка и исследование имитационной модели управления электроприводом ротора бурового станка, учитывающая влияние динамических параметров бурильной колонны при пространственном ориентировании бурового снаряда в скважине / Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – Вип. 44. – С. 25-30.

9. Ковшов, Г. Н. Система керування орієнтування бурового снаряду з використання нейрорегулятора NeurealNetworkController/ Г.М. Ковшов, А.В. Ужеловський // Строительство, материаловедение, машиностроение // СборникнаучныхтрудовВып. 86.- Д.:ГВУЗ ПГАСА, 2005.- 56-62. (Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine(Vernadsky ))

10. Патент на корисну модель № u201600395, Е21В 44/00, 2016. Спосіб керування орієнтацією бурового інструмента.- Ужеловський А.В., Ковшов Г.М.

11. Ужеловский А. В., Бровченко К. А. Инновационные методики и компьютерные технологии в учебном процессе. Сборник статей IV международной научно-практической конференции «Непрерывная система образования «школа – университет». Инновации и перспективы», посвящённой 100-летию БНТУ. – Минск: БНТУ, 2020. С. 391–394.

12. Ужеловский А. В., Бровченко К. А. Методики та технології підготовки фахівців. Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом». – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 481–484.

13. Uzhelovskyi A., Brovchenko K., Muzyka A. Innovative pedagogical methods and computer telecommunications in distance education. Physical and Mathematical Education. 2021. Issue 1(27). Р. 23-29. DOI 10.31110/2413-1571-2021-027-1-004.

14. Музика А. А., Ужеловський А. В., Ужеловський В. О., Бровченко К. А. Інформаційні технології при дистанційному навчанні. Матеріали Третьої науково-практичної конференції студентів ПДАБА (квітень 2021 р.) : збірник тез / упорядники Микола Савицький, Владислав Данішевський, Олена Тимошенко. – Дніпро: ПДАБА, 2021. С 176–178.

15. Музика А. А., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. Застосування мобільних додатків для проєктування на будівництві. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Том 2 – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021, С 12-15.

16. Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., Бровченко К. А. Мобильные приложения для проектирования в строительстве. Материалы IV Международной научно-практической конференции «KAZGOR DAY 2021», 19-20 мая 2021 года.

17. Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., Ткачов В.С. «ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ РЕГУЛЯННЯ ПРИ АДАПТАЦІЇ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ СИСТЕМИ РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ» I Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 18-20 августа 2021 года Токио, Япония

18. Ткачов В.С., Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ НАВІСНОЮ ЛЮЛЬКОЮ, III Международная научно-практическая конференция WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS 21-23 апреля 2021 года в г. Торонто, Канада.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх