Наукові спрямування

Розробка й впровадження в навчальній процес педагогічної технології поступового перетворення буденного мислення першокурсників в початок професійного конструктивно-композизійного на основі розуміння природи об’єкта та його оборотного зображення як складних систем взаємно пов’язаних елементів. Формоутворення об’єктів архітектури і дизайну на основі припущення про існування у плоскої фігури третього виміру.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткач
Дмитро
Іванович

Дисципліни

Системна нарисна геометрія

Інженерна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 302 (третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-80; моб. 093-264-80-02.

E-mail

tkach.dmytro@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Аспірантура – з 1965 по 1968 рік, захист кандидатської дисертації – 1970 рік, наукове звання доцента – 1972 рік, докторантура – з 2011 по 2015 рік, захищав дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук – грудень 2017 року. З 01.07.2019 року обрали на посаду професора кафедри строком на 3 роки

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Асистент, аспірант, доцент кафедри нарисної геометрії і графіки ПДАБА – з 1961 по 1978 рік, завідувач кафедри історії, теорії архітектури і архітектурної графіки – з 1978 по 1982 рік, доцент кафедри нарисної геометрії і графіки ПДАБА – з 1983-го по 1999 рік, завідувач кафедри основ дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» - 2000-го по 2003 рік, професор кафедри дизайну навколишнього середовища ПДАБА – з 2004 по 2010-й рік, з 2010 року по 30.06.2019 – завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки ПДАБА.

Публікації

1. Ткач Д.И. Системная начертательная  геометрия. Книга первая. Геометрия картинного пространства ортогональных проекций./Д.И.Ткач.//- Днепропетровск,  издательство ПГАСА. 2011, – 354 с.

2. Ткач Д.І. Педагогічна технологія викладання та вивчен-ня системної нарисної геометрії як  фундаментальної науки. / Д.І.Ткач //   Теорія та методика навчання матема-тики, фізики, інформатики. Випуск Х, том 1. Кривий Ріг :– 2012, С.249-256.

3. Ткач Д.І. Принципи «Великої дидактики» Яна    Амоса    Коменського стосовно  до  системної    теорії   оборотних   зображень.   / Д.І.Ткач  //  Теорія   та методика  навчання математики,  фізики,  інформатики, випуск ХІ,  Кривий  Ріг: 2013. С. 112-116.

4. Ткач Д.І. Методика навчання   майбутніх  архітекторів   нарисної геометрії. (монографія) / Д.І.Ткач.// – Дніпропет-ровськ, видавництва «Свідлер А.Л.». 2014, – 264 с.

5. Dmitry Tkach. Philosophical Content of modern       Geometry-Graphic  Education.  /  Eastern  European  Scientific Journal №1//. – Dusseldorf :  Auris  Verlag – 2014, – С.87-93.    

6. Ткач Д.І.  Научно-методические    основы     педагогичес-кой технологии обучения  студентов-архитекторов  рацио-нальной теории наглядных обратимых изображений  и   практики   их   графических   построений   / Д.И.Ткач// Альманах современной науки и образования, №4, – Тамбов , -2015, С.138-143.

7. Ткач Д.И. Влияние возрастающего потока информации на изменение  дидактики геометрографической    підготов-ки  будущих архитекторов /Д.И.Ткач// Science and Educa-tion a New Dimension. Pedagogy and  Psychology//,  III (25),   Issue 49, Будапешт: 2015, С.69-63.

8. Ткач Д.І. Системність нарисної геометрії як основа її фундаментальності. /Д.І.Ткач// Педагогіка вищої та середньої школи, випуск 47,  Кривий Ріг: 2016, С. 209 -215.

9. Ткач Д.И. Формування професійної  компетентності  майбутніх архітекторів на основі системної парадигми теорії і практики оборотних зображень. /Д.І.Ткач// «НАУКОВІ  ЗАПИСКИ»   Національного  педагогічного  університету  імені М.П. Драгоманова, – К.:2015. – С. 168 – 176.

10. Ткач Д.И. Формування  креативності   конструктивно-композиційного    мислення    майбутніх  архітекторів   на  основі  розуміння  просторовості  плоских фігур /Д.І.Ткач, А.Д.Кістол//  Збірка наукових праць «Матеріали  між народ-ної  науково-практичної  інтернет-конференції  «Гуманітар-ний простір науки:  досвід   і перспективи», Випуск 10 – Переяслав-Хмельницький: 2017, С.174-181.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх