Наукові спрямування

Енергоефективні технології в теплогазопостачанні

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткачова
Валерія
Валеріївна

Дисципліни

Газопостачання

Газопостачання промислових споруд

Термодинаміка і тепломасообмін

Термодинаміка і теплопередача.

Експлуатація і ремонт внутрішньобудинкових споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В204 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-06, міськ: (056) 756-34-06

E-mail

tkachova.valeriia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.17. «Будівельна механіка» на тему «Напружено-деформований стан шаруватих гумовокордних оболонок пневматичних шин». Участь у наукових конференціях в галузі будівництва та математичного моделювання. Науковий керівник державної теми: "Науково-методичне забезпечення безвідмовності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами" (№ держреєстрації 0116U006043) 2016-2017 рр. Відповідальний виконавець державної теми: «Еволюційний пошук для вирішення задач системного аналізу у теплогазопостачанні» (№ держреєстрації 0116U006041) 2016 – 2020 рр. Підвищення кваліфікації Проходила стажування у ВАТ інститут «ДніпроВНІПІЕнергопром» у 2016 р. Тема підвищення кваліфікації: надійність систем теплопостачання з газовими трубчастими нагрівачами.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1999 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту з кваліфікацією "інженер-будівельник" за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну». З 1999р. по 2003 р. - аспірантура в Придніпровській академії будівництва та архітектури на кафедрі "Будівельної механіки та опору матеріалів". У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Працювала асистентом (з 2004 р.), доцентом (з 2007 р.) кафедри теплотехніки і газопостачання, зараз – доцент кафедри Опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Ткачова В. В. Науково – методичні основи вирішення проблеми надійності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами / В.В. Ткачова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Д. :ПДАБА, 2014. – №1. – С.34-40.

2. Ткачова В.В. Індуктивне моделювання трубчастого газового нагрівача та пальника на пелетах / В. В. Ткачова, Р. В. Барсук // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. -Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБтаА, 2014. – Вып. 78. – С. 275–281.

3. Дудкин К. В. Трубчатые газовые нагреватели для теплоснабжения в сельской местности / К. В. Дудкин, В. В. Ткачева, В. Ф. Иродов; LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 156 с.

4. Ткачова В. В. Про доцільність використання квазідвовимірної математичної моделі для оцінки вирогідності відмови роботоздатності внаслідок появи прогарів в трубчастих газових нагрівачах / В. В. Ткачова // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 92. – С. 151–156.

5. Березюк Г. Г. Методика експериментальних досліджень трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи [Електронний ресурс] / Г. Г. Березюк, В. В. Ткачова, Л. В. Солод // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2016. – Вып. 92. – С. 41-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2016_92_8

6. Ткачева В. В. Использование квазидвумерной математической модели для расчета теплового и гидравлического режимов трубчатого газового нагревателя / В. В. Ткачева, В. Ф. Иродов // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов / Приднепр. гос. академии стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 94. – С. 174–179.

7. Барсук Р. В. Системний аналіз у теплопостачанні з трубчастими газовими нагрівачами : навчальний посібник / Р. В. Барсук, Т. В. Данилова, В. В. Данішевський, В. Ф. Іродов, В. В. Ткачова, Д. Є. Шаптала, Г. Я. Чорноморець. – Дніпро, 2017. – 92 с. ISBN 978-966-323-166-2.

8. Адегов О.В. Аналіз економічної ефективності реконструкції системи теплопостачання адміністративної будівлі./ Адегов О. В., Березюк Г.Г., Солод Л.В., Ткачова В.В.// Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології у будівництві: колективна монографія/ ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» – Дніпро, 2018, ISBN978-966-323-184-6. – С. 5-13.

9. Чорноморець Г. Я. Еволюційний пошук для прийняття рішень у задачах сонячної архітектури / В. Ф. Іродов , В. В Ткачова, Г. Я. Чорноморець // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2019. – Вип. 4. – С. 29-34. ISSN 2312-2676. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.300819.30.508.

10. Автономна система підігріву води для використання в системі споживання, переважно опалення : пат. 134260 Україна (UА) : МПК F24D 11/00 / В.Ф. Іродов, В.В. Ткачова, А.А. Чорнойван, Г.Я. Чорноморець, Р.В. Барсук, В.С. Білан (Україна) ; заявники В.Ф. Іродов, В.В. Ткачова, А.А. Чорнойван, Г.Я. Чорноморець, Р.В. Барсук, В.С. Білан (Україна). – №u201811992; заявл. 03.12.2018 ; опубл. 10.05.2019. Бюл. № 9. – 4 с.: іл.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх