Наукові спрямування

Математичне моделювання обладнання та процесів виробництва будівельних матеріалів з метою їх удосконалення. Розробка алгоритмів функціонування систем автоматизованого управління технологічними процесами.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткачов
Володимир
Севастянович

Дисципліни

Комплекси технічних програмних засобів інформаційно–вимірювальних систем

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Основи комп’ютерно–інтегрованого управління

Методологія, організація і технологія наукових досліджень

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 389
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

tkachov.volodymyr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1971 р. механічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (зараз ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Автоматизація та комплексная механізація будівницьтва». У 1979 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Разработка и исследование гидравлической системы регулирования толщины сортового проката». У 1985 р. отримав вчене звання старший науковий співробітник. У 1989г. - удостоєний державної премії УРСР в галузі науки і техніки за комплекс робіт по автоматизації сортових прокатних станів. Ткачов В.С. веде науково-дослідну роботу з держбюджетної тематики: «Розробка автоматизованих систем і пристроїв у технології виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1999 р. працює доцентом кафедри автоматики та електротехніки. З 2009 р. по 2016 р. – вчений секретар Вченої ради механічного факультету. З 2009 р. по 2016 р. виконував обов’язки замісника завідувача кафедри автоматики та електротехніки. З 2016 – завідувач кафедри автоматики та електротехніки. Під керівництвом доц. Ткачова В.С. захистили магістерські роботи 16 студентів та більш 50 – дипломних проектів – спеціалістів. Підготував біля 40 наукових робіт, отримав 5 авторських свідоцтв та більше 20 методичних вказівок

Публікації

Публiкацiї

1. Применение информационных технологий для совершенствования системы управления электрической печи сопротивления. Ткачов В.С., В.А.Ужеловский,. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2007. № 111- с.45-50

2. Розробка моделі теплових процесів у тунельній печі Вісник ПДАБА № 9 2009 Дн-ськ.

3. Исследование процесса распространения тепла в однородном теле с помощью MATLAB Simulink 4.0. Ткачев В.С., А.В.Костенко Х-я международная конференция «Проблемы использования информационных технологий в сфере образования, науки и промышленности. Дн-ськ, 30-31 января 2013г. Сб. науч. тр. ГВУЗ «Национальный горный университет» №1 с.41-43.

4. Визначення раціонального режиму сушіння деревини з використанням адаптивної, регресійної моделі. ХХVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки ХХI сторіччя». т.2 Природничі та точні науки, 20-25 травня 2014 р., м. Запоріжжя, с. 58-60.

5. Вдосконалення процесів вагового дозування сипучих матеріалів. Ткачов В.С., ХХVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки ХХI сторіччя». т.2 Природничі та точні науки, 20-25 травня 2014р.м. Запоріжжя, с. 97-99.

6. Моделирование динамики грузоподъемных устройств с использованием информационных технологий. Ткачев В.С., В.А. Ужеловский, Кулинич Р.В.

 

Методичні вказівки.

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Метрологія, технологічні виміри та прилади» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ткачов В. С., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 23 с.

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткачов В. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. –  14 с.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів» для студентів спеціальності 05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної  форми навчання / Укладач: Ткачов В.С., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2018

4. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” усіх форм навчання / Укладачі: Зав.каф. к. т. н., Ткачов В. С., к. т .н., доц. Ужеловський  В. О., к. т. н., доц. Чумак Л.І., к. т. н., доц. Ужеловський А. В.  . – Дніпро: ПДАБА, 2019 – 31 с.

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання / Укладачі:  Ткачов В. С., Базилевич Ю. М., — Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни «Електроустаткування технологічних комплексів» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткачов В. С., Базилевіч Ю.М., Живцова Л.І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх